| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 0007.35.2016 Rady Miejskiej w Tuliszkowie

z dnia 12 lipca 2016r.

sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Tuliszków

Na podstawie art. 6 n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Deklaracje, o których mowa w § 1, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w Urzędzie Gminy i Miasta Tuliszków w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśniecie obowiązku uiszczania opłaty lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokości opłaty.

§ 3. . Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiące załącznik nr 1 i 2 do uchwały mogą być złożone za pomocą środków komunikacji elektronicznej z zachowaniem następujących warunków i trybu:

1. Format elektroniczny deklaracji określony jest w formacie danych XML, RTF, PDF:

2. Deklaracja w formacie XML dostępna jest do wypełnienia bezpośrednio na Platformie ePUAP;

3. Deklaracje w formacie RTF i PDF dostępne są do pobrania i wypełnienia na stronie http://www.tuliszkow.pl/zakładka Gospodarka odpadami oraz na http://www.bip.tuliszkow.pl/w zakładce Procedury załatwianych spraw;

4. Złożenie deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej wymaga zarejestrowania się na Platformie ePUAP, zalogowania się i wypełnienia umieszczonego na wymienionej platformie elektronicznego formularza deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

5. Wypełniona deklaracja może być przesłana za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej: adres skrzynki ePUAP: /8146rpuhwe/skrytka;

6. Deklaracje składane w formie elektronicznej muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013r., poz. 262) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014r., poz. 1114);

7. Po złożeniu deklaracji w formie elektronicznej zostanie wystawione urzędowe poświadczenie odbioru (UPO)".

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Tuliszków.

§ 5. Tracą moc:

1. Uchwała Nr 0007.5.2013 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Tuliszków,

2. Uchwała nr 0007 24. 2015 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Tuliszkowie nr 0007.78.2013r. z dnia 15 stycznia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Tuliszków,

3. Uchwała nr 0007.28.2015 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie sprostowania oczywistych omyłek pisarskich uchwale Nr 0007.24.2015 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej nr 0007.78.2013r. Z dnia 15 stycznia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Tuliszków.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Tuliszkowie


Tomasz Maćkowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.35.2016
Rady Miejskiej w Tuliszkowie
z dnia 12 lipca 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 0007.35.2016
Rady Miejskiej w Tuliszkowie
z dnia 12 lipca 2016 r.
Zalacznik2.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Igor Klimkowski

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »