reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/31/2011 Rady Gminy Psary

z dnia 27 stycznia 2011r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiebiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15, art. 40 ust. 1 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późń. zm.) oraz art. 7 ust. 1, pkt 1 i 2, ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późń. zm.) Rada Gminy w Psarach uchwala co następuje:

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych od włascicieli nieruchomości, powinien spełniać następujące wymagania:

1)prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą, która obejmuje wykonywanie działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych,

2)posiadać tytuł prawny do dysponowania bazą zapewniającą możliwość parkowania oraz obsługi technicznej pojazdów, uwzględniając także wyposażenie niezbędne do świadczenia usługi,

3)pojazdy powinny być zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz posiadać aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym,

4)posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów komunalnych objętych wnioskiem, wydanego na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628 z późn. zm),

5)udokumentować gotowość przyjęcia odpadów przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,

6)pojazdy powinny być oznaczone w sposób trwały i widoczny nazwą przedsiębiorcy,

7)zapewnić właścicielom nieruchomości możliwość dzierżawy lub zakupu pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych niesegregowanych,

8)wyposażyć właścicieli nieruchomości, z którymi przedsiębiorca posiada podpisaną umowę na odbiór odpadów komunalnych w pojemniki lub worki do selektywnej zbiorki odpadów dla poszczególnych rodzajów odpadów,

9)dysponować miejscem do mycia i dezynfekcji samochodów, kontenerów i pojemników do gromadzenia odpadów,

10)prowadzić działalność w sposób nie powodujący zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców oraz zanieczyszczenia tras wywozu,

11)prowadzić działalność zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r., Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.), Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Psary przyjętym uchwałą Nr XLIII/330/2006 z dnia 27 kwietnia 2006r. oraz zapisami niniejszej uchwały,

12)złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia w powyższym zakresie, zawierający dane zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późń. zm.) oraz niniejszą uchwałą.

§ 2. Dokumenty potwierdzające spełnienie powyższych wymagań:

1)Zaświadczenie o wpisie w ewidencji działalności gospodarczej lub odpis Krajowego Rejestru Sądowego (wydane nie później niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku),

2)Kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do dysponowania bazą,

3)Kserokopie dowodów rejestracyjnych,

4)Kserokopia zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów komunalnych objętych wnioskiem,

5)Kserokopia dokumentów potwierdzających gotowość odbioru odpadów przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,

6)Zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,

7)Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, powinien spełniać następujące wymagania:

1)prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą, która obejmuje wykonywanie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

2)posiadać tytuł prawny do dysponowania bazą zapewniającą możliwość parkowania oraz obsługi technicznej pojazdów, uwzględniając także wyposażenie niezbędne do świadczenia usługi,

3)pojazdy powinny być zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz posiadać aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym oraz powinny spełniać standardy techniczne określone Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U. z 2002r., Nr 193, poz. 1617),

4)udokumentować gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną,

5)nieczystości ciekłe powinny być dostarczane do stacji zlewnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz.U. z 2002r., Nr 188, poz.1576),

6)pojazdy powinny być oznaczone w sposób trwały i widoczny nazwą przedsiębiorcy,

7)dysponować miejscem do mycia i dezynfekcji samochodów,

8)prowadzić działalność w sposób nie powodujący zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców oraz zanieczyszczenia tras wywozu,

9)prowadzić działalność zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r., Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.), Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Psary przyjętym uchwałą Nr XLIII/330/2006 z dnia 27 kwietnia 2006r. oraz zapisami niniejszej uchwały,

10)złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia w powyższym zakresie, zawierający dane zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późń. zm.) oraz niniejszej uchwały.

§ 4. Dokumenty potwierdzające spełnienie powyższych wymagań:

1)Zaświadczenie o wpisie w ewidencji działalności gospodarczej lub odpis Krajowego Rejestru Sądowego (wydane nie później niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku),

2)Kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do dysponowania bazą,

3)Kserokopie dowodów rejestracyjnych,

4)Kserokopia dokumentów potwierdzających gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną,

5)Zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,

6)Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Psary.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Psary


Jacenty Kubica

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Rudzka Kancelaria Doradcy Podatkowego

Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze podatkowo-prawnej dużych i średnich polskich firm, międzynarodowych korporacji oraz podmiotów publicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama