reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/30/2011 Rady Gminy Psary

z dnia 27 stycznia 2011r.

w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późń. zm.) oraz art. 7 ust. 1, pkt 3 i 4, ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późń. zm.) Rada Gminy w Psarach uchwala co następuje:

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać następujące wymagania:

1)prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą, która obejmuje wykonywanie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

2)posiadać specjalistyczne urządzenia oraz środki przeznaczone do wyłapywania, przy użyciu których zwierzęta będą wyłapywane w sposób nie powodujący zagrożenia dla ich życia czy zdrowia,

3)posiadać dopuszczony środek transportu do bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt, oznakowany nazwą i adresem przedsiębiorcy oraz zapewniającym odpowiednie warunki, a w szczególności:

a) przestrzeń ładunkową, umożliwiającą zachowanie naturalnej pozycji przewożonych zwierząt,

b) zabezpieczenie przed niekontrolowanym wydostaniem sie zwierząt,

c) właściwą wentylację i temperaturę podczas transportu, łatwo zmywalne ściany oraz podłogę o odpowiedniej szorstkości, zapewniającą przyczepność kończyn,

d) część ładunkowa dla przewożonych zwierząt musi być oddzielona od części osobowej,

4)posiadać miejsce do przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem do schroniska,

5)spełnić warunki określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie szczególowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie zarobkowego przewozu zwierząt lub przewozu zwierząt wykonywanegow związku z prowadzeniem innej działalności gospodarczej (Dz.U. nr 100, poz.1012),

6)spełnić warunki określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U. nr 116, poz.753),

7)zapewnić w razie potrzeby pomoc weterynaryjną,

8)posiadać doświadczenie w zakresie technicznego oraz technologicznego sposobu ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

9)złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia w powyższym zakresie, zawierający dane zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późń. zm.) oraz niniejszą uchwałą.

§ 2. Dokumenty potwierdzające spełnienie powyższych wymagań:

1)Zaświadczenie o wpisie w ewidencji działalności gospodarczej lub odpis Krajowego Rejestru Sądowego,

2)dowód rejestracyjny,

3)dokument potwierdzający dopuszczenie środków transportu przez powiatowego lekarza weterynarii,

4)Zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,

5)dokument potwierdzajacy posiadanie środków, o których mowa w § 1 ust. 2,

6)umowa o stałej współpracy z lekarzem weterynarii,

7)Odpis z Księgi Wieczystej, umowa oraz inne dokumenty potwierdzające prawo do miejsca, o którym mowa w § 1 ust. 4,

§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, powinien spełniać następujące wymagania:

1)prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą, która obejmuje wykonywanie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,

2)posiadać tytuł prawny do terenu oraz pozwolenie na użytkowanie obiektu lub inny dokument wymagany przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, na którym ma być prowadzona działalność, o której mowa w ust. 1,

3)zapewnić w razie potrzeby pomoc weterynaryjną,

4)urządzić schronisko zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. nr 158, poz. 1657 ),

5)wyposażyć schronisko w urządzenia i środki techniczne do spalania zwłok zwierzęcych odpowiadające wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002r. w sprawie dopuszczalnych sposobów i warunków unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych (Dz. U. z 2003, nr 8, poz.104 z późn. zm.) lub chłodnię do czasowego przetrzymywania tych zwłok w przypadku przekazywania ich do zakładów prowadzących działalność w zakresie zbierania, przechowywania, operowania, przetwarzania, wykorzystywania lub usuwania ubocznych produktów zwierzęcych

6)teren schroniska powinien być utwardzony i ogrodzony,

7)złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia w powyższym zakresie, zawierający dane zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późń. zm.) oraz niniejszą uchwałą.

§ 4. Dokumenty potwierdzające spełnienie powyższych wymagań:

1)Zaświadczenie o wpisie w ewidencji działalności gospodarczej lub odpis Krajowego Rejestru Sądowego,

2)Odpis z Księgi Wieczystej, umowa oraz inne dokumenty potwierdzające prawo do miejsca, o którym mowa w § 3 ust. 2,

3)umowa o stałej współpracy z lekarzem weterynarii,

4)dokument potwierdzający posiadanie środków, o których mowa w § 3 ust. 5 lub dokument potwierdzający gotowość odbioru zwłok zwierzęcych przez zakład utylizacji bądź grzebowisko zwłok zwierzęcych.

§ 5. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części powinien spełniać następujące wymagania:

1)prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą, która obejmuje wykonywanie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,

2)posiadać tytuł prawny do terenu oraz pozwolenie na użytkowanie obiektu lub inny dokument wymagany przepisami w zakresie prawa budowlanego, na którym ma być prowadzona działalność, o której mowa w ust. 1,

3)posiadać stosowne pozwolenia wymagane przepisami prawa ochrony środowiska tj. decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla prowadzenia tego typu działalności wraz z raportem oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do środowiska,

4)teren prowadzonej działalności powinien być ogrodzony,

5)posiadać urządzenia i środki techniczne umożliwiające spalanie zwłok zwierzęcych i ich części,

6)posiadać środki transportu i urządzenia umożliwiające przenoszenie oraz czasowe przetrzymywanie zwłok zwierzęcych i ich części, zachowując warunki bezpieczeństwa i higieny pracy,

7)złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia w powyższym zakresie, zawierający dane zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późń. zm.) oraz niniejszą uchwałą.

§ 6. Dokumenty potwierdzające spełnienie powyższych wymagań:

1)Zaświadczenie o wpisie w ewidencji działalności gospodarczej lub odpis Krajowego Rejestru Sądowego,

2)Odpis z Księgi Wieczystej, umowa oraz inne dokumenty potwierdzające prawo do miejsca, o którym mowa w § 5 ust. 2,

3)dokumenty wymienione w § 5 ust. 3,

4)dokumenty potwierdzające posiadanie środków, o których mowa w § 5 ust. 5 i 6.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Psary.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Psary


Jacenty Kubica

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Krasoń, Home Broker

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama