| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 137/16 Burmistrza Miasta Krobia; Starosty Gostyńskiego

z dnia 1 czerwca 2016r.

w sprawie pobierania opłat za parkowanie pojazdów na drogach powiatowych w granicach administracyjnych miasta Krobia

zawarte w dniu 1 czerwca 2016 r. pomiędzy: Powiatem Gostyńskim, z siedzibą w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego występują: Robert Marcinkowski - Starosta Gostyński, Czesław Kołak - Wicestarosta Gostyński, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Eleonory Gościniak, zwany w dalszej części porozumienia "Powiatem" a Gminą Krobia, z siedzibą w Krobi przy ul. Rynek 1, reprezentowanym przez: Sebastiana Czwojdę - Burmistrza Krobi przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Damiana Walczaka, zwaną w dalszej części porozumienia "Gminą" o następującej treści: Na podstawie art. 5 ust. 2 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 ze zm.) oraz art. 8 ust. 2a i ust. 3 i ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ) z uwzględnieniem art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13b ust. 1 i ust. 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 460 ), uchwałą Nr XVI/119/16 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 28kwietnia 2016 r. w sprawie powierzenia Gminie Krobia zadań związanych z poborem opłat za parkowanie pojazdów samochodowych, w strefie płatnego parkowania na drodze powiatowej w Krobi i uchwałą Rady Miejskiej w Krobi nr XIII/101/2015 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu pobierania, strony ustalają:

§ 1. Powiat powierza, a Gmina przyjmuje we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność, do realizacji prawa i obowiązki Powiatu Gostyńskiego, dotyczącego wykonania zadania polegającego na zorganizowaniu i zarządzaniu poborem opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drodze powiatowej w Krobi, znajdującej się w strefie płatnego parkowania ( ul. Jutrosińska - od ul. Rynek do ul. Św. Ducha ).

§ 2. Realizacja zadania przez Gminę będzie w szczególności polegać na zorganizowaniu i bieżącym zarządzaniu poborem opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania, w tym: 1. prowadzeniu biura strefy płatnego parkowania, 2. obsługi strefy płatnego parkowania, w tym utrzymaniu sprawności parkomatu oraz urządzeń biurowych gwarantujących prawidłowe ich funkcjonowanie, 3. prowadzeniu postępowania egzekucyjnego w zakresie opłat nie uiszczonych przez parkujących w strefie płatnego parkowania, 4. rozliczeniu i kontroli pobranych opłat, 5. organizacji i wyposażeniu strefy płatnego parkowania ( np. zakup parkomatu, znaków ).

§ 3. 1. Strony ustalają, że w strefie płatnego parkowania jest 13 miejsc parkingowych na drodze powiatowej i 66 miejsc parkingowych na drogach gminnych. 2. Strony ustalają, że różnica środków pieniężnych pomiędzy wpływami pobranymi przez Gminę z opłat na drodze powiatowej w strefie płatnego parkowania a kosztami związanymi z jej funkcjonowaniem będzie przekazywana Powiatowi, a następnie kwota odpowiadająca tej różnicy zostanie w formie dotacji celowej przekazana na rzecz Gminy, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miejscowości Krobia, w tym na utrzymanie ul. Jutrosińskiej będącej w strefie płatnego parkowania. 3. Różnica środków, o której mowa w ust.2 będzie przekazywana przez Gminę na rzecz Powiatu w terminach kwartalnych, do 15 dnia miesiąca po upływie kwartału, tj. do 15 kwietnia, 15 lipca , 15 października i 15 stycznia.

§ 4. Strony ustalają, że postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania, na drodze powiatowej jest płatny w dniach, godzinach i wysokościach takich samych jak określono dla dróg gminnych.

§ 5. Osobami odpowiedzialnymi za realizację zadania są: a) ze strony Powiatu Gostyńskiego: - Jerzy Ptak b) ze strony Gminy Krobia: - Kamila Ziemlinska

§ 6. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia.

§ 7. Porozumienie zawarte zostaje na czas nieograniczony.

§ 8. Każda ze stron może rozwiązać Porozumienie za trzymiesięcznym pisemnym wypowiedzeniem na koniec każdego miesiąca kalendarzowego.

§ 9. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści porozumienia wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.

§ 10. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Starosta Gostyński


Robert Marcinkowski


Wicestarosta Gostyński


Czesław Kołak


Skarbnik Powiatu


Eleonora Gościniak

Burmistrz Krobi


Sebastian Czwojda


Skarbnik Gminy


Damian Walczak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rachelski i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Uwalniamy od problemów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »