| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 118/XIII/15 Rady Miejskiej Gminy Ślesin

z dnia 29 grudnia 2015r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515.), art. 212, 214, 215, 222,223 235-237,239,258, i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Z 2013r., poz. 885 ze zm.) Rada Miejska Gminy Ślesin uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie 45 680 832,00 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 44 595 832,00 zł.

2) dochody majątkowe w kwocie 1 085 000,00 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 4 815 909,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,

2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w wysokości 800 000,00 zł

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 48 816 849,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 41 884 215,00 zł.

2) wydatki majątkowe w kwocie 6 932 634,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 4 815 909,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały, 2 ) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w wysokości 6 00 000,00 zł

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie -3 136 017,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 5 997 611,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2 861 594,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 7 497 611,00 w tym

- krótkoterminowe 1 500 000,00

- długoterminowe 5 997 611,00

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 611 500,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 891 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 8. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin w roku budżetowym do kwoty 1 500 000,00 zł.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin do: 1 ) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych:

- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00zł

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie kwot wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych,

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2016 rok,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 10. Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości do 300 000,00 zł na zadania bieżące wynikające z planu, których termin płatności przypada w następnym roku.

§ 11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 250 000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 240 000,00 zł,

2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 10 000,00 zł.

§ 12. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa wart. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 13. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 130 000,00 zł,

2) celowe w wysokości 120 000,00 zł, z tego na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 120 000,00 zł.

§ 14. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 15. Wyodrębnia się fundusz osiedlowy w wysokości 45 000,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 16. Określa się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 1 256 730,00zł i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1 380 430,00zł

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ślesin.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący


Stanisław Chrzanowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 118/XIII/15
Rady Miejskiej Gminy Ślesin
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 118/XIII/15
Rady Miejskiej Gminy Ślesin
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 118/XIII/15
Rady Miejskiej Gminy Ślesin
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 118/XIII/15
Rady Miejskiej Gminy Ślesin
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 118/XIII/15
Rady Miejskiej Gminy Ślesin
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 118/XIII/15
Rady Miejskiej Gminy Ślesin
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 118/XIII/15
Rady Miejskiej Gminy Ślesin
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 118/XIII/15
Rady Miejskiej Gminy Ślesin
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 118/XIII/15
Rady Miejskiej Gminy Ślesin
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Barchan

Ekspert ds. Leasingu, Menedżer

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »