reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/82/11 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 23 lutego 2011r.

w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 z poźn. zm.) w związku z art. 19c ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., nr 234, poz. 1536) oraz art. 4 ust. 1, art. 8 i art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., nr 17, poz. 95)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w brzmieniu ustalonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bytomiu


Damian Doniec


Załącznik do Uchwały Nr VIII/82/11
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 23 lutego 2011 r.

Tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego

§ 1. Prezydent Bytomia dokonuje analizy wniosku, ustala okoliczności istotne dla możliwości realizacji inicjatywy lokalnej oraz dokonuje oceny wniosku według kryteriów określonych w § 2.

§ 2. 1. Wnioskom o realizację zadania publicznego przyznawane są punkty w obrębie każdego z kryteriów oceny. Otrzymaną w obrębie każdego kryterium liczbę punktów mnoży się przez wagę kryterium. Następnie sumuje się punkty otrzymane przez dane zadanie w obrębie wszystkich kryteriów. Powyższe stanowi podstawę do ustalenia kolejności realizacji zadań według sumy uzyskanych punktów.

2. Oceny wniosku dokonuje się biorąc pod uwagę następujące kryteria szczegółowe:

Kryteria oceny

Maksymalna liczba punktów

Waga

Kryterium I
Obszar wnioskowanych działań

1-6

2

1) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, obejmująca w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego

6

2

2) działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

5

2

3) działalność w obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego

4

2

4) działalność w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, działalność w zakresie turystyki i krajoznawstwa

3

2

5) działalność w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

2

2

6) działalność w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego, działalność charytatywna, działalność w zakresie promocji i organizacji wolontariatu

1

2

Kryterium II
Zgodność wniosku z dokumentami strategicznymi i planami inwestycyjnymi Miasta Bytomia

0-1

2

Kryterium III
Doświadczenie w realizacji zadań objętych wnioskiem

0-2

1

Kryterium IV
Racjonalność i efektywność wydatków

0-3

1

Kryterium V
Udział finansowy wnioskodawcy w realizacji zadania

0-5

3

- 0% wartości zadania

0

3

- do 20 % wartości zadania

1

3

- powyżej 20 % do 40 % wartości zadania

2

3

- powyżej 40 % do 60 % wartości zadania

3

3

- powyżej 60 % do 80 % wartości zadania

4

3

- powyżej 80 % wartości zadania

5

3

Kryterium VI
Udział rzeczowy wnioskodawcy w realizacji zadania

0-5

3

- 0% wartości zadania

0

3

- do 20 % wartości zadania

1

3

- powyżej 20 % do 40 % wartości zadania

2

3

- powyżej 40 % do 60 % wartości zadania

3

3

- powyżej 60 % do 80 % wartości zadania

4

3

- powyżej 80 % wartości zadania

5

3

Kryterium VII
Wkład własny wnioskodawcy w formie pracy społecznej

0-6

4

Kryterium VIII
Stan przygotowania zadania (dostarczenie poniższych załączników)

1-3

2

- dla zadań inwestycyjnych:
dokumentacja projektowa z przedmiarem i kosztorysem inwestorskim oraz przygotowanym wnioskiem o pozwolenie na budowę lub zgłoszeniem zamiaru budowy
- dla zadań nieinwestycyjnych:
harmonogram rzeczowo-czasowy, wstępny szczegółowy budżet zadania (metodologia obliczenia)

3

2

- dla zadań inwestycyjnych: dokumentacja projektowa bez przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego
- dla zadań nieinwestycyjnych:
wstępny budżet zadania

2

2

- dla zadań inwestycyjnych:
koncepcja określająca szczegółowy zakres rzeczowy i szacunkowy koszt zadania
- dla zadań nieinwestycyjnych:
szacunkowy koszt zadania

1

2

Kryterium IX
Zaangażowanie środków budżetowych

1-10

2

- do 10.000 zł

10

2

- powyżej 10.000 zł do 30.000 zł

9

2

- powyżej 30.000 zł do 50.000 zł

8

2

- powyżej 50.000 zł do 100.000 zł

7

2

- powyżej 100.000 zł do 150.000 zł

6

2

- powyżej 150.000 zł do 200.000 zł

5

2

- powyżej 200.000 zł do 250.000 zł

4

2

- powyżej 250.000 zł do 300.000 zł

3

2

- powyżej 300.000 zł do 350.000 zł

2

2

- powyżej 350.000 zł

1

2

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Advicero Nexia

Doradztwo podatkowe, księgowość, corporate services, obsługa płacowo-kadrowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama