| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/134/16 Rady Miejskiej Turku

z dnia 24 lutego 2016r.

zmieniająca uchwałę Nr XIV/127/15 Rady Miejskiej Turku z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz.U. z 2015 r., poz. 1515/, art.212 ust.1 pkt.1-4, art.214 pkt 1, art.215, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Rada Miejska Turku uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XIV/127/15 Rady Miejskiej Turku z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2016 zmienionej:

Zarządzeniem Nr 8/16 Burmistrza Miasta Turku z dnia 11 stycznia 2016r.,

Zarządzeniem Nr 19/16 Burmistrza Miasta Turku z dnia 28 stycznia 2016r.,

Zarządzeniem Nr 24/16 Burmistrza Miasta Turku z dnia 10 lutego 2016r.

wprowadza się następujące zmiany:

1/ W § 1 w ust. 1 kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 88.304.250,00 zł zwiększa się o kwotę 111.067,00 zł do kwoty 88.415.317,00 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 86.884.999,00 zł zwiększa się o kwotę 65.124,00 zł do kwoty 86.950.123,00 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 1.419.251,00 zł zwiększa się o kwotę 45.943,00 zł do kwoty 1.465.194,00 zł

oraz dokonuje się zmian w załączniku nr 1 w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

zmniejsza sięw zł

Dział

Rozdział

§

Kwotę

O kwotę

Do kwoty

750

75095

6207

24.278,00

14.074,00

10.204,00

zwiększa sięw zł

Dział

Rozdział

§

Kwotę

O kwotę

Do kwoty

750

75095

2006

51.848,00

20.460,00

72.308,00

750

75095

2007

253.151,00

11.715,00

264.866,00

750

75095

6206

4.973,00

60.017,00

64.990,00

dodaje się w zł

Dział

Rozdział

§

Kwotę

750

75095

2716

32.949,00

2/ W § 1 w ust.2 w pkt. 3) kwotę dotacji i środków zewnętrznych na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 334.250,00 zł zwiększa się o kwotę 111.067,00 zł do kwoty 445.317,00 zł;

3/ W § 2 w ust. 1 kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości 86.578.750,00 zł zwiększa się o kwotę 318.977,00 zł do kwoty 86.897.727,00zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 81.045.027,00 zł zwiększa się o kwotę 257.535,00 zł do kwoty 81.302.562,00 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 5.533.723,00 zł zwiększa się o kwotę 61.442,00 zł do kwoty 5.595.165,00 zł

oraz dokonuje się zmian w załączniku nr 2 w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

zmniejsza sięw zł

Dział

Rozdział

§

Kwotę

O kwotę

Do kwoty

700

70005

4300

1.266.500,00

15.000,00

1.251.500,00

900

90004

6050

60.000,00

60.000,00

0,00

zwiększa sięw zł

Dział

Rozdział

§

Kwotę

O kwotę

Do kwoty

700

70005

6050

85.000,00

15.000,00

100.000,00

750

75095

2316

31.625,00

5.415,00

37.040,00

750

75095

2317

154.406,00

26.437,00

180.843,00

750

75095

4210

2.000,00

8.000,00

10.000,00

750

75095

4300

43.051,00

24.949,00

68.000,00

750

75095

6616

49.593,00

7.204,00

56.797,00

750

75095

6617

242.130,00

35.173,00

277.303,00

801

80101

4300

255.000,00

30.000,00

285.000,00

801

80110

4300

150.000,00

10.000,00

160.000,00

851

85153

4300

100,00

1.100,00

1.200,00

851

85154

2360

150.000,00

10.000,00

160.000,00

851

85154

4300

78.503,00

14.477,00

92.980,00

dodaje się w zł

Dział

Rozdział

§

Kwotę

600

60016

6056

1.203,00

600

60016

6057

2.566,00

750

75095

4306

24.196,00

750

75095

4307

57.961,00

754

75495

6050

6.000,00

851

85141

6300

24.296,00

900

90004

4190

50.000,00

900

90004

4170

10.000,00

926

92601

6050

30.000,00

4/ W załączniku nr 5 - Wykaz wydatków majątkowych dokonuje się zmian:

a/ w dziale 600- Transport i łączność

- w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne

w pkt. 9 - nazwa zadania otrzymuje brzmienie: "Przebudowa chodników na Osiedlu Uniejowskim część wschodnia od. Ul. Powstańców Wlkp. (ul. Kopernika, Kochanowskiego, Fredry, Prusa, Reymonta, Staszica, Łukasiewicza, Asnyka, Dąbrowskiej, M.Curie-Skłodowskiej, Tuwima, Gałczyńskiego"

dodaje się:

pkt 10 - "Budowa dróg na terenie TSI - opracowanie dokumentacji projektowej" - kwota środków budżetowych 3.769,00 zł,

b/ w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

dodaje się:

pkt 4 - "Budowa ogrodzenia Osiedla przy ul. Górniczej" - kwota środków budżetowych 15.000,00 zł,

- w rozdziale 70095 - Pozostała działalność

w pkt. 1 nazwa zadania otrzymuje brzmienie: "Termomodrnizacja budynku Miejskiego Domu Kultury w Turku"

c/ w dziale 750 - Administracja publiczna

- w rozdziale 75095 - Pozostała działalność

w pkt. 1 - "Dotacja celowa dla gmin Powiatu Tureckiego na realizację zadań inwestycyjnych w ramach projektu: Rozwój miasta poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego" - kwotę środków budżetowych w wysokości 291.723,00 zł zwiększa się o kwotę 42.377,00 zł do kwoty 334.100,00 zł,

d/ w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

wykreśla się:

rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

pkt 1 - "Rewitalizacja parku Miejskiego im. Żerminy Składkowskiej oraz Parku im. Św. Siostry Faustyny Kowalskiej w Turku - opracowanie dokumentacji projektowej" z kwotą środków budżetowych 60.000,00 zł,

e/ dodaje się:

- dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75495 - Pozostała działalność

pkt 1 - "Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego miasta" - kwota środków budżetowych 6.000,00 zł,

- dział 851 - Ochrona zdrowia

rozdział 85141 - Ratownictwo medyczne

pkt 1 - "Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na budowę bazy śmigłowcowej ratownictwa medycznego" - kwota środków budżetowych 24.296,00 zł,

- dział 926 - Kultura fizyczna

rozdział 92601 - Obiekty sportowe

pkt 1 - "Dostawa i montaż wyposażenia siłowni w obiekcie krytej pływalni" - kwota środków budżetowych 30.000,00 zł.

Ustala się jednolity tekst załącznika nr 5 w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

5/ W § 2 w ust 2 w pkt. 3) kwotę wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 477.754,00 zł zwiększa się o kwotę 160.155,00 zł do kwoty 637.909,00 zł;

6/ W § 3

a/ w ust.1 kwotę nadwyżki budżetu w wysokości 1.725.500,00 zł zastępuje się kwotą 1.517.590,00 zł,

b/ w ust.2/ kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2.000.000,00 zł zastępuje się kwotą 2.207.910,00 zł;

7/ W załączniku nr 4 dokonuje się zmian:

a/ kwotę salda w wysokości 1.725.500,00 zł zastępuje się kwotą 1.517.590,00 zł,

b/ kwotę przychodów w wysokości 2.000.000,00 zł zastępuje się kwotą 2.207.910,00 zł

c/ dodaje się:

pkt V - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy / § 950/ w kwocie 207.910,00 zł.

Ustala się jednolity tekst załącznika nr 4 w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

8/ W § 5

a/ w pkt.1) kwotę dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 3.611.754,00 zł zwiększa się o kwotę 98.525,00 zł do kwoty 3.710.279,00 zł,

b/ w pkt.2) kwotę dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 4.175.818,00 zł zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 4.185.818,00 zł;

9/ W załączniku nr 7 - Plan dotacji udzielonych z budżetu gminy - dokonuje się zmian:

a/ w pkt.I - Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - kwotę 3.611.754,00 zł zwiększa się o kwotę 98.525,00 zł do kwoty 3.710.279,00 zł,

- w pkt. 1 - Dotacje celowe - kwotę 766.754,00 zł zwiększa się 98.525,00 zł do kwoty 865.279,00 zł

w ppkt. 2/ - Dotacja celowa dla gmin Powiatu Tureckiego na realizację projektu: Rozwój miasta poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego - kwotę 186.031,00 zł zwiększa się o kwotę 31.852,00 zł do kwoty 217.883,00 zł,

w ppkt. 3/ - Dotacja celowa dla gmin Powiatu Tureckiego na realizację zadań inwestycyjnych w ramach projektu: Rozwój miasta poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego - kwotę 291.723,00 zł zwiększa się o kwotę 42.377,00 zł do kwoty 334.100,00 zł,

dodaje się:

ppkt 6/ - Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na budowę bazy śmigłowcowej ratownictwa medycznego - kwota 24.296,00 zł,

b/ w pkt.II - Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - kwotę 4.175.818,00 zł zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 4.185.818,00 zł,

- w pkt. 1 - Dotacje celowe - kwotę 2.142.580,00 zł zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 2.152.580,00 zł,

w ppkt. 5/ - Realizacja miejskiego programu przeciwdziałania alkoholizmowi - kwotę 150.000,00 zł zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 160.000,00 zł.

Ustala się jednolity tekst załącznika nr 7 w brzmieniu załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

10/ W załączniku Nr 8 dokonuje się zmian:

a/ w pkt.1 - Wydatki bieżące - kwotę planu w wysokości 955.000,00 zł zwiększa się o kwotę 60.000,00 zł do kwoty 1.015.000,00 zł,

- w pkt.1/ - Urządzanie i utrzymywanie zieleni - kwotę planu w wysokości 940.000,00 zł zwiększa się o kwotę 60.000,00 zł do kwoty 1.000.000,00 zł,

b/ w pkt.2 - Wydatki majątkowe - kwotę planu w wysokości 1.745.000,00 zł zmniejsza się o kwotę 60.000,00 zł do kwoty 1.685.000,00 zł,

- w pkt. 4/ nazwa zadania otrzymuje brzmienie:

Temomodrnizacja budynku Miejskiego Domu Kultury w Turku",

- wykreśla się:

pkt. 5/ - Rewitalizacja parku Miejskiego im. Żerminy Składkowskiej oraz Parku im. Św. Siostry Faustyny Kowalskiej w Turku - opracowanie dokumentacji projektowej" z kwotą planu 60.000,00 zł,

Ustala się jednolity tekst załącznika nr 8 w brzmieniu załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

11/ W § 8

a/ w ust.2. kwotę wydatków na realizację miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 606.000,00 zł zwiększa się o kwotę 24.477,00 zł do kwoty 630.477,00 zł,

b/ w ust.3. - kwotę wydatków na realizację miejskiego programu przeciwdziałania narkomanii w wysokości 14.000,00 zł zwiększa się o kwotę 1.100,00 zł do kwoty 15.100,00 zł.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Turku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Turku


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/134/16
Rady Miejskiej Turku
z dnia 24 lutego 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/134/16
Rady Miejskiej Turku
z dnia 24 lutego 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/134/16
Rady Miejskiej Turku
z dnia 24 lutego 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/134/16
Rady Miejskiej Turku
z dnia 24 lutego 2016 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik nr 4


Uzasadnienie


Załącznik do uchwały Nr XV/134/16
Rady Miejskiej Turku
z dnia 24 lutego 2016 r. uzasadnieniedo Uchwały Nr XV/134/16

do Uchwały Nr XV/134/16

Rady Miejskiej Turku

z dnia 24 lutego 2016r.

D O C H O D Y zwiększa się o kwotę 111.067,00 zł , w tym:

W dziale 750 - Administracja publiczna

W rozdziale 75095 - Pozostała działalność

- o kwotę 111.067,00 zł zwiększa się planowane dochody na realizację projektu "Partnerstwo na rzecz rozwoju gospodarczego na rzecz gmin Powiatu Tureckiego" w związku z przesunięciem płatności z roku 2015 na 2016.

W Y D A T K I - zwiększa się o kwotę 318.977,00 zł, w tym:

W dziale 600 - Transport i łączność

W rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne

- o kwotę 3.769,00 zł zwiększa się planowane wydatki majątkowe, z przeznaczeniem na zadanie: Budowa dróg na terenie TSI - opracowanie dokumentacji projektowej

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- o kwotę 15.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na bieżące utrzymanie komunalnej substancji mieszkaniowej, a zwiększa się o kwotę w tej wysokości planowane wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zadanie: Budowa ogrodzenia Osiedla przy ul. Górniczej.

W dziale 750 - Administracja publiczna

W rozdziale 75095 - Pozostała działalność

- o kwotę 189.335,00 zł zwiększa się planowane wydatki w związku z przesunięciem harmonogramu realizacji zadań z roku 2015 na 2016 w ramach projektu: "Partnerstwo na rzecz rozwoju gospodarczego na rzecz gmin Powiatu Tureckiego"

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75495 - Pozostała działalność

- planuje się wydatki majątkowe w wysokości 6.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie: Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego miasta. Zaplanowana kwota pozwoli na zakup i montaż kamery na budynku ratusza.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

- o kwotę 40.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na udział uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w imprezach i zawodach sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego.

W dziale 851 - Ochrona zdrowia

W rozdziale 85141 - Ratownictwo medyczne

- planuje się wydatki majątkowe w wysokości 24.296,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na budowę bazy śmigłowcowej ratownictwa medycznego.

W rozdziale 85153 - Zwalczanie narkomanii

- o kwotę 1.100,00 zł zwiększa się planowane wydatki z przeznaczeniem na opracowanie Gminnego Programu Przeciwdziałania narkomanii na lata 2016-2020.

W rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- o kwotę 24.477,00 zł zwiększa się planowane wydatki na realizację zadań ujętych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- o kwotę 60.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki majątkowe, w związku z brakiem ofert złożonych w przetargu na zadanie: Rewitalizacja parku Miejskiego im. Żerminy Składkowskiej oraz Parku im. Św. Siostry Faustyny Kowalskiej w Turku - opracowanie dokumentacji projektowej,

- planuje się wydatki w wysokości 60.000,00 zł, z przeznaczeniem na organizację konkursu urbanistyczno-architektonicznego "Przekształcenie i renowacja centralnych przestrzeni publicznych miasta Turku", obejmującego rewitalizację parku Miejskiego im. Żerminy Składkowskiej oraz Parku im. Św. Siostry Faustyny Kowalskiej w Turku - opracowanie dokumentacji projektowej,

W dziale 926 - Kultura fizyczna

W rozdziale 92601 - Obiekty sportowe

- planuje się wydatki majątkowe w wysokości 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie: Dostawa i montaż wyposażenia siłowni w obiekcie krytej pływalni. Zaplanowana kwota umożliwi zakup dodatkowych elementów wyposażenia siłowni. Gmina rozpoznaje możliwość pozyskania środków zewnętrznych na ten cel. W przypadku pojawienia się możliwości pozyskania dofinansowania kwota środków na to zadanie zostanie zwiększona. W sytuacji braku możliwości pozyskania środków zewnętrznych konieczne będzie rozważenie możliwości zwiększenia wydatków na realizacje zadania ze środków własnych gminy.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania

Realizuje politykę rządu w zakresie równego traktowania, w tym przeciwdziałania dyskryminacji

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »