| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/57/2015 Rady Gminy Rozdrażew

z dnia 30 października 2015r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz. 1515), art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399 ze zm.) Rada Gminy Rozdrażew uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

2. Wzór deklaracji , o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Deklarację składa się w Urzędzie Gminy Rozdrażew lub przesyła pocztą na adres Urzędu: ul. Rynek 3, 63-708 Rozdrażew lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. Warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

a) format elektroniczny oraz układ informacji i powiazań między nimi:

- formularze deklaracji udostępnia się na stronie internetowej Urzędu Gminy Rozdrażew http://www.rozdrazew.pl/ w zakładce Nowy System Gospodarki Odpadami oraz BIP w formacie DOC lub ODT,

- układ informacji i powiązań między nimi w deklaracji określa załącznik nr 2 do uchwały,

b) deklaracje są przesyłane z wykorzystaniem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej za pomocą protokołu komunikacyjnego sieci WWW (http) szyfrowanego przy użyciu protokołu szyfrującego dla sieci WWW (SSL),

c) deklaracje są opatrywane:

- bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013r., poz. 262 ze zm.) lub

- podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014r. poz. 1114)

3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć deklarację, o której mowa w § 1 w terminie:

a) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,

b) 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rozdrażew.

§ 4.

Traci moc uchwała Rady Gminy Rozdrażew nr XXXV/187/2013 z dnia 29 listopada 2013r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2013r. poz. 6793).

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016r.

Przewodniczący Rady Gminy


Artur Jakubek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/57/2015
Rady Gminy Rozdrażew
z dnia 30 października 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/57/2015
Rady Gminy Rozdrażew
z dnia 30 października 2015 r.
Zalacznik2.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tax Angels Group Limited

Tax Angels Group Limited to kancelaria podatkowa, tworzona przez zespół doradców wspierających przedsiębiorców w zakresie otwierania firm za granicą, w szczególności w Wielkiej Brytanii i Szkocji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »