reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/25/2011 Rady Gminy Ślemień

z dnia 24 lutego 2011r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz w sprawie szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania

Na podstawie art.7 ust.1 pkt.6, art.18 ust.2 pkt15, art.40 ust.1,art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zm.) oraz na podstawie art. 17 ust.1 pkt.11, art. 50 ust.6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U z 2004 r. Nr 64, poz.593 ze zm.) Rada Gminy Ślemień uchwala co następuje:

§ 1.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przyznaje i organizuje pomoc w formie usług opiekuńczych.

§ 2.

Uprawnionymi do korzystania z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi zwanymi dalej „ usługami opiekuńczymi” są osoby, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób a są jej pozbawione lub rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.

§ 3.

Usługi opiekuńcze przyznaje oraz odpłatność za nie ustala decyzją Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na wniosek osoby zainteresowanej, członka rodziny, pracownika socjalnego, przedstawiciela ustawowego w oparciu o zaświadczenie lekarskie i przeprowadzony rodzinny wywiad środowiskowy.

§ 4.

1. Osobom, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art.8 ustawy o pomocy społecznej, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są nieodpłatnie.

2. Osoby, których dochód przekracza kryterium dochodowe, o którym mowa w pkt.1 zwracają wydatki za usługi na zasadach określonych w tabeli odpłatności stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Koszt 1 godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez gminę w ramach zadań własnych ustala się w wysokości 12,00 złotych (dwanaście złotych).

4. Ustalona w decyzji należność za świadczone usługi opiekuńcze wpłacana będzie na konto Urzędu Gminy w Ślemieniu do dnia 15-go każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym świadczone były usługi.

§ 5.

1. Na wniosek osoby zobowiązanej do ponoszenia odpłatności lub na wniosek pracownika socjalnego, Kierownik Ośrodka pomocy Społecznej w szczególnie uzasadnionych przypadkach może częściowo lub całkowicie zwolnić z ustalonej odpłatności.

2. Decyzję o całkowitym lub częściowym zwolnieniu z odpłatności wydaje się na podstawie udokumentowanego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego

§ 6.

Traci moc Uchwała Nr XV/109/2008 Rady Gminy Ślemień z dnia 6 lutego 2008 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz w sprawie szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ślemień.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczacy Rady Gminy w Ślemieniu


Marek Micor


Załącznik do Uchwały Nr IV/25/2011
Rady Gminy Ślemień
z dnia 24 lutego 2011 r.

Zasady zwrotu wydatków poniesionych na usługi opiekuńcze świadczone na terenie gminy Ślemień.

Tabela odpłatności z usługiDochód na osobę w rodzinie ustalony na podstawie art. 8 ustawy o pomocy społecznej
(stosunek wyrażony w %)

Wysokość odpłatności
ustalona w % od pełnego kosztu usługi

Osoba samotna i samotnie gospodarująca

Osoba w rodzinie

do 100%
101 – 130
131 – 160
161 – 190
191 – 210
211 – 240
241 – 270
271 – 300
powyżej 300

bezpłatnie
5 %
10%
20%
30%
50%
70%
90%
100%

bezpłatnie
10%
20%
30%
40%
60%
80%
90%
100%

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Rogowska

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama