reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/126/2011 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach

z dnia 25 maja 2011r.

w sprawie finansowego wspierania rozwoju sportu w Tarnowskich Górach oraz określenia warunków i trybu udzielania dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz.U. z 2010r. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr. 157, poz. 1240 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta po zaopiniowaniu przez Radę Sportu

Rada Miejska w Tarnowskich Górach

uchwala:

§ 1. 1. Gmina Tarnowskie Góry wspiera finansowo rozwój sportu, który stanowią wszelkie formy aktywności fizycznej człowieka, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach.

2. Gmina Tarnowskie Góry tworzy warunki organizacyjno-prawne i materialno-finansowe sprzyjające rozwojowi sportu oraz realizuje cel publiczny z zakresu sportu poprzez:

1) poprawę warunków uprawiania sportu na terenie miasta przez członków poszczególnych klubów sportowych;

2) zwiększenie mieszkańcom dostępu do działalności sportowej, prowadzonej przez poszczególne kluby sportowe;

3) wspieranie finansowe zadań realizowanych przez kluby sportowe, działające w celu upowszechnienia, popularyzacji i rozwoju sportu oraz osiągające przez zawodników uczestniczących w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie coraz wyższych wyników sportowych.

3. Warunki i tryb finansowego wspierania rozwoju sportu w Tarnowskich Górach jako zadania własnego gminy, w tym udzielania dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje się do dotacji udzielanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U z 2009r. Nr. 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz dotacji udzielanych na podstawie innych odrębnych przepisów.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXIII/241/2008 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 2 kwietnia 2008 r. w sprawie wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego w Tarnowskich Górach oraz określenia warunków i trybu jego udzielania.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław KOWOLIK


Załącznik do Uchwały Nr X/126/2011
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 25 maja 2011 r.

WARUNKI I TRYB FINANSOWEGO WSPIERANIA ROZWOJU SPORTU W TARNOWSKICH GÓRACH JAKO ZADANIA WŁASNEGO GMINY, W TYM UDZIELANIA DOTACJI PODMIOTOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

§ 1. 1. Wsparcie finansowe ma postać dotacji celowej udzielanej klubom sportowym po przeprowadzeniu procedury wskazanej w poniższych przepisach a także jest uzależnione od wyników sportowych, osiąganych przez kluby sportowe oraz od stopnia realizacji celu publicznego z zakresu sportu.

2. Dotację celową z budżetu miasta Tarnowskie Góry mogą otrzymać kluby sportowe, prowadzące działalność sportową na terenie Tarnowskich Gór, niedziałające w celu osiągnięcia zysku, które uczestniczą w zorganizowanym współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach zespołowych i indywidualnych.

3. Warunkiem ubiegania się przez kluby sportowe o dotację na realizację zadania, którego cel publiczny określono w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały, jest zrzeszenie w klubie sportowym zawodników uprawiających określoną dyscyplinę sportową i posiadających licencję zawodnika, wydaną przez uprawniony polski związek sportowy, kartę zgłoszenia lub inny dokument uprawniający do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym.

4. Środki finansowe przeznaczone na dotacje w zakresie rozwoju sportu planowane są corocznie w budżecie miasta Tarnowskie Góry.

5. Ze względu na wysokość środków finansowych zabezpieczonych w każdym roku w budżecie miasta z przeznaczeniem na dotacje dla klubów prowadzących działalność w zakresie sportu przepisy niniejszego uregulowania nie stanowią podstawy do roszczeń klubów ani zobowiązań Miasta Tarnowskie Góry o udzielenie klubom dotacji.

§ 2. Ilekroć w niniejszym uregulowaniu jest mowa o:

1) dotacji – należy przez to rozumieć dotację celową, udzieloną na warunkach i trybie przewidzianym w niniejszej uchwale oraz przeznaczoną na dofinansowanie zadania służącego realizacji celu publicznego z zakresu sportu, określonego w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały;

2) zadaniu – należy przez to rozumieć przedsięwzięcie realizowane przez beneficjenta dotacji, stanowiące wydatki, które w sposób bezpośredni przyczynią się do realizacji celu publicznego z zakresu sportu, określonego w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały;

3) wnioskodawcy – należy przez to rozumieć klub sportowy, którego forma prawno-organizacyjna zdefiniowana jest w ustawie z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz.U. z 2010r. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) a który złoży wniosek o udzielenie finansowego wsparcia rozwoju sportu na warunkach i w trybie określonych w niniejszej uchwale;

4) beneficjencie – należy przez to rozumieć klub sportowy, któremu w trybie niniejszej uchwały przyznano dotację w ramach finansowego wsparcia rozwoju sportu na dofinansowanie zadania;

5) umowie – należy przez to rozumieć umowę o dotację celową zawieraną pomiędzy Burmistrzem Miasta Tarnowskie Góry a beneficjentem, której treść reguluje art. 221 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr. 157, poz. 1240, z późn. zm.) i postanowienia niniejszej uchwały;

6) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Tarnowskie Góry;

7) Burmistrzu Miasta – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry;

8) Radzie Sportu – należy przez to rozumieć Radę Sportu w Tarnowskich Górach, powołaną postanowieniem Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz.U. z 2010r. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.).

§ 3. 1. Dotacja, o której mowa w §1 niniejszego uregulowania, może być przeznaczona na dofinansowanie realizacji wnioskowanego zadania w zakresie rozwoju sportu a w szczególności na:

1) realizację programów szkolenia sportowego;

2) zakup sprzętu sportowego;

3) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach;

4) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego;

5) sfinansowanie stypendiów sportowych oraz kosztów wynagrodzenia kadry szkoleniowej.

2. Z dotacji przeznaczonej na dofinansowanie realizacji wnioskowanego zadania w zakresie rozwoju sportu nie mogą być sfinansowane:

1) wypłaty wynagrodzeń dla zawodników lub działaczy klubu sportowego;

2) transfer zawodnika z innego klubu sportowego;

3) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych, nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu;

4) zobowiązania klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia;

5) koszty, które wnioskodawca poniósł na realizację przedsięwzięcia przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji.

3. Kwota dofinansowania nie może przekroczyć 90% całości planowanych kosztów realizacji wnioskowanego zadania w zakresie rozwoju sportu.

4. Formą wypłaty dotacji przyznanej z budżetu będzie przekazanie klubom sportowym środków finansowych na poczet kosztów przedsięwzięcia, jednorazowo lub w transzach.

§ 4. 1. Kluby sportowe mogą starać się o udzielenie wsparcia finansowego dla rozwoju sportu, to jest o przyznanie dotacji, składając wnioski do Burmistrza Miasta na drukach formularzy, określonych odrębnym zarządzeniem Burmistrza Miasta.

2. Wnioski, o których mowa w ust. 1, winny być składane w terminie do 15 października roku poprzedzającego rok budżetowy, jeżeli przedsięwzięcie ma być rozpoczęte i zakończone w roku następnym.

3. Druki wniosków o udzielenie wsparcia finansowego rozwoju sportu dostępne są w siedzibie Wydziału Edukacji, Sportu i Turystyki, na stronie internetowej miasta (pod zakładką „e-urząd”), w skrytkach Katalogu Usług Urzędu Miejskiego.

4. Złożenie wniosku o udzielenie wsparcia finansowego dla rozwoju sportu, to jest o przyznanie dotacji, nie jest równoznaczne z jej przyznaniem.

§ 5. Wniosek klubu sportowego powinien zawierać:

1) nazwę, siedzibę, dane kontaktowe osób (umocowanych do reprezentowania klubu oraz podpisywania umów) a także numer rachunku bankowego wnioskodawcy;

2) szczegółowy opis zadania, na które ma być udzielone wsparcie, w tym informacje na temat miejsca wykonywania zadania oraz zakładanych celów;

3) szczegółowy kosztorys zadania ze wskazaniem zabezpieczonych środków własnych;

4) harmonogram realizacji zadania i wykorzystania dotacji oraz kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania.

§ 6. Do wniosku należy dołączyć:

1) aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego rejestru albo z ewidencji właściwych dla formy organizacyjnej danego klubu sportowego;

2) aktualny odpis statutu lub umowy spółki;

3) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok poprzedni.

Wszystkie dokumenty powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby umocowane do reprezentowania klubu.

§ 7. 1. Złożone wnioski sprawdza pod kątem formalno-prawnym Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki, dokonując wstępnej weryfikacji ich treści, sprawdzenia poprawności danych oraz kompletności załączników a następnie przekazuje je Radzie Sportu celem zaopiniowania.

2. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno-prawnych lub innych wad wniosku Burmistrz Miasta wyznacza termin i wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia lub uzupełnienia wniosku.

3. Wniosek, którego wad nie usunięto lub który nie został uzupełniony, pozostawia się bez rozpatrzenia.

4. Rada Sportu przedkłada opinię w sprawie przyznania klubowi dotacji bądź odmowy jej przyznania w terminie 7 dni od dnia zakończenia posiedzenia Rady.

5. W przypadku gdy Rada Sportu nie przedstawi Burmistrzowi Miasta opinii w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku, uznaje się, że Rada Sportu wydała opinię pozytywną.

6. Przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie dotacji bierze się pod uwagę w szczególności:

1) oddziaływanie zadania na sferę organizacyjną sportu lub współzawodnictwo sportowe i ich rozwój na właściwym poziomie;

2) wysokość środków w budżecie gminy przeznaczonych na dotację dla klubów sportowych;

3) przedstawioną kalkulację kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego, celu zadania i planowanych efektów;

4) możliwości realizacji zadania przez beneficjenta;

5) dotychczasowe wykorzystanie przez wnioskodawcę dotacji z budżetu miasta.

§ 8. 1. Decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego lub odmowie wsparcia finansowego podejmuje Burmistrz Miasta po zasięgnięciu opinii Rady Sportu na temat złożonych wniosków.

2. Decyzja Burmistrza Miasta w sprawie przyznania lub odmowy wsparcia finansowego, o której mowa w ust. 1, jest ostateczna.

3. Burmistrz Miasta informuje wnioskodawców o pozytywnym rozpatrzeniu wniosków oraz o przyznanych kwotach dotacji poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej miasta (www.bip.tarnowskiegory.pl).

§ 9. 1. Burmistrz Miasta, podejmując decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego, bierze pod uwagę:

1) opinię Rady Sportu;

2) przedstawiony kosztorys i opis zadania;

3) stopień realności wykonania zadania z uwzględnieniem możliwości finansowych, kadrowych, infrastrukturalnych i organizacyjnych wnioskodawcy;

4) doświadczenia z dotychczasowej współpracy z wnioskodawcą.

2. W przypadku przyznawania klubowi dotacji w wysokości niższej niż wnioskowana dotowany klub dokona weryfikacji zakresu zadania oraz kosztorysu realizacji zadania określonego we wniosku, z wyszczególnieniem w nim skali wydatków jednostkowych wraz z ich kosztami, które będą finansowane przez klub lub dofinansowane z przyznanej dotacji.

§ 10. 1. Podstawą udzielenia wsparcia finansowego jest umowa o dotację celową, zawarta pomiędzy Gminą a wnioskującym klubem sportowym, której podstawową treść określa się zgodnie z art. 151 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.).

2. Integralnym elementem umowy jest załączony do niej ostateczny projekt zadania wraz ze wszystkimi załącznikami, zaakceptowany przez Burmistrza Miasta.

§ 11. 1. Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. W treści umowy zamieszcza się postanowienia, dopuszczające jej zmiany w drodze dwustronnego aneksu pisemnego, z zastrzeżeniem że zmiany umowy nie mogą powodować zwiększenia kwoty przyznanej dotacji ani istotnego odstępstwa od zaakceptowanego wniosku o udzielenie wsparcia finansowego dla rozwoju sportu.

3. W umowie można zawrzeć postanowienia dopuszczające możliwość dokonania w uzasadnionych przypadkach przesunięć rzeczowo-finansowych pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztorysowymi zadania w wysokości do 15% kwoty kosztorysu, przy czym każda zmiana kosztorysu wymaga pisemnego powiadomienia Burmistrza Miasta.

§ 12. W trakcie realizacji dotowanego zadania Burmistrz Miasta ma prawo jego kontroli, to jest realizacji umowy o dotację udzieloną ze środków budżetu miasta w szczególności zaś:

1) ma prawo żądać wszystkich informacji o jego realizacji;

2) ma prawo oceny sposobu realizacji dotowanego zadania pod kątem jakości, rzetelności, gospodarności i efektywności;

3) ma prawo wglądu do dokumentacji księgowej związanej z realizacją dotowanego zadania.

§ 13. 1. Klub, któremu przyznano dotację, przedstawia sprawozdanie z realizacji zadania w zakresie rzeczowym i finansowym na druku formularza, określonego odrębnym zarządzeniem Burmistrza Miasta.

2. Sposób rozliczenia udzielonej dotacji, przypadki i zasady zwrotu dotacji, określone są w umowie, o której mowa w § 11 i 12 oraz w przepisach art. 251 i art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

§ 14. Zmiany niniejszego uregulowania wymagają właściwej formy dla jego przyjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław KOWOLIK

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

widoczni.com

Agencja marketingu internetowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama