reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/15/2011 Rady Gminy Bojszowy

z dnia 7 lutego 2011r.

w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego na terenie Gminy Bojszowy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ,art. 40 ust.1 , art. 41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) w związku z art. 17 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.), art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. Nr 180 poz. 1493 z późn. zm.),

Rada Gminy Bojszowy uchwala co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się tryb i sposób powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Bojszowy, a także szczegółowe warunki jego funkcjonowania, których treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bojszowy

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Przewodniczący Rady


Marek Kumor


Załącznik do Uchwały Nr IV/15/2011
Rady Gminy Bojszowy
z dnia 7 lutego 2011 r.

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

1. Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, między innymi organizując pracę Zespołu interdyscyplinarnego.

2. Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz w ramach realizacji założeń Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

3. Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli różnych podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy w szczególności:

a) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,

b) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,

c) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,

d) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,

e) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

4. W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Wójtem Gminy Bojszowy, a instytucjami/ jednostkami wymienionymi w rozdz. II pkt.1 mogą być powoływane grupy robocze zwane Rejonowymi Zespołami Interdyscyplinarnymi i Wyjazdowymi Zespołami Interdyscyplinarnymi.

Rozdział 2.
Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków

1. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:

a) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojszowach

b) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bojszowach

c) Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu

d) Placówek oświatowych

e) Gminnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bojszowach

f) Organizacji pozarządowych

g) Zespołu kuratorskiego Sądu Rejonowego w Tychach

h) Prokuratury Rejonowej w Tychach

2. Powoływanie i odwoływanie członków Zespołu Interdyscyplinarnego:

1) Przedstawiciele poszczególnych instytucji / jednostek zostają wskazani imiennie przez osoby kierujące instytucjami / jednostkami.

2) Skład Zespołu Interdyscyplinarnego zostanie ustalony zarządzeniem Wójta Gminy Bojszowy powołującym Zespół Interdyscyplinarny.

3) Każdy członek Zespołu Interdyscyplinarnego, przed udziałem w pierwszym posiedzeniu składa pisemne oświadczenie o zachowaniu poufności wszelkich informacji i danych uzyskanych przy realizacji zadań w ramach pracy w Zespole, którego treść określa art. 9c ust 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. Nr 180 poz. 1493 z późn. zm.).

4) Członek Zespołu Interdyscyplinarnego może zostać odwołany mocą zarządzenia Wójta Gminy Bojszowy w każdym czasie, w szczególności:

- w przypadku uzasadnionego podejrzenia o naruszenie zasad poufności danych i informacji uzyskanych w ramach działania w Zespole Interdyscyplinarnym,

- na wniosek przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego

- na wniosek członka Zespołu Interdyscyplinarnego

- na wniosek instytucji/jednostki której członek Zespołu jest przedstawicielem

5) Odwołany członek Zespołu Interdyscyplinarnego pełni swoje obowiązki do czasu powołania nowego członka Zespołu Interdyscyplinarnego, chyba że zachodzą okoliczności uniemożliwiające dalsze ich pełnienie.

3. Powoływanie i odwoływanie przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego:

1) Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego zostaje wybrany na pierwszym posiedzeniu, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

2) Przewodniczący zostaje wybrany na czas określony, na okres 3 lat.

3) Przewodniczący wskazuje jedną osobę spośród członków Zespołu Interdyscyplinarnego, która pełnić będzie funkcję jego zastępcy.

4) O wyborze Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz jego zastępcy zostaje pisemnie powiadomiony Wójt Gminy Bojszowy.

5) Przewodniczący może zostać odwołany na podstawie:

a) uzasadnionego pisemnego wniosku któregokolwiek z członków Zespołu Interdyscyplinarnego. Odwołanie następuje w wyniku głosowania jawnego, zwykłą większością głosów.

b) Pisemnej rezygnacji Przewodniczącego.

c) uzasadnionego, pisemnego wniosku Wójta Gminy Bojszowy.

6) Odwołanie przewodniczącego skutkuje koniecznością powołania nowego przewodniczącego, zgodnie z zapisami podpkt. 1)

Rozdział 3.
Warunki funkcjonowania Zespołu interdyscyplinarnego

1. Zespół Interdyscyplinarny działa na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Wójtem Gminy Bojszowy, a podmiotami, których przedstawiciele wchodzą w skład zespołu.

2. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.

3. Zakres zadań realizowanych przez członków ujęty zostanie w porozumieniach zawartych pomiędzy Wójtem Gminy Bojszowy, a instytucjami/jednostkami.

4. Za obsługę techniczno – organizacyjną Zespołu Interdyscyplinarnego odpowiedzialny jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojszowach.

5. Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego zwołuje Przewodniczący. Odbywają się one w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał, w siedzibie GOPS w Bojszowach. Posiedzenia Zespołu mogą odbywać się także w siedzibach poszczególnych instytucji/organizacji, których przedstawiciele wchodzą w skład Zespołu Interdyscyplinarnego.

6. Z posiedzeń Zespołu sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący lub w razie jego nieobecności zastępca.

7. Obecność członków Zespołu na posiedzeniach jest obowiązkowa. Jednakże w razie niemożności uczestniczenia w pracach Zespołu, członek Zespołu obowiązany jest poinformować Przewodniczącego Zespołu o okolicznościach uniemożliwiających wykonywanie jego obowiązków.

Rozdział 4.
Przepisy końcowe

Współpracę z organami i jednostkami wymienionymi w pkt 1 Rozdziału II uchwały koordynuje Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojszowach.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Adamczyk

Doświadczony manager i profesjonalistka z dziedziny ekonomii zdrowia, specjalizująca się w analizie biznesowej, w tym w kontroli zarządczej w placówkach medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem kontrolingu i analizy finansowej szpitala oraz w analityce rynku farmaceutycznego i analizach refundacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama