| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/50/2015 Rady Gminy Mycielin

z dnia 29 września 2015r.

w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu na koszt Gminy Mycielin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) w związku z art.17 ust.1 pkt 15, art. 39 ust.2, art. 44 i art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163 ze zm.) Rada Gminy Mycielin uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zadanie własne Gminy Mycielin polegające na sprawieniu pogrzebu, w tym osobom bezdomnym, nieznanym realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mycielinie z/s w Słuszkowie.

2. Gmina ma obowiązek sprawienia pogrzebu osobom zmarłym zamieszkałym na terenie Gminy Mycielin lub tym osobom, dla których Gmina Mycielin jest właściwa w oparciu o art. 101 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2015 r., poz. 163 ze zm. ).

§ 2. 1. Sprawienie pogrzebu następuje na podstawie aktu zgonu wydanego przez Urząd Stanu Cywilnego.

2. Sprawienie pogrzebu odbywa się na cmentarzach położonych na terenie Gminy Mycielin.

3. Pogrzeb dokonuje się zgodnie z wyznaniem zmarłego, z zachowaniem przepisów prawa oraz miejscowych zwyczajów.

4. W razie braku możliwości ustalenia wyznania zmarłego, pogrzeb ma charakter świecki.

§ 3. 1. Sprawienie pogrzebu obejmuje niezbędne czynności z tym związane, a w szczególności:

1) przygotowanie zwłok do pochówku, w tym umycie i ubranie,

2) opłatę za przechowywanie zwłok w chłodni,

3) zakup trumny,

4) zakup niezbędnego ubrania,

5) pokrycie kosztów transportu zwłok na terenie kraju do miejsca pochówku,

6) wykupienie miejsca na cmentarzu, wykopanie i zasypanie grobu wraz z uformowaniem i oznaczeniem grobu, znakiem wyznania zmarłego i tabliczką z imieniem i nazwiskiem oraz datą urodzenia i zgonu,

7) zakup obudowy nagrobnej z drewna,

8) obsługę przy grobie,

9) koszty innych czynności wynikające z okoliczności i wymaganych obowiązującymi przepisami.

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mycielinie z/s w Słuszkowie zleca sprawienie pogrzebu wyspecjalizowanym firmom prowadzącym kompleksowe usługi pogrzebowe.

3. Koszty wymienione w ust. 1 pokrywa się na podstawie faktur/ rachunków.

§ 4. Koszty związane z pogrzebem nie mogą przekroczyć kwoty zasiłku pogrzebowego określonego w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 1340 ze zmianami).

§ 5. Jeżeli zmarły był osobą bezdomną lub nieznaną, nie przysługiwał po nim zasiłek pogrzebowy z tytułu ubezpieczenia społecznego i nie pozostawił po sobie żadnego majątku, środki finansowe na sprawienie pogrzebu zabezpiecza w swoich planach finansowych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mycielinie z/s w Słuszkowie.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mycielin.

§ 7. Traci moc uchwała nr XXVI(123)2004 Rady Gminy Mycielin z dnia 20 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Mirosław Skalski


Uzasadnienie

do Uchwały Nr X/50/2015 Rady Gminy Mycielin z dnia 29 września 2015 r.

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym.

Osobom bezdomnym i innym osobom niemającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia m.in. na sprawienie pogrzebu. Sprawienie pogrzebu odbywa się w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego. W przypadku pokrycia kosztów pogrzebu przez gminę poniesione wydatki podlegają zwrotowi z masy spadkowej, jeżeli po osobie zmarłej nie przysługuje zasiłek pogrzebowy.

Osobom bezdomnym lub nieznanym, którym nie przysługuje zasiłek pogrzebowy i nie pozostawili po sobie spadku pogrzeb sprawia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach zadań własnych.

Przewodniczący Rady Gminy


Mirosław Skalski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Witold Modzelewski Radca Prawny

Kancelaria prawnopodatkowa w grupie Instytutu Studiów Podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »