| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/52/2015 Rady Gminy w Kole

z dnia 27 maja 2015r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm), po zaopiniowaniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kole, Rada Gminy w Kole uchwala co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Koło i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

§ 2. 1. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi bezpośrednio od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, odbiera się odpady komunalne z następującą częstotliwością:

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - dwa razy w miesiącu,

2) tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe - raz na miesiąc,

3) papier i tektura - raz na dwa miesiące,

4) szkło - raz na dwa miesiące,

5) odpady ulegające biodegradacji - raz na miesiąc w okresie od kwietnia do października.

2. Odpady o których mowa w § 2 ust. 1 pkt. 5), zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Koło, mogą być przez właścicieli nieruchomości także kompostowane w przydomowych kompostownikach lub dostarczane do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych

§ 3. 1. W zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina Koło wyposaży nieruchomości zamieszkałe w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych niesegregowanych i worki do odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny, oraz utrzymuje te pojemniki w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, z zastrzeżeniem ust. 2 - 4.

2. Przedsiębiorca, z którym zostanie zawarła umowa na odbieranie odpadów komunalnych albo na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, obowiązany jest dostarczyć właścicielom nieruchomości zamieszkałych, pojemniki i worki na odpady komunalne oraz utrzymać te pojemniki w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

3. Przedsiębiorca obowiązany jest do wyposażenia nieruchomości w pojemniki i worki o minimalnej pojemności określonej zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Koło.

4. Przy odbieraniu zapełnionych worków z odpadami segregowanymi, przedsiębiorca będzie dostarczał nowe, puste worki w ilości co najmniej odebranych worków.

§ 4. Określa się sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

1) punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych znajduje się pod adresem: Wrząca Wielka 43, 62-600 Koło,

2) do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą oddawać każdą ilość następujących odpadów komunalnych, zebranych w sposób selektywny:

a) papier i tektura,

b) tworzywa sztuczne,

c) szkło,

d) metale,

e) opakowania wielomateriałowe,

f) odpady komunalne ulegające biodegradacji

g) odpady zielone,

h) przeterminowane leki i chemikalia;

i) zużyte baterie i akumulatory;

j) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

k) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

l) zużyte opony,

m) odpady budowlane i rozbiórkowe z prac prowadzonych we własnym zakresie, wytwarzane w gospodarstwach domowych podczas realizacji przez właścicieli nieruchomości drobnych prac remontowych, które nie wymagają konieczności uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia.

3) mieszkańcy gminy samodzielnie dostarczą odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

4) szczegółowe zasady funkcjonowania i przyjmowania odpadów do PSZOK określa regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 5. Właściciele nieruchomości zamieszkałych zgłaszają przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

1) ustnie - w siedzibie Urzędu Gminy w Kole ul. Sienkiewicza 23, 62-600 Koło (pokój nr 210),

2) telefonicznie - pod numerem (63) 2720365,

3) pisemnie na adres: Urząd Gminy w Kole ul. Sienkiewicza 23, 62-600 Koło,

4) za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@gminakolo.lh.pl

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koło.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XXXII/241/2013 Rady Gminy w Kole z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2014 r., poz. 236).

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy w Kole


Teresa Bilińska


Uzasadnienie

Uzasadnienie do uchwały Nr VIII/52/2015 Rady Gminy w Kole z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi W dniu 1 lutego 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 87). Ustawa zmieniła m.in. brzmienie art. 6r na mocy którego podejmowana jest przedmiotowa uchwała. W związku z koniecznością dostosowania treści uchwały do znowelizowanych przepisów ustawy, zaistniała konieczność ponownego jej podjęcia. Uchwała określa m.in. częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a także tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Gmina Koło jest gminą wiejską, zatem zgodnie z art. 6r ust. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.), częstotliwość odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne może być rzadsza niż raz na tydzień z budynków wielolokalowych oraz rzadsza niż raz na dwa tygodnie z zabudowy jednorodzinnej. Na terenie gminy występuje zabudowa zagrodowa i jednorodzinna, w związku z powyższym znaczna ilość odpadów ulegających biodegradacji jest przez mieszkańców kompostowana w przydomowych kompostownikach. Ponadto bioodpady są przyjmowane w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Z uwagi na małą ilość odpadów ulegających biodegradacji odbieranych bezpośrednio od mieszkańców, która w okresie od kwietnia do października wynosi od 3 do 4 ton miesięcznie, odpady te będą odbierane w powyższym okresie jeden raz na miesiąc. Natomiast w pozostałych miesiącach (tak jak całorocznie) gmina zapewnia właścicielom nieruchomości pozbywanie się bioodpadów poprzez przyjmowanie ich w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Odpady ulegające biodegradacji mogą być także zagospodarowywane w sposób opisany powyżej tj. kompostowane w przydomowych kompostownikach. Częstsze odbieranie bioodpadów bezpośrednio od mieszkańców byłoby nieracjonalne pod względem ekonomiczny. Spowodowałoby nieuzasadniony wzrost opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikający z kosztów transportu. Na podstawie art. 6r ust. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.), projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, został przekazany do zaopiniowania przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w zakresie częstotliwości odbierania odpadów komunalnych. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole pismem nr ON.HK-0700-13(2)/15 z dnia 18.05.2015 r. pozytywnie zaopiniował projekt uchwały. Mając na uwadze powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

Załącznik do Uchwały Nr VIII/52/2015
Rady Gminy w Kole
z dnia 27 maja 2015 r.
Zalacznik1.pdf

REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ZALACZNIK

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mirosław Siwiński

Radca Prawny nr wpisu WA-9949 Doradca Podatkowy nr wpisu 09923

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »