reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/ 36 /2015 Rady Gminy Rokietnica

z dnia 23 lutego 2015r.

w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kiekrz, rejon ul. Wierzbowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199),
Rada Gminy Rokietnica uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kiekrz, rejon ul. Wierzbowej, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rokietnica, zwany dalej planem.

1. Plan obejmuje obszar działek położonych wzdłuż ul. Wierzbowej w miejscowości Kiekrz, którego granica określona jest na rysunku planu.

2. Integralnymi częściami uchwały są:

1) rysunek planu, zwany dalej "rysunkiem", zatytułowany Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kiekrz, rejon ul. Wierzbowej, opracowany w skali 1: 1000, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

2) rozstrzygnięcie Rady Gminy Rokietnica w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Granicę obszaru objętego planem przedstawia rysunek.

§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały mowa jest o:

1) działce - należy przez to rozumieć działkę budowlaną w rozumieniu przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

2) ekologicznych źródłach ciepła - należy przez to rozumieć źródła energii i paliwa, których pozyskanie nie doprowadza do degradacji środowiska naturalnego i których produkty spalania nie powodują przekroczenia standardów jakości środowiska określonych w przepisach odrębnych;

3) elementach infrastruktury drogowej - należy przez to rozumieć obiekty i urządzenia związane z funkcjonowaniem drogi, takie jak: jezdnie, chodniki, ścieżki rowerowe, skrzyżowania, stanowiska postojowe, przepusty, odwodnienie, oświetlenie, znaki drogowe, sygnalizacje świetlne, zatoki autobusowe, itp.;

4) intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć sumę powierzchni całkowitej kondygnacji nadziemnych wszystkich budynków na działce podzieloną przez powierzchnię tej działki;

5) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię określającą dopuszczalną minimalną odległość ściany budynku od linii rozgraniczającej terenu;

6) obowiązującej linii zabudowy - należy przez to rozumieć nieprzekraczalną linie zabudowy, na której musi znajdować się nie mniej niż 60% długości elewacji frontowej budynku;

7) pieszo-jezdni - należy przez to rozumieć drogę, przeznaczoną dla ruchu pieszych i pojazdów na zasadach obowiązujących w strefie zamieszkania;

8) powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć sumę powierzchni rzutów wszystkich budynków na działce lub terenie, mierzoną po zewnętrznym obrysie ścian kondygnacji przyziemnej lub nadziemnej w przypadku, gdy jej obrys występuje poza obrys kondygnacji przyziemnej;

9) reklamie - należy przez to rozumieć nośnik informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, niebędący szyldem, tablicą informacyjną lub znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach drogowych;

10) sieciach infrastruktury technicznej - rozumie się przez to elementy sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, elektroenergetycznych oraz telekomunikacyjnych;

11) szyldzie - należy przez to rozumieć oznaczenie jednostki organizacyjnej lub przedsiębiorcy, ich siedzib lub miejsc wykonywania działalności;

12) tablicy informacyjnej - należy przez to rozumieć element systemu informacji gminnej, informacji turystycznej, przyrodniczej, edukacji ekologicznej, itp.;

13) terenie - należy przez to rozumieć powierzchnię o określonym rodzaju przeznaczenia podstawowego, stanowiącą najmniejszą wydzieloną liniami rozgraniczającymi jednostkę ustaleń planu, oznaczoną numerem i symbolem literowym, dla której obowiązują ustalenia szczegółowe.

§ 3. Na obszarze objętym planem ustala się następujące przeznaczenie terenów:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku symbolami 1MN, 2MN;

2) teren infrastruktury technicznej elektroenergetyki, oznaczony na rysunku symbolem E;

3) teren drogi publicznej, oznaczony na rysunku symbolem KD-D.

§ 4. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala:

1) sytuowanie budynków, charakter architektoniczny nowej zabudowy, linie zabudowy, intensywność zabudowy, powierzchnie zabudowy, maksymalne wysokości budynków, formy dachów - zgodnie z zapisami w planie;

2) zakaz sytuowania reklam i tablic informacyjnych w miejscach i w sposób utrudniający czytelność informacji drogowskazowej i mogący rozpraszać uwagę uczestników ruchu drogowego;

3) zakaz oświetlania obiektów zrealizowanych na obszarze planu w sposób ujemnie wpływający na drogi położone w sąsiedztwie;

4) zakaz stosowania dla elewacji i dachu kolorystyki o odcieniach różu, fioletu, zieleni i niebieskiego;

5) dopuszczenie zachowania istniejących funkcji, parametrów i wskaźników kształtowania i zagospodarowania terenów dla istniejącej zabudowy z możliwością jej przebudowy;

6) dopuszczenie wysunięcia przed linię zabudowy takich elementów jak: balkony, wykusze, loggie, zadaszenia nad wejściami, przedsionki, schody zewnętrzne, pochylnie, tarasy, części podziemne budynku - maksymalnie o 1,3 m, okapy, gzymsy, podokienniki, ryzality - maksymalnie o 0,8 m.

§ 5. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla których wymagane jest obligatoryjne sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów odrębnych, z wyjątkiem lokalizacji przedsięwzięć inwestycji celu publicznego w zakresie sieci infrastruktury technicznej i drogowej;

2) ochronę powierzchni ziemi, powietrza i wód zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) gromadzenie i segregację odpadów w miejscach ich powstawania oraz zagospodarowanie ich zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminnym;

4) zagospodarowanie zielenią wszystkich powierzchni wolnych od utwardzenia;

5) dopuszczenie wykorzystywania nadmiaru mas ziemnych pozyskanych podczas prac budowlanych w obrębie terenu lub usuwania ich zgodnie z przepisami odrębnymi;

6) dla terenów oznaczonych na rysunku symbolami MN dopuszczalne poziomy hałasu jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

7) dopuszczenie zastosowania nawierzchni przepuszczalnych dla odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenu drogi publicznej.

§ 6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego obowiązek prowadzenia badań archeologicznych podczas prac ziemnych przy realizacji inwestycji związanych z zabudowywaniem i zagospodarowaniem terenu zlokalizowanego w archeologicznej strefie ochrony konserwatorskiej zaznaczonej na rysunku planu, przy czym na prowadzenie badań archeologicznych Inwestor winien uzyskać pozwolenie konserwatorskie przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.

§ 7. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych obowiązują ustalenia §14.

§ 8. 1. Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonych na rysunku symbolami 1MN, 2MN, ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) sytuowanie budynków z uwzględnieniem obowiązujących i nieprzekraczalnych linii zabudowy zgodnie z rysunkiem;

2) lokalizacja zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w układzie wolnostojącym;

3) w przypadku zachowania naziemnej linii elektroenergetycznej lokalizacja zabudowy na terenie poza jej strefą pasa technologicznego określoną na rysunku;

4) zachowanie z dopuszczeniem przebudowy istniejących budynków mieszkaniowych i gospodarczo-garażowych;

5) lokalizacja garażu jako wbudowanego lub przylegającego do budynku mieszkalnego;

6) dopuszczenie lokalizacji wolno stojącego budynku gospodarczo-garażowego o powierzchni nie większej niż 60m2;

7) dopuszczenie lokalizacji wolno stojącego budynku gospodarczo-garażowego w granicy działki przy czym budynek taki musi być zblokowany budynkiem gospodarczo-garażowym na sąsiedniej działce;

8) zakaz podpiwniczenia budynków;

9) maksymalna powierzchnia zabudowy 25% powierzchni działki budowlanej;

10) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 40% powierzchni działki budowlanej;

11) maksymalna wysokość zabudowy:

a) dla budynku mieszkalnego 2 kondygnacje - 9m do najwyższego punktu połaci dachowej,

b) dla budynku gospodarczo-garażowego 1 kondygnacja - 6m do najwyższego punktu połaci dachowej;

12) przekrycie budynków mieszkalnych dachem stromym o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 30 stopni - 45 stopni;

13) przekrycie budynków gospodarczo-garażowych dachem stromym o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 20 stopni - 40 stopni;

14) dla przekryć kafrów i ryzalitów stosowanie dowolnej geometrii dachu;

15) intensywność zabudowy działki od 0,05 do 0,5;

16) dopuszczenia przekrycia części budynku mieszkalnego dachem płaskim o powierzchni nie przekraczającej 30% powierzchni zabudowy;

17) wysokość ogrodzenia:

a) działek od strony dróg - nie więcej niż 1,80 m, w tym w części powyżej wysokości 0,40 m wyłącznie ogrodzenia ażurowe,

b) nie wymienionego w lit. a - nie więcej niż 2 m;

18) podział na działki o powierzchni nie mniejszej niż 700 m2;

19) zapewnienie na działce budowlanej co najmniej 2 stanowiska postojowe na każdy lokal mieszkalny;

20) zapewnienie dostępu do cieku wodnego w celu jego konserwacji na działkach w bezpośrednim jego sąsiedztwie;

21) zakaz lokalizacji stanowisk postojowych dla pojazdów ciężarowych;

22) obsługa pojazdami samochodowymi z terenu KD-D i przyległej drogi publicznej poza granicami planu;

23) dopuszczenie lokalizacji urządzeń sportowych, obiektów małej architektury;

24) dopuszczenie umieszczenia na ogrodzeniu działek od strony terenu drogi lub na elewacji budynku na wysokości kondygnacji parteru szyldów i tablic informacyjnych.

2. Zasady wydzielania działek budowlanych, o których mowa w ust. 1 pkt 18 nie dotyczą wydzielenia działek pod obiekty infrastruktury technicznej.

§ 9. Na terenie infrastruktury technicznej elektroenergetyki oznaczonym na rysunku symbolem E ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) lokalizację obiektów i sieci elektroenergetycznych;

2) wysokość obiektów nie większa niż 4m;

3) stosowanie dowolnej formy zadaszenia;

4) powierzchnia zabudowy nie większa niż 60% powierzchni działki budowlanej;

5) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 10% powierzchni działki budowlanej;

6) intensywność zabudowy działki od 0,05 do 0,6;

7) minimalna powierzchnia działki zgodnie z liniami rozgraniczającymi teren;

8) dopuszczenie lokalizacji dojść, dojazdów, stanowisk postojowych, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz zieleni niskiej;

9) obsługa pojazdami samochodowymi z terenu KD-D.

§ 10. Na terenie drogi publicznej oznaczonej na rysunku symbolem KD-D ustala się:

1) klasę D - dojazdową;

2) sytuowanie pieszo-jezdni o szerokości co najmniej 6,0m;

3) sytuowanie placu do zawracania na nieprzelotowym zakończeniu drogi;

4) usytuowanie dodatkowych, innych niż ustalone w pkt 2-3 elementów infrastruktury transportowej;

5) dopuszczenie lokalizacji sieci infrastruktury technicznej;

6) dopuszczenie lokalizacji miejsc na pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów;

7) zakaz sytuowania stanowisk postojowych;

8) podział na działki zgodnie z liniami rozgraniczającymi tereny.

§ 11. Nie określa się granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, ze względu na ich nie występowanie na obszarze objętym planem.

§ 12. W przypadku przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami ustala się szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości zgodnie z liniami rozgraniczającymi określonymi w planie i minimalnymi powierzchniami działek budowlanych.

§ 13. Nie określa się szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy.

§ 14. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej ustala się:

1) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem;

2) zachowanie ciągłości powiązań elementów pasa drogowego, w szczególności pieszo-jezdni oraz sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym;

3) zachowanie istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej z dopuszczeniem ich rozbudowy lub przebudowy;

4) uwzględnienie wymagań technicznych wynikających z oświetlenia terenów komunikacji oraz lokalizacji istniejących i planowanych urządzeń infrastruktury technicznej;

5) zapewnienie dostępu do sieci infrastruktury technicznej;

6) lokalizację nowych sieci infrastruktury technicznej na terenach komunikacji, w szczególności sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazowej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej;

7) zaopatrzenie w wodę pitną wyłącznie z sieci wodociągowej;

8) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej;

9) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej, rowów przydrożnych, lub dreno kolektorów gwarantujących zachowanie prawidłowych stosunków wodnych,

10) dopuszczenie zagospodarowania i retencjonowania wód opadowych i roztopowych, z możliwością ich wtórnego wykorzystania do celów bytowo-gospodarczych w obszarze własnej działki;

11) zaopatrzenie w ciepło przy zastosowaniu paliw spełniających dopuszczalne wskaźniki emisji;

12) odprowadzenie ścieków komunalnych do sieci kanalizacji sanitarnej;

13) dopuszczenie lokalizacji nowych linii, węzłów telekomunikacyjnych i szafek kablowych;

14) dopuszczenie lokalizacji nowych linii elektroenergetycznych wyłącznie jako kablowych.

§ 15. Nie określa się innych niż dotychczasowe sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów, do czasu ich zagospodarowania zgodnego z uchwałą.

§ 16. Dla terenu objętego planem ustala się 15% stawkę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 17. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rokietnica.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Rokietnica


Ryszard Lubka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/ 36 /2015
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 23 lutego 2015 r.
Zalacznik1.pdf

036 2015 - załącznik nr 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/ 36 /2015
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 23 lutego 2015 r.
Zalacznik2.pdf

036 2015 - załącznik nr 2


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/ 36 /2015
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 23 lutego 2015 r.
Zalacznik3.pdf

036 2015 - załącznik nr 3

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Liferay

Liferay tworzy oprogramowanie, które pomaga przedsiębiorstwom kreować doświadczenia cyfrowe poprzez komputery, urządzenia mobilne i inne punkty kontaktu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama