reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/439/2016 Rady Gminy Tarnowo Podgórne

z dnia 26 lipca 2016r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Lusówku - "Osiedle Morskie Centrum"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.), Rada Gminy Tarnowo Podgórne uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Lusówku - "Osiedle Morskie Centrum", zwaną dalej "planem", po stwierdzeniu, iż nie narusza ona ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnowo Podgórne" uchwalonego Uchwałą Nr XII/134/2011 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 21 czerwca 2011 r. ze zmianami.

2. Granice obszaru objętego planem miejscowym określa rysunek planu.

3. Integralnymi częściami uchwały są:

1) rysunek planu, zatytułowany Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Lusówku - "Osiedle Morskie Centrum" wraz z wyrysem ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnowo Podgórne - w skali 1:1000 - załącznik nr 1;

2) rozstrzygnięcie Rady Gminy Tarnowo Podgórne w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyłożonego do publicznego wglądu, stanowiące załącznik nr 2;

3) rozstrzygnięcie Rady Gminy Tarnowo Podgórne o sposobie realizacji zapisanych w planie zadań z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasad ich finansowania należących do zadań własnych gminy, stanowiące załącznik nr 3.

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) planie - należy przez to rozumieć plan, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały;

2) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Tarnowo Podgórne;

3) rysunku planu - należy przez to rozumieć załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

4) budynku garażowo-gospodarczym - należy przez to rozumieć budynek garażowy, gospodarczy lub garażowo-gospodarczy;

5) budynku mieszkalno-usługowym - należy przez to rozumieć budynek składający się z jednego lokalu mieszkalnego i jednego lokalu usługowego;

6) intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy, rozumianej jako suma powierzchni wszystkich kondygnacji nadziemnych mierzonych po obrysie wszystkich budynków, w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej;

7) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię określoną rysunkiem planu, wyznaczającą najbliższe usytuowanie budynku względem granicy frontowej działki lub innego elementu odniesienia;

8) obowiązującej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię określoną rysunkiem planu, wyznaczającą ściśle usytuowanie elewacji budynku względem granicy działki;

9) ogrodzeniu pełnym - należy przez to rozumieć ogrodzenie, w którym powierzchnia ażurowa stanowi mniej niż 60% powierzchni całkowitej ogrodzenia;

10) powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć, wyrażony w procentach, stosunek powierzchni zabudowanej obiektami kubaturowymi do powierzchni działki budowlanej;

11) przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi i obowiązujące normy branżowe;

12) terenie - należy przez to rozumieć obszar o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi.

§ 3. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granica obszaru objętego planem;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) przeznaczenie terenów oznaczone symbolami graficznymi i literowymi;

4) obowiązujące linie zabudowy;

5) nieprzekraczalne linie zabudowy;

6) archeologiczna strefa ochrony konserwatorskiej.

Rozdział 2.
Przepisy szczegółowe

§ 4. Ustala się następujące przeznaczenie terenów:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolami 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN, 12MN, 13MN, 14MN, 15MN;

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z zabudową usługową oznaczone symbolami 1MN/U, 2MN/U, 3MN/U, 4MN/U, 5MN/U, 6MN/U, 7MN/U, 8MN/U, 9MN/U;

3) teren zabudowy usługowej oznaczony symbolem U;

4) teren zieleni urządzonej oznaczony symbolem ZP;

5) tereny infrastruktury technicznej - elektroenergetyka oznaczone symbolami 1E, 2E;

6) teren drogi publicznej klasy lokalnej oznaczony symbolem KD-L;

7) tereny dróg publicznych klasy dojazdowej oznaczone symbolami 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, 4KD-D, 5KD-D, 6KD-D, 7KD-D, 8KD-D, 9KD-D, 10KD-D, 11KD-D, 12KD-D, 13KD-D, 14KD-D;

8) teren ciągu pieszego oznaczony symbolem KX.

§ 5. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) ustala się lokalizację zabudowy zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu liniami zabudowy, przy czym od strony dróg żadna z części budynków nie może przekroczyć wyznaczonej linii zabudowy w kierunku linii rozgraniczającej drogę o więcej niż:

- okap, gzyms, balkon, daszek nad wejściem - 1,5 m,

- taras, schody zewnętrzne, pochylnia lub rampa - odległość wynikającą z przepisów odrębnych, określających odległości obiektów budowlanych od krawędzi jezdni,

2) dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej, w tym stacji transformatorowych, przed wyznaczonymi na rysunku planu liniami zabudowy;

3) zakazuje się sytuowania tymczasowych obiektów budowlanych, z wyjątkiem lokalizacji obiektów tymczasowych wyłącznie na czas trwania budowy;

4) zakazuje się lokalizacji nowych napowietrznych linii elektroenergetycznych;

5) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury;

6) ustala się zasady sytuowania i parametry ogrodzeń:

a) zakaz lokalizacji ogrodzeń pełnych od strony dróg,

b) zakaz lokalizacji ogrodzeń z betonowych elementów prefabrykowanych,

c) maksymalna wysokość ogrodzeń: 1,5 m;

7) ustala się ogólne zasady podziału terenów:

a) minimalne powierzchnie projektowanych działek budowlanych zgodnie z ustaleniami niniejszej uchwały,

b) nie obowiązują minimalne powierzchnie i szerokości frontu projektowanych działek budowlanych w przypadku:

- realizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

- wydzielania dojść i dojazdów,

- regulacji granic pomiędzy nieruchomościami i powiększenia działki budowlanej.

§ 6. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1) zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko określonych w przepisach odrębnych z wyjątkiem inwestycji celu publicznego;

2) w zakresie ochrony gruntów i wód:

a) nakaz wykonania zabezpieczenia przed przenikaniem ścieków i innych zanieczyszczeń do gruntu i wód dla istniejących i projektowanych dróg,

b) nakaz uwzględnienia budowy i przebudowy urządzeń melioracji szczegółowej i urządzeń drenarskich w trakcie prowadzenia prac związanych z zagospodarowaniem terenów;

3) w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego - nakaz wytwarzania energii dla celów grzewczych wyłącznie na bazie paliw charakteryzujących się najniższymi wskaźnikami emisji oraz odnawialnych źródeł energii;

4) w zakresie ochrony przed hałasem:

a) nakaz zachowania dopuszczalnych poziomów hałasu określonych w przepisach odrębnych, na terenach oznaczonych symbolami:

- MN jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

- MN/U jak dla terenów mieszkaniowo-usługowych,

- U jak dla terenów związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży,

b) nakaz ograniczania emisji hałasu z obszaru objętego planem w sposób zapewniający zachowanie akustycznych standardów jakości środowiska na terenach podlegających ochronie akustycznej zlokalizowanych w sąsiedztwie;

5) w zakresie gospodarowania odpadami - nakaz gromadzenia i zagospodarowania odpadów zgodnie z regulaminem utrzymania porządku i czystości w gminie oraz przepisami odrębnymi,

6) w zakresie zagospodarowania mas ziemnych:

a) nakaz wykorzystania mas ziemnych, spełniających standardy jakości gleb lub ziemi, uzyskanych w wyniku prac ziemnych na terenach ich powstawania do ukształtowania terenu, w tym dla urządzania zieleni towarzyszącej inwestycjom,

b) dopuszczenie usuwania nadmiarów mas ziemnych poza obszary planu zgodnie z przepisami odrębnymi;

7) w zakresie ochrony zieleni:

a) nakaz zachowania istniejących zadrzewień, a w przypadku kolizji z planowanym sposobem zagospodarowania i zabudowy nakaz ich przesadzenia lub wprowadzenia nowych nasadzeń w granicach obszaru objętego planem,

b) nakaz zagospodarowania zielenią wszystkich powierzchni wolnych od utwardzenia.

§ 7. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się:

1) archeologiczną strefę ochrony konserwatorskiej, obejmującą zespół stanowisk archeologicznych nr 41 oraz pojedyncze stanowiska archeologiczne pod nr AZP 52-25/34 oraz AZP 52-25/35 ujęte w Gminnej Ewidencji Zabytków Archeologicznych, gm. Tarnowo Podgórne, w której obowiązuje:

a) nakaz prowadzenia badań archeologicznych podczas prac ziemnych przy realizacji inwestycji związanych z zabudowaniem i zagospodarowaniem terenu w granicach archeologicznej strefy ochrony konserwatorskiej,

b) nakaz uzyskania pozwolenia konserwatorskiego na prowadzenie badań archeologicznych przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę;

2) nie określa się zasad ochrony dóbr kultury współczesnej z uwagi na brak takich obiektów na obszarze objętym planem.

§ 8. W zakresie wymagań wynikających z potrzeby kształtowania przestrzeni publicznych ustala się nakaz zagospodarowania terenu drogi publicznej klasy lokalnej oznaczonego symbolem KD-L oraz terenów dróg publicznych klasy dojazdowej oznaczonych 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, 4KD-D, 5KD-D, 6KD-D, 7KD-D, 8KD-D, 9KD-D, 10KD-D, 11KD-D, 12KD-D, 13KD-D, 14KD-D zgodnie z ustaleniami § 17 pkt 1 lit. b i c.

§ 9. W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, na terenach oznaczonych symbolami 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN, 12MN, 13MN, 14MN, 15MN:

1) dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy z możliwością jej przebudowy, rozbudowy i nadbudowy przy zastosowaniu parametrów określonych w niniejszym paragrafie;

2) dopuszcza się lokalizację:

a) nie więcej niż jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego w obrębie jednej działki budowlanej,

b) nie więcej niż jednego budynku garażowo-gospodarczego w obrębie jednej działki budowlanej,

c) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

d) dojść, dojazdów i miejsc postojowych;

3) ustala się wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) wskaźnik intensywności zabudowy:

- maksymalny - 0,50,

- minimalny - 0,10,

b) maksymalna powierzchnia zabudowy - 25%,

c) maksymalna powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego - 250 m2,

d) maksymalna powierzchnia zabudowy budynku garażowo-gospodarczego - 60 m2,

e) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 50%;

4) ustala się zasady sytuowania i parametry projektowanych budynków:

a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,

b) maksymalna wysokość:

- budynku mieszkalnego jednorodzinnego - nie więcej niż 9,0 m,

- budynku garażowo-gospodarczego - nie więcej niż 5,5 m,

c) liczba kondygnacji:

- dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego - dwie kondygnacje nadziemne,

- dla budynku garażowo-gospodarczego - jedna kondygnacja nadziemna,

d) dopuszcza się podpiwniczenie budynków, przy czym poziom posadzki parteru należy sytuować na wysokości nieprzekraczającej 0,4 m nad poziomem terenu,

e) geometria dachu:

- dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego - dachy strome symetryczne dwu- lub wielospadowe o nachyleniu 30° - 45°,

- dla budynku garażowo-gospodarczego - dachy strome dwu- lub wielospadowe o nachyleniu 20° - 45°,

f) pokrycie dachów stromych: dachówka, materiały imitujące dachówkę w kolorach od ceglanego do brązowego lub grafitowy,

g) w przypadku przebudowy i rozbudowy istniejącej zabudowy dopuszcza się zachowanie istniejącej formy dachu,

h) pokrycie elewacji:

- elewacje wykończone tynkiem, drewnem, ceramiką,

- zakaz stosowania na elewacji paneli z tworzyw sztucznych i blach,

- kolorystyka wystroju zewnętrznego obiektów z dominacją kolorów stonowanych - odcieni bieli, jasnoszarych, piaskowych, jasnobeżowych,

- nakaz stosowania jednakowej kolorystyki nowych obiektów w obrębie działki budowlanej,

i) dopuszcza się usytuowanie budynku garażowo-gospodarczego jako obiektu wolnostojącego lub przybudowanego do budynku mieszkalnego,

j) dopuszcza się lokalizację garażu w obrębie kubatury budynku mieszkalnego;

5) ustala się minimalną powierzchnię projektowanej działki budowlanej - 1000 m2.

§ 10. W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, na terenach oznaczonych symbolami 1MN/U, 2MN/U, 3MN/U, 4MN/U, 5MN/U, 6MN/U, 7MN/U, 8MN/U, 9MN/U:

1) dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy z możliwością jej przebudowy, rozbudowy i nadbudowy przy zastosowaniu parametrów określonych w niniejszym paragrafie;

2) dopuszcza się lokalizację:

a) nie więcej niż jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego albo jednego budynku mieszkalno-usługowego w obrębie działki budowlanej,

b) budynków garażowo-gospodarczych w obrębie jednej działki budowlanej,

c) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

d) dojść, dojazdów i miejsc postojowych;

3) ustala się wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) wskaźnik intensywności zabudowy:

- maksymalny - 0,90,

- minimalny - 0,10,

b) maksymalna powierzchnia zabudowy - 30%,

c) maksymalna powierzchnia zabudowy budynku garażowo-gospodarczego - 60 m2,

d) maksymalna powierzchnia lokalu usługowego w budynku mieszkalno-usługowym - 50% powierzchni budynku,

e) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 40%;

4) ustala się zasady sytuowania i parametry projektowanych budynków:

a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,

b) maksymalna wysokość:

- budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budynku mieszkalno-usługowego - nie więcej niż 12,0 m,

- budynku garażowo-gospodarczego - nie więcej niż 5,5 m,

c) liczba kondygnacji:

- dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku mieszkalno-usługowego - dwie lub trzy kondygnacje nadziemne,

- dla budynku garażowo-gospodarczego - jedna kondygnacja nadziemna,

d) dopuszcza się podpiwniczenie budynków, przy czym poziom posadzki parteru należy sytuować na wysokości nieprzekraczającej 0,4 m nad poziomem terenu,

e) dopuszcza się lokalizację lokalu usługowego wyłącznie w kondygnacji parteru,

f) geometria dachu:

- dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku mieszkalno-usługowego - dachy strome symetryczne dwu- lub wielospadowe o nachyleniu 30° - 45°,

- dla budynku garażowo-gospodarczego - dachy strome dwu- lub wielospadowe o nachyleniu 20° - 45°,

g) pokrycie dachów stromych: dachówka, materiały imitujące dachówkę w kolorach od ceglanego do brązowego lub grafitowy,

h) pokrycie elewacji:

- elewacje wykończone tynkiem, drewnem, ceramiką,

- zakaz stosowania na elewacji paneli z tworzyw sztucznych i blach,

- kolorystyka wystroju zewnętrznego obiektów z dominacją kolorów stonowanych - odcieni bieli, jasnoszarych, piaskowych, jasnobeżowych,

- nakaz stosowania jednakowej kolorystyki nowych obiektów w obrębie działki budowlanej,

i) dopuszcza się usytuowanie budynku garażowego jako obiektu wolnostojącego lub przybudowanego do budynku mieszkalnego lub budynku mieszkalno-usługowego,

j) dopuszcza się lokalizację garażu w obrębie kubatury budynku mieszkalnego lub budynku mieszkalno-usługowego;

5) ustala się minimalną powierzchnię projektowanej działki budowlanej - 1000 m2.

§ 11. W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, na terenie oznaczonym symbolem U:

1) dopuszcza się lokalizację:

a) nie więcej niż jednego budynku usługowego o funkcji służby zdrowia, edukacji, oświaty, kultury, sportu i rekreacji w obrębie działki budowlanej,

b) boisk sportowych, kortów tenisowych oraz placów zabaw dla dzieci,

c) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

d) dojść, dojazdów i miejsc postojowych;

2) ustala się wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) wskaźnik intensywności zabudowy:

- maksymalny - 1,20,

- minimalny - 0,10,

b) maksymalna powierzchnia zabudowy - 40%,

c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 30%;

3) ustala się zasady sytuowania i parametry projektowanych budynków:

a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,

b) maksymalna wysokość - nie więcej niż 12,0 m,

c) liczba kondygnacji - dwie lub trzy kondygnacje nadziemne,

d) dopuszcza się podpiwniczenie budynków, przy czym poziom posadzki parteru należy sytuować na wysokości nieprzekraczającej 0,4 m nad poziomem terenu,

e) geometria dachu - dachy strome symetryczne dwu- lub wielospadowe o nachyleniu 30° - 45°,

f) pokrycie dachów stromych: dachówka, materiały imitujące dachówkę w kolorach od ceglanego do brązowego lub grafitowy,

g) pokrycie elewacji:

- elewacje wykończone tynkiem, drewnem, ceramiką,

- zakaz stosowania na elewacji paneli z tworzyw sztucznych i blach,

- kolorystyka wystroju zewnętrznego obiektów z dominacją kolorów stonowanych - odcieni bieli, jasnoszarych, piaskowych, jasnobeżowych,

- nakaz stosowania jednakowej kolorystyki nowych obiektów w obrębie działki budowlanej;

4) ustala się minimalną powierzchnię projektowanej działki budowlanej - 1000 m2.

§ 12. W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, na terenie oznaczonym symbolem ZP:

1) dopuszcza się lokalizację:

a) obiektów małej architektury,

b) ścieżek rowerowych i ciągów pieszych,

c) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

2) zakazuje się lokalizacji budynków;

3) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 80%.

§ 13. W zakresie parametrów i wskaźników zagospodarowania terenu, na terenach oznaczonych symbolami 1E, 2E:

1) dopuszcza się lokalizację:

a) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

b) obiektów małej architektury,

c) dojść i dojazdów;

2) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki - 10%.

§ 14. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych, wskazuje się położenie terenów objętych planem w granicach:

1) obszaru i terenu górniczego "Tarnowo Podgórne GT-1" ustanowionego dla eksploatacji udokumentowanego złoża wód termalnych,

2) obszaru udokumentowanego złoża wód termalnych "Tarnowo Podgórne GT-1" (numer złoża 15707).

§ 15. Nie określa się szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym w rozumieniu przepisów odrębnych.

§ 16. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenu oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy ustala się:

1) zakaz lokalizacji przeszkód lotniczych w rozumieniu przepisów odrębnych;

2) zakaz lokalizacji obiektów i urządzeń o wysokości równej lub większej niż 90 m n.p.t. ze względu na położenie obszaru objętego planem w strefie ochrony Lotniczych Urządzeń Naziemnych - stacji radarowych;

3) zakaz lokalizacji obiektów i urządzeń o wysokości równej lub większej niż 132 m n.p.m. ze względu na położenie obszaru objętego planem w zasięgu pomiaru stanu atmosfery przez radar meteorologiczny;

4) nakaz zgłaszania do Szefostwa Służb Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP wszelkich projektowanych budowli o wysokości równej i większej niż 50,0 m n.p.t. przed wydaniem pozwolenia na budowę;

5) zakaz lokalizacji budowli o wysokości równej i większej niż 30,0 m n.p.t. w obrębie pasa teletransmisyjnego, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu.

§ 17. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej ustala się:

1) w zakresie komunikacji:

a) obsługę komunikacyjną terenów objętych planem poprzez: układ istniejących dróg publicznych klasy lokalnej i dojazdowej połączonych z zewnętrznym układem komunikacyjnym poza granicami obszaru objętego planem,

b) dla terenu drogi publicznej klasy lokalnej oznaczonego symbolem KD-L:

- szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu,

- dwustronne chodniki lub ścieżki pieszo-rowerowe,

- dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

- zakaz lokalizacji miejsc postojowych,

c) dla terenów dróg publicznych klasy dojazdowej oznaczonych symbolami 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, 4KD-D, 5KD-D, 6KD-D, 7KD-D, 8KD-D, 9KD-D, 10KD-D, 11KD-D, 12KD-D, 13KD-D, 14KD-D:

- szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu,

- jedno- lub dwustronne chodniki lub ścieżki pieszo-rowerowe,

- dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

- dopuszczenie lokalizacji miejsc postojowych,

d) dla terenu ciągu pieszego oznaczonego symbolem KX:

- szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu,

- dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

e) minimalną liczbę stanowisk postojowych dla samochodów osobowych zlokalizowanych w obrębie własnej działki:

- 2 stanowiska postojowe na każdy lokal mieszkalny,

- 4 stanowiska postojowe na każde 100 m2 powierzchni sprzedaży w obiektach handlowych,

- 4 stanowiska postojowe na każde 10 miejsc w obiektach gastronomicznych,

- 2 stanowiska postojowe na każde 100 m2 powierzchni użytkowej obiektów biurowo-administracyjnych,

- 3 stanowiska postojowe na każde 100 m2 powierzchni użytkowej obiektów usługowych innych niż wymienione wyżej,

f) nakaz wyznaczenia odpowiedniej ilości stanowisk postojowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) w zakresie zaopatrzenia w wodę:

a) nakaz zaopatrzenia w wodę z sieci wodociągowej,

b) dopuszczenie zachowania istniejącej sieci wodociągowej, z możliwością jej przebudowy oraz rozbudowy,

c) nakaz zapewnienia wody dla celów przeciwpożarowych;

3) w zakresie odprowadzenia ścieków:

a) nakaz odprowadzenia ścieków do kanalizacji sanitarnej,

b) dopuszczenie zachowania istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, z możliwością jej przebudowy oraz rozbudowy;

4) w zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych:

a) nakaz zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na własnym terenie z dopuszczeniem ich odprowadzania do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi,

b) nakaz docelowego odprowadzania wód opadowych i roztopowych pochodzących z dróg, parkingów i placów do kanalizacji deszczowej,

c) dopuszczenie zachowania istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, z możliwością jej przebudowy oraz rozbudowy;

5) w zakresie zaopatrzenia w gaz: docelowe podłączenie terenów objętych planem do sieci gazowej;

6) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:

a) dopuszczenie zachowania istniejącej sieci elektroenergetycznej, z możliwością jej przebudowy oraz rozbudowy zgodnie z przepisami odrębnymi,

b) dopuszczenie lokalizacji stacji transformatorowych z zapewnieniem dostępu do dróg publicznych.

§ 18. Nie określa się sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

Rozdział 3.
Przepisy końcowe

§ 19. Ustala się stawkę służącą naliczaniu jednorazowych opłat, o jakich mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) w wysokości 30%.

§ 20. Tracą moc ustalenia:

1) Uchwały Nr LI/457/2001 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 19 czerwca 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Lusówku w części objętej niniejszym planem;

2) Uchwały Nr XXXIV/414/2012 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 21 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Lusówku - dla działek nr 385/116, 385/117 oraz dla działki 391/16 w części objętej niniejszym planem.

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnowo Podgórne.

§ 22. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Tarnowo Podgórne


Grzegorz Leonhard


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/439/2016
Rady Gminy Tarnowo Podgórne
z dnia 26 lipca 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/439/2016
Rady Gminy Tarnowo Podgórne
z dnia 26 lipca 2016 r.

Rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag
wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyłożonego do publicznego wglądu

Zgodnie z art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Lusówku - "Osiedle Morskie Centrum" został wyłożony do publicznego wglądu w terminie od dnia 30 maja 2016 r. do dnia 28 czerwca 2016 r.; uwagi należało składać w terminie nieprzekraczalnym do dnia 15 lipca 2016 r. W ustawowym terminie nie wniesiono żadnych uwag.

Mając na uwadze powyższe, Rada Gminy Tarnowo Podgórne nie podejmuje rozstrzygnięcia
o sposobie rozpatrzenia uwag, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/439/2016
Rady Gminy Tarnowo Podgórne
z dnia 26 lipca 2016 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446) i art. 20 ust.1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) Rada Gminy Tarnowo Podgórne rozstrzyga, co następuje:

§ 1. Określa się sposób realizacji oraz zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, służących zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty, które należą do zadań własnych gminy, w zakresie:

1) gminnych dróg oraz organizacji ruchu drogowego;

2) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

§ 2. Opis sposobu realizacji inwestycji:

1) realizacja inwestycji przebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym m.in. ustawą prawo budowlane, ustawą o zamówieniach publicznych, samorządzie gminnym, gospodarce komunalnej i o ochronie środowiska;

2) inwestycje w zakresie przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, energii elektrycznej realizowane będą w sposób określony w art. 7 ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r.

3) realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej nie wyszczególnionych w § 1 lub służących innym celom jest przedmiotem umowy zainteresowanych stron.

§ 3. Zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej określonych w planie:

Finansowanie inwestycji będzie odbywać się poprzez:

1) wydatki z budżetu gminy;

2) współfinansowanie środkami zewnętrznymi, poprzez budżet gminy - w ramach m.in.:

a) dotacji unijnych,

b) dotacji samorządu województwa,

c) dotacji i pożyczek z funduszy celowych,

d) kredytów i pożyczek bankowych,

e) innych środków zewnętrznych;

3) udział inwestorów a także właścicieli nieruchomości w finansowaniu w ramach porozumień o charakterze cywilno - prawnym lub w formie partnerstwa publiczno - prywatnego - "PPP".


Uzasadnienie

Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Lusówku - "Osiedle Morskie Centrum" wywołane zostało Uchwałą Nr XV/188/2015 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 25 sierpnia 2015 r. Powierzchnia opracowania wynosi ok. 33 ha.

Celem sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Lusówku - "Osiedle Morskie Centrum" była potrzeba korekty wskaźników i parametrów zabudowy i zagospodarowania terenu.

Po ogłoszeniu w prasie komunikatu o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wrześniu 2015 roku, wystąpiono na piśmie do organów właściwych do opiniowania i uzgadniania planu, organów administracji rządowej i samorządowej oraz jednostek organizacyjnych o składanie wniosków. Wnioski zostały rozpatrzone przez Wójta Gminy Tarnowo Podgórne w trakcie sporządzania projektu planu.

Stosownie do art. 53 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko Wójt Gminy Tarnowo Podgórne wystąpił o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu. Wyżej wymienione uzgodnienia odnośnie zakresu i stopnia szczegółowości prognozy uzyskał w dniu 14 października 2015 roku (RDOŚ) i 28 września 2015 roku (PPIS).

Projekt planu uzyskał w dniu 12 stycznia 2016 r. pozytywną opinię Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. W pismach z dnia 24 lutego 2016 r. projekt planu został przedłożony do zaopiniowania i uzgodnień. Projekt planu uzyskał wszystkie wymagane prawem opinie i uzgodnienia.

Zgodnie z art. 17 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Lusówku - "Osiedle Morskie Centrum" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został wyłożony do publicznego wglądu w terminie od 30 maja 2016 r. do 28 czerwca 2016 r.; dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego odbyła się w dnia 6 czerwca 2016 r.; w wyznaczonym terminie tj. do dnia 15 lipca 2016 r. nie zgłoszono uwag.

W trakcie sporządzania projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zrealizowano wymogi wynikające z art. 1 ust. 2 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym poprzez zastosowane w części tekstowej ustalenia, oparte o aktualne przepisy prawa z zakresu: zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, kształtowania przestrzeni publicznej, granic i sposobów zagospodarowania terenów i obiektów podlegających ochronie, w tym terenów górniczych, obszarów zagrożonych powodzią oraz osuwaniem się mas ziemnych. Projekt planu został zaopiniowany i uzgodniony przez wskazane przepisami instytucje, w tym odpowiedzialne za potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa tj. m.in. Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Wojewódzki Sztab Wojskowy, Komendę Wojewódzką Policji, Nadodrzański Oddział Straży Granicznej.

Jednocześnie w procesie planistycznym zapewniono możliwość udziału społeczeństwa na poszczególnych etapach procedury planistycznej, tj.:

a)ogłoszono i obwieszczono w prasie publicznej, na stronie BIP Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne w dniu 15 września 2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia projektu miejscowego planu i możliwości składania do niego wniosków w terminie do dnia 9 października 2015 r.,

b)ogłoszono i obwieszczono w prasie publicznej, na stronie BIP Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne o wyłożeniu projektu planu miejscowego do publicznego wglądu w dniach od dnia 30 maja 2016 r. do dnia 28 czerwca 2016 r., terminie dyskusji publicznej dnia 6 czerwca 2016 r. i możliwości składania uwag do projektu planu w terminie do dnia 15 lipca 2016 r. W ustawowym terminie nie wniesiono uwag.

Wobec dopełnienia przewidzianej ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym procedury, przedłożono Radzie Gminy Tarnowo Podgórne miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Lusówku - "Osiedle Morskie Centrum", sporządzony na podstawie uchwały nr XV/188/2015 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 25 sierpnia 2015 r. celem jego uchwalenia.

Po uchwaleniu planu, uchwała wraz z dokumentacją planistyczną przekazana zostanie Wojewodzie Wielkopolskiemu w celu oceny zgodności z prawem, a następnie przesłana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

W trakcie sporządzania projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zrealizowano wymogi wynikające z art. 1 ust. 3 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przystąpienie do opracowania zmiany planu było związane z koniecznością korekty wskaźników zabudowy, które uniemożliwiały mieszkańcom realizację inwestycji budowlanych.

W trakcie sporządzania projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zrealizowano wymogi wynikające z art. 1 ust. 4 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Sytuowana nowa zabudowa uwzględnia wymagania ładu przestrzennego, efektywnego gospodarowania przestrzenią oraz walorów ekonomicznych przestrzeni. Kształtowane struktury przestrzenne minimalizują transportochłonność układu przestrzennego ponieważ nowy teren przeznaczony pod zabudowę przylega do istniejących dróg. Przyjęte rozwiązania w maksymalny sposób umożliwiają przyszłym mieszkańcom wykorzystywanie publicznego transportu oraz zapewniają realizację chodników i ścieżek pieszo-rowerowych. W granicach obszaru i w jego sąsiedztwie przebiegają drogi powiatowe i gminne, którymi poruszają się autobusy komunikacji publicznej. W projektowanych drogach publicznych umożliwiono realizację chodników lub ścieżek pieszo-rowerowych umożliwiających przemieszczanie się pieszych i rowerzystów. Tereny przewidziane pod zabudowę są wyposażone w sieci i urządzenia infrastruktury technicznej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających istniejące drogi. Projektowana zmiana planu miejscowego stanowi korektę wskaźników i parametrów zabudowy i zagospodarowania terenów objętych obowiązującym planem, które podlegają sukcesywnemu zainwestowaniu w ramach uzbrojonych terenów zabudowy mieszkaniowej i usługowej.

Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Wójt Gminy Tarnowo Podgórne przeprowadził analizy dotyczące zasadności przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Lusówku - "Osiedle Morskie Centrum" oraz stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnowo Podgórne, przyjętego uchwałą nr XII/134/2011 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 21 czerwca 2011 r. ze zmianami. W uzasadnieniu do uchwały nr XV/188/2015 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 25 sierpnia 2015 r. wskazano, że zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnowo Podgórne ww. obszary przeznaczone są pod dominujący kierunek zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej indywidualnej, deweloperskiej i zorganizowanej o podwyższonym standardzie M.2.

Opracowany projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest zgodny z wnioskami wynikającymi z analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Tarnowo Podgórne w latach 2010-2013 dokonaną w ramach "oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnowo Podgórne przejętego uchwałą Nr XII/134/2011 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 21 czerwca 2011 r. i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego", podjętej Uchwałą Nr LXV/839/2014 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 6 maja 2014 r. Projekt planu stanowi korektę wskaźników i parametrów zabudowy i zagospodarowania terenów objętych obowiązującym planem, na terenach zurbanizowanych i uzbrojonych.

Uchwalenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie będzie wpływać na finanse publiczne, w tym na budżet gminy, zgodnie z założeniami oraz wnioskami i zaleceniami przestawionymi w "Prognozie skutków finansowych uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Lusówku - "Osiedle Morskie Centrum". Realizacja infrastruktury komunikacyjnej i technicznej nie będzie stanowiła bezpośredniej konsekwencji przyjętego dokumentu.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Justyna Świder

specjalista z zakresu prawa oświatowego i samorządowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama