| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/40/15 Rady Gminy Szydłowo

z dnia 29 kwietnia 2015r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłowo na 2015 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 oraz art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), Rada Gminy Szydłowo uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Szydłowo na rok 2015 przyjętym uchwałą Nr III/23/14 Rady Gminy Szydłowo z dnia 30 grudnia 2014 r., zmienionym zarządzeniem Nr 10/2015 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 29 stycznia 2015 r., uchwałą Nr IV/27/15 Rady Gminy Szydłowo z dnia 26 lutego 2015 r., uchwałą Nr V/29/15 Rady Gminy Szydłowo z dnia 26 marca 2015 r. oraz zarządzeniem Nr 23/2015 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 31 marca 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1

a) w ust. 1 zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 595.551,57 zł do kwoty 27.452.156,37 zł, z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 595.051,57 zł do kwoty 26.678.274,37 zł,

- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 500,00 zł do kwoty 773.882,00 zł,,

b) Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) w § 2

a) w ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 595.551,57 zł do kwoty 29.553.158,37 zł, z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 505.161,57 zł do kwoty 26.118.957,37 zł,

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 90.390,00 zł do kwoty 3.434.201,00 zł,

b) Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

c) w ust. 2 zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowych oraz wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

d) Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej przedstawiający wydatki na inwestycje realizowane w 2015 r., finansowane z budżetu zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

3) Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej przedstawiający plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów w jednostkach oświatowych, zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

4) w § 8 wprowadza się zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szydłowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Piotr Drożdż


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/40/15
Rady Gminy Szydłowo
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów dla Gminy Szydłowo na 2015 rok


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/40/15
Rady Gminy Szydłowo
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Plan wydatków dla Gminy Szydłowo na 2015 rok


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/40/15
Rady Gminy Szydłowo
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych w 2015 r.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/40/15
Rady Gminy Szydłowo
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

WYDATKI NA INWESTYCJE REALIZOWANE W 2015 R. FINANSOWANE Z BUDŻETU GMINY SZYDŁOWO


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/40/15
Rady Gminy Szydłowo
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów w jednostkach oświatowych na rok 2015


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VI/40/15
Rady Gminy Szydłowo
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2015


Uzasadnienie

do Uchwały Nr VI/40/15 Rady Gminy Szydłowo z dnia 29 kwietnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłowo na 2015 r.

Po stronie dochodów zwiększono budżet Gminy o kwotę 595.551,57 zł do kwoty 27.452.156,37 zł. Dokonano następujących zmian:

W dziale 010 zwiększono planowane dochody o kwotę 544.337,57 zł, w tym:

w rozdziale 01095 § 2010 wprowadzono planowane dochody w kwocie 544.337,57 zł, na podstawie pisma Wojewody Wielkopolski FB-I.3111.123.2015.3 z dnia 23 kwietnia 2015 r.,

W dziale 400 zwiększono planowane dochody o kwotę 16.300,00 zł, w tym:

w rozdziale 40002 § 0970 wprowadzono planowane dochody w kwocie 16.300,00 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego oraz dochodów z tytułu sprzedaży kruszarki.

W dziale 700 zwiększono planowane dochody o kwotę 500,00 zł, w tym:

W rozdziale 70005 § 0760 zwiększono planowane dochody o kwotę 500,00 zł w związku z wyższymi od planowanych dochodami z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

W dziale 750 zwiększono planowane dochody o kwotę 10,00 zł, w tym:

w rozdziale 75011 § 2360 wprowadzono planowane dochody w kwocie 10,00 zł z tytułu 5 % dochodów otrzymywanych za udostępnianie danych adresowych.

W dziale 756 zwiększono planowane dochody o kwotę 31,00 zł, w tym:

w rozdziale 75615 § 0690 wprowadzono planowane dochody w kwocie 35,00 zł w związku z otrzymaniem dochodów z tytułu kosztów upomnień.

W dziale 852 zwiększono planowane dochody o kwotę 31.069,00 zł, w tym:

w rozdziale 85214 § 2030 zwiększono planowane dochody o kwotę 11.106,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolski FB-I.3111.120.2015.3 z dnia 24 kwietnia 2015 r.

w rozdziale 85215 § 2010 zwiększono planowane dochody o kwotę 3.560,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolski FB-I.3111.99.2015.3 z dnia 8 kwietnia 2015 r.

w rozdziale 85216 § 2030 zwiększono planowane dochody o kwotę 16.403,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolski FB-I.3111.121.2015.3 z dnia 24 kwietnia 2015 r.

W dziale 900 zwiększono planowane dochody o kwotę 3.300,00 zł, w tym:

w rozdziale 90002 § 0690 wprowadzono planowane dochody w kwocie 3.000,00 zł w związku z otrzymaniem dochodów z tytułu kosztów upomnień oraz § 0920 wprowadzono planowane dochody w kwocie 300,00 zł w związku z otrzymaniem dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za wywóz odpadów komunalnych.

Powyższe zmiany planowanych dochodów przedstawia załącznik Nr 1 oraz Nr 3 do niniejszej uchwały.

Po stronie wydatków zwiększono budżet Gminy o kwotę 595.551,57 zł do kwoty 29.553.158,37 zł i dokonano następujących zmian:

W dziale 010 zwiększono planowane wydatki o kwotę 544.337,57 zł, w tym:

w rozdziale 01095 § 4110 wprowadzono planowane wydatki w kwocie 1.397,95 zł, § 4120 wprowadzono planowane wydatki w kwocie 125,96 zł, § 4170 wprowadzono planowane wydatki w kwocie 8.090,00 zł, § 4300 wprowadzono planowane wydatki w kwocie 1.059,38 zł, § 4430 wprowadzono planowane wydatki w kwocie 533.664,28 zł. Powyższe zmiany dokonano na podstawie pisma Wojewody Wielkopolski FB-I.3111.123.2015.3 z dnia 23 kwietnia 2015 r. Środki pochodzą z rezerwy celowej cz. 83, poz. 7, przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę za pierwszy okres płatniczy 2015 roku.

W dziale 600 zwiększono planowane wydatki o kwotę 191.100,00 zł, z tego:

w rozdziale 60016 § 4210 zwiększono planowane wydatki o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup dwóch wiat przystankowych oraz § 4300 zwiększono planowane wydatki o kwotę 181.100,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

W dziale 750 zwiększono planowane wydatki o kwotę 10.300,00 zł, z tego:

w rozdziale 75011 § 3020 wprowadzono planowane wydatki w kwocie 2.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków BHP oraz szkieł korekcyjnych dla pracowników USC oraz zwiększono środki na wypłatę dodatkowe wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 815,00 zł dla pracownika USC, który odszedł na emeryturę.

w rozdziale 75023 dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami zwiększając wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 6.985,00 zł, z przeznaczeniem dla radcy prawnego oraz w związku z pracami archiwizacyjnymi i inwentaryzacyjnymi.

W dziale 751 rozdział 75107 dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami,

W dziale 754 zwiększono planowane wydatki o kwotę 9.000,00 zł, z tego:

w rozdziale 75412 § 4300 zwiększono planowane wydatki o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na uporządkowanie zbiornika PPOŻ w centrum miejscowości Skrzatusz.

W dziale 801 zmniejszono planowane wydatki o kwotę 245.689,00 zł, z tego:

rozdziale 80101 dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami przenosząc planowane w § 040 wydatki w kwocie 5.240,00 zł do rozdziału 80110,

w rozdziale 80103 oraz rozdziale 80104 zmniejszono planowane wydatki w łącznej kwocie 245.689,00 zł, kwota ta została wprowadzona Zarządzeniem Wójta Nr 23/2015 z dnia 31 marca 2015 r. jako dotacja przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, w związku z wcześniejszym przeznaczeniem własnych środków finansowych na to zadanie zasadne jest umniejszenie wydatków w niniejszych rozdziałach,

w rozdziale 80110 § 4040 zwiększono planowane wydatki o kwotę 5.240,00 zł, przenosząc plan z rozdziału 80101,

w rozdziale 80149 dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami.

W dziale 852 zwiększono planowane wydatki o kwotę 31.069,00 zł, w tym:

w rozdziale 85214 § 3110 zwiększono planowane wydatki o kwotę 11.106,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolski FB-I.3111.120.2015.3 z dnia 24 kwietnia 2015 r.

Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2015, przeznaczone są na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

w rozdziale 85215 § 3110 zwiększono wydatki o kwotę 3.489,00 zł oraz § 4210 zwiększono wydatki o kwotę 71,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolski FB-I.3111.99.2015.3 z dnia 8 kwietnia 2015 r.

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2015 (cz. 83, poz. 24) przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego za II kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 %, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.),

w rozdziale 85216 § 3110 zwiększono planowane wydatki o kwotę 16.403,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolski FB-I.3111.121.2015.3 z dnia 24 kwietnia 2015 r.

Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2015, przeznaczone są na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

w rozdziale 85295 dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami,

W dziale 854 zwiększono planowane wydatki o kwotę 5.434,00 zł, w tym:

w rozdziale 85415 § 3240 zwiększono planowane wydatki w kwocie 5.434,00 zł, które stanowią 20 % środków własnych do dotacji przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

W dziale 900 zwiększono planowane wydatki o kwotę 32.430,00 zł, z tego:

w rozdziale 90015 § 6050 zwiększono planowane wydatki o kwotę 35.000,00 zł wprowadzając nowe zadanie inwestycyjne polegające na wykonaniu oświetlenia wzdłuż drogi wojewódzkiej w Dolaszewie.

w rozdziale 90095 dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami, zmniejszając plan wydatków w § 4210 o kwotę 2.960,00 zł oraz zwiększając plan wydatków w § 6050 o kwotę 390,00 zł. Przesunięcia dotyczą funduszu sołeckiego sołectwa Krępsko, szczegółowe zmiany tego funduszu przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

W dziale 921 zwiększono planowane wydatki o kwotę 16.270,00 zł, z tego:

w rozdziale 92109 § 4270 zwiększono planowane wydatki o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące remonty w świetlicach wiejskich oraz § 6050 zwiększono planowane wydatki o kwotę 10.000,00 zł wprowadzając nowe zadanie inwestycyjne polegające na utwardzeniu placu przy świetlicy wiejskiej w Szydłowie.

W rozdziale tym zwiększono również plan wydatków w § 4210 w kwocie 1.270,00 zł. Zwiększenie dotyczy funduszu sołeckiego sołectwa Krępsko, szczegółowe zmiany tego funduszu przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

W dziale 926 zwiększono planowane wydatki o kwotę 1.300,00 zł, z tego:

w rozdziale 92601 § 4210 zwiększono planowane wydatki o kwotę 1.300,00 zł w związku ze zmianami planu wydatków w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Krępsko.

Powyższe zmiany wydatków budżetu Gminy przedstawiają załączniki Nr 2, Nr 3, Nr 4 oraz Nr 6 do niniejszej uchwały.

W załączniku Nr 5 przedstawiono zmiany w planie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów w jednostkach oświatowych na rok 2015, zmiana dotyczyła Zespołu Szkół w Szydłowie gdzie wprowadzono dochody z tytułu darowizny w wysokości 2.650,00 zł, którą przeznaczono na zakup pomocy naukowych w kwocie 2.650,00 zł

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Pluta

analityk w Departamencie Analiz TMS Brokers

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »