| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/57/2015 Rady Gminy Rozdrażew

z dnia 30 października 2015r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz. 1515), art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399 ze zm.) Rada Gminy Rozdrażew uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

2. Wzór deklaracji , o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Deklarację składa się w Urzędzie Gminy Rozdrażew lub przesyła pocztą na adres Urzędu: ul. Rynek 3, 63-708 Rozdrażew lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. Warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

a) format elektroniczny oraz układ informacji i powiazań między nimi:

- formularze deklaracji udostępnia się na stronie internetowej Urzędu Gminy Rozdrażew http://www.rozdrazew.pl/ w zakładce Nowy System Gospodarki Odpadami oraz BIP w formacie DOC lub ODT,

- układ informacji i powiązań między nimi w deklaracji określa załącznik nr 2 do uchwały,

b) deklaracje są przesyłane z wykorzystaniem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej za pomocą protokołu komunikacyjnego sieci WWW (http) szyfrowanego przy użyciu protokołu szyfrującego dla sieci WWW (SSL),

c) deklaracje są opatrywane:

- bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013r., poz. 262 ze zm.) lub

- podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014r. poz. 1114)

3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć deklarację, o której mowa w § 1 w terminie:

a) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,

b) 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rozdrażew.

§ 4.

Traci moc uchwała Rady Gminy Rozdrażew nr XXXV/187/2013 z dnia 29 listopada 2013r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2013r. poz. 6793).

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016r.

Przewodniczący Rady Gminy


Artur Jakubek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/57/2015
Rady Gminy Rozdrażew
z dnia 30 października 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/57/2015
Rady Gminy Rozdrażew
z dnia 30 października 2015 r.
Zalacznik2.pdf

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Urszula Wójcik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »