reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/73/11 Rady Miejskiej w Zabrzu

z dnia 11 kwietnia 2011r.

w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą "MIEJSKI ZARZĄD DRÓG i INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ"

w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą „MIEJSKI ZARZĄD DRÓG i INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zmianami) na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze

Rada Miejska w Zabrzu
uchwala:

§ 1.

Nadać „Miejskiemu Zarządowi Dróg i Infrastruktury Informatycznej” Statut będący załącznikiem do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Zabrzu


Gabriela Pudlo-Chojnacka


Załącznik do Uchwały Nr VIII/73/11
Rady Miejskiej w Zabrzu
z dnia 11 kwietnia 2011 r.

STATUT
MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG i INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ W ZABRZU

Rozdział I - POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział II - PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

Rozdział III - ORGANIZACJA JEDNOSTKI

Rozdział IV - GOSPODARKA FINANSOWA

Rozdział V - POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Rozdział I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej zwany dalej „MZDiII" jest jednostką budżetową Miasta Zabrze.

2. Siedzibą MZDiII jest Miasto Zabrze, w lokalu przy ul. Dworcowej 9.

3. MZDiII działa w granicach administracyjnych Miasta Zabrze w zakresie zarządu dróg oraz na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie społeczeństwa informacyjnego.

4. Nadzór nad działalnością MZDiII sprawuje Prezydent Miasta Zabrze.

Rozdział II.
PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 2.

1. Przedmiotem działalności MZDiII w zakresie dróg jest wykonywanie obowiązków zarządcy drogi oraz obowiązków w zakresie zarządzania i monitorowania ruchem drogowym, jak również wykonywanie niektórych zadań w zakresie gospodarki komunalnej.

2. Przedmiotem działalności MZDiII w zakresie szerokorozumianego społeczeństwa informacyjnego jest wykonywanie zadań związanych z miejską siecią szerokopasmowa oraz projektami zapisanymi w dokumencie E-Zabrze.

3. MZDiII sprawuje nieodpłatny, trwały zarząd gruntami w pasie drogowym.

§ 3.

1. Do zakresu działania MZDiII należą w szczególności:

a) Planowanie, budowa, przebudowa, remonty, utrzymanie i ochrona dróg wraz z infrastrukturą techniczną związaną z tymi drogami,

b) Planowanie, budowa, przebudowa, remonty, utrzymanie i ochrona obiektów inżynierskich na wyżej wymienionych drogach,

c) Wykonywanie zadań zarządcy drogi w granicach administracyjnych miasta Zabrze na wszystkich drogach publicznych z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych oraz na drogach niezaliczonych do żadnej kategorii dróg publicznych zlokalizowanych na terenach, dla których Prezydent Miasta Zabrze wykonuje uprawnienia właścicielskie,

d) Planowanie, budowa, przebudowa, utrzymanie i zarządzanie miejską siecią szerokopasmową, w tym pomieszczeń i obiektów w których umiejscowione są poszczególne węzły sieci,

e) Propagowanie i realizacji zadań związanych z rozwojem społeczeństwa informacyjnego, w tym w szczególności realizacja projektów zapisanych w dokumencie E-Zabrze, obejmujących swoim zakresem Miasto Zabrze.

§ 4.

1. MZDiII jest upoważniony do wykonywania wszelkich czynności związanych z gospodarowaniem zarządzanym majątkiem na podstawie odrębnie udzielonych pełnomocnictw.

2. Prezydent Miasta Zabrze może upoważnić MZDiII do wykonywania innych zadań.

§ 5.

1. Celami prac MZDiII są:

a) Udział w programowaniu rozwoju sieci drogowej i jej modernizacji w oparciu o plany zagospodarowania przestrzennego i inne dokumenty planistyczne Miasta oraz właściwych organów państwa,

b) Dążenie do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,

c) Usprawnienie układu komunikacyjnego Miasta Zabrze i poprawa stanu istniejącej infrastruktury drogowej,

d) Budowa nowych połączeń ułatwiających komunikację w mieście,

e) Poprawa stanu technicznego dróg na terenie Miasta Zabrze,

f) Udział w planowaniu i rozwoju infrastruktury sieci szerokopasmowych na terenie Miasta Zabrze,

g) Budowanie i propagowanie rozwoju społeczeństwa informacyjnego na terenie Miasta Zabrze,

h) Zapewnienie połączeń w oparciu o sieci szerokopasmowe pomiędzy wszystkimi jednostkami miejskimi na terenie Miasta Zabrze, w tym dla przedsięwzięć Miasta, w szczególności dla realizacji projektów zapisanych w dokumencie E-Zabrze,

§ 6.

1. Do zadań MZDiII w zakresie zarządu dróg w szczególności należy:

a) Współuczestniczenie i opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

b) Opracowywanie projektów planów finansowania remontów, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich,

c) Przygotowywanie wniosków w celu pozyskania środków zewnętrznych,

d) Sprawowanie nadzoru w zakresie przygotowania dokumentacji projektowo-kosztorysowych i prawnych, współpraca przy opiniowaniu założeń techniczno-ekonomicznych,

e) Kontrola prawidłowości wykonania planów finansowych w trakcie realizacji zadań budżetowych.

f) Opracowywanie okresowych sprawozdań z przebiegu wykonania budżetu,

g) Organizowanie przetargów na realizację zadań zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,

h) Przygotowanie, prowadzenie i rozliczanie inwestycji w zakresie robót drogowo-mostowych,

i) Pełnienie funkcji inwestora,

j) Utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, ścieżek rowerowych, poboczy, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń i wyposażenia technicznego związanych z drogami i drogowymi obiektami inżynierskimi z wyłączeniem urządzeń oświetlenia,

k) Nadzór i utrzymanie wyposażenia technicznego dróg i drogowych obiektów inżynierskich,

l) Przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz wyposażenia technicznego, urządzeń bezpieczeństwa i organizacji ruchu, urządzeń ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego,

m) Realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,

n) Zarządzanie organizacją ruchu układu komunikacyjnego zarządzanych dróg wraz z wypracowywaniem projektów dotyczących zarządzania organizacją ruchu,

o) Nadzór nad realizacją zadań zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie komunikacji miejskiej,

p) Nadzór nad utrzymaniem urządzeń bezpieczeństwa i organizacji ruchu drogowego,

q) Dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,

r) Wykonywanie zadań budowy i utrzymania wiat przystankowych,

s) Nadzór nad utrzymaniem oraz eksploatacją urządzeń kanalizacji deszczowej [ tj., sieci kanalizacyjnych, wylotów urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania ścieków ( wód opadowych i roztopowych ) do wód lub do ziemi, urządzeń podczyszczających i oczyszczających ścieki oraz przepompowni ścieków ],

t) Nadzór nad utrzymaniem oraz eksploatacją przepompowni odwadniającej tunel pod torami kolejowymi w ciągu ul. Damrota,

u) Nadzór nad utrzymaniem oraz eksploatacją rowów i cieków stanowiących odwodnienie dróg lub odprowadzających wody z tych systemów kanalizacyjnych do odbiornika,

v) Określanie potrzeb w zakresie budowy, remontów i utrzymania kanalizacji deszczowej oraz pełnienie obowiązków użytkownika kanalizacji deszczowej,

w) Prowadzenie spraw związanych z aktualizacją oraz uzyskaniem wymaganych pozwoleń wodnoprawnych,

x) Ustalanie i wnoszenie opłat za korzystanie ze środowiska za wody opadowe lub roztopowe ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych trwałej nawierzchni,

y) Przestrzeganie wymagań oraz wykonywanie zadań w zakresie ochrony środowiska związanych z eksploatacją dróg,

z) Ochrona przed zanieczyszczeniami powstającymi w związku z eksploatacją dróg,

aa) Przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,

bb) Nadzór i utrzymanie urządzeń ochrony obiektów i obszarów przed hałasem (ekrany akustyczne),

cc) Nadzór i utrzymanie urządzeń ochrony wód i gleby eliminujących lub ograniczających skutki działania tych zanieczyszczeń ( w odniesieniu do wód - separatory, oczyszczalniki, piaskowniki, itp.; w odniesieniu do gleb także pasy zieleni izolacyjnej ),

dd) Nadzór i utrzymanie urządzeń i środków ograniczających w celu ochrony środowiska przed uciążliwością lub negatywnym wpływem dróg i ruchu drogowego,

ee) Przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,

ff) Koordynacja robót w pasie drogowym,

gg) Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,

z wyłączeniem zezwoleń na reklamy,

hh) Kalkulowanie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego,

ii) Wydawanie zezwoleń na przejazdy po drogach pojazdów z ładunkiem lub bez ładunku o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,

jj) Prowadzenie spraw związanych z zaliczaniem dróg do odpowiedniej kategorii dróg publicznych,

kk) Prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom,

ll) Sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad,

mm) Wykonywanie robót inwestycyjnych, interwencyjnych, konserwacyjnych i zabezpieczających,

nn) Przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,

oo) Wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,

pp) Prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami pozostającymi w zarządzie organu zarządzającego drogą,

qq) Wnioskowanie o nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości,

rr) Wnioskowanie o nabywanie nieruchomości innych niż wymienione jw. na potrzeby zarządzania drogami i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego do nich prawa,

ss) Letnie i zimowe utrzymanie czystości dróg w tym odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej,

tt) Utrzymywanie zieleni przydrożnej w tym sadzenie i usuwanie drzew i krzewów, ( z wyłączeniem zieleni ozdobnej w pasie dzielącym i na rondach w ciągu Al. W. Korfantego),

uu) W zakresie konserwacji zieleni w pasie drogowym:

- koszenie trawników i przycinanie żywopłotów

- wygrabianie i usuwanie liści opadających z drzew i krzewów

- pielęgnacyjne i techniczne prześwietlanie drzew i krzewów,

- przycinanie drzew i krzewów w skrajni drogowej lub zagrażających bezpieczeństwu przechodniów lub pojazdów ( brak skrajni, brak widoczności, itp. )

- utrzymanie czystości w pasie zieleni drogowej

vv) Nadzór, utrzymanie oraz prowadzenie strefy płatnego parkowania niestrzeżonego oraz pobieranie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania niestrzeżonego i pobieranie opłat dodatkowych oraz prowadzenie spraw związanych z tymi opłatami,

ww) Kalkulowanie wysokości stawek opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania,

xx) Zarządzanie i utrzymywanie kanałów technologicznych i pobieranie opłat,

yy) Udział w pracach zespołu uzgadniana dokumentacji projektowej oraz opiniowanie projektów zjazdów z dróg,

zz) Organizacja i udział w pracach Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,

aaa) Udział w postępowaniach przy realizacji inwestycji oraz udział w odbiorach zadań nierealizowanych przez MZDiII a przekazywanych do jednostki po ich zrealizowaniu w zarząd, nadzór, utrzymanie lub eksploatację,

bbb) Prowadzenie spraw związanych z odpowiedzialnością cywilną zarządcy drogi,

ccc) Prowadzenie spraw związanych z usuwaniem szkód górniczych,

ddd) Organizowanie robót publicznych

eee) Uczestnictwo w realizacji projektu „Śląska Karta Usług Publicznych”

fff) Bieżąca współpraca z Urzędem Miasta i innymi miejskimi jednostkami organizacyjnymi.

2. Do zadań MZDiII w zakresie społeczeństwa informacyjnego w szczególności należy:

a) Przygotowanie i prowadzenie pełnej dokumentacji (m.in. dok. projektowa, PFU, SIWZ do przetargów, SW do dof. i inne) związanej z budową i eksploatacją zabrzańskiej sieci szerokopasmowej, w tym również bezprzewodowej,

b) Przygotowanie, prowadzenie i rozliczanie inwestycji począwszy od przygotowania przetargów na budowę sieci miejskiej,

c) Kompleksowa obsługa i utrzymanie ruchu miejskiej sieci szerokopasmowej, w tym we własnym zakresie obsługa techniczna części programowej obsługi sieci (zestawiania łączy, zarządzanie pasmem, adresacją w sieci itp.), utrzymanie kompletnych węzłów sieci, bieżącego zarządzania siecią, zapewnienia wymaganego poziomu bezpieczeństwa dla sieci oraz zlecanie na zewnątrz utrzymania sieci w zakresie prac budowlanych, spawania, konserwacji, wymiany światłowodów i urządzeń podłączonych do sieci,

e) Przygotowywanie planów finansowania obsługi technicznej całej infrastruktury sieci szerokopasmowych,

f) Zawieranie umów na udostępnienie infrastruktury sieci szerokopasmowych, w tym zawieranie umów z operatorami telekomunikacyjnymi korzystającymi z infrastruktury sieci szerokopasmowych powierzonych jednostce do zarządzania.

g) Prowadzenie inwestycji związanych z projektami opisanymi w dokumencie „E-Zabrze Program budowy społeczeństwa informacyjnego miasta Zabrze”, w zakresie obejmującym Miasto.

h) Koordynowanie działań związanych z problematyką społeczeństwa informacyjnego w zakresie projektów obejmujących Miasto.

i) Inspirowanie, koordynowanie i monitorowanie projektów z tematyki społeczeństwa informacyjnego w zakresie projektów obejmujących Miasto.

j) Koordynowanie prac koncepcyjno-programowych w ramach regionalnych i lokalnych projektów dotyczących infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w zakresie projektów obejmujących Miasto.

k) Współpraca z organami wojewódzkimi w zakresie uzgodnień dotyczących rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz z środowiskami naukowymi, organizacjami społecznymi i fundacjami uczestniczącymi w procesie wdrożenia idei społeczeństwa informacyjnego.

l) Zlecanie opracowań dokumentów, analiz i badań niezbędnych do realizacji ww. zadań.

m) Opiniowanie nowych projektów drogowych oraz planów modernizacji istniejących pod kątem budowy kanalizacji teletechnicznej, wzdłuż nowobudowanych lub modernizowanych odcinków dróg.

n) Bieżąca współpraca z Urzędem Miasta i innymi miejskimi jednostkami organizacyjnymi.

Rozdział III.
ORGANIZACJA JEDNOSTKI

§ 7.

1. Jednostką kieruje Dyrektor MZDiII, z którym stosunek pracy nawiązuje i rozwiązuje Prezydent Miasta.

2. Dyrektor działa zgodnie z przepisami prawa, podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie pełną odpowiedzialność.

3. Wewnętrzną organizację MZDiII, zakresy obowiązków, uprawnień pracowników zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach określi regulamin organizacyjny opracowany przez Dyrektora MZDiII i zatwierdzony przez Prezydenta Miasta.

4. Wynagradzanie pracowników MZDiII określi Regulamin wprowadzony przez Dyrektora zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego.

5. Dyrektor pełni wobec pracowników MZDiII funkcję pracodawcy.

§ 8.

Dyrektor może wydawać decyzje administracyjne na podstawie upoważnień udzielonych zgodniez obowiązującymi przepisami prawa.

Rozdział IV.
GOSPODARKA FINANSOWA

§ 9.

1. MZDiII jest jednostką budżetową, dochody i wydatki MZDiII w całości objęte są budżetem Miasta Zabrze.

2. Mienie MZDiII jest mieniem komunalnym i może być wykorzystanym jedynie dla potrzeb związanych z działalnością zarządu i działań statutowych.

§ 10.

1. MZDiII prowadzi działalność na podstawie rocznego planu finansowego.

2. Rachunkowość MZDiII prowadzona jest zgodnie z przepisami obowiązującymi jednostki budżetowe.

3. Odpowiedzialność za gospodarkę finansową MZDiII ponosi Dyrektor.

Rozdział V.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 11.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem znajdują zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące.

§ 12.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego Statutu wymagają formy pisemnej i są wprowadzane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

§ 13.

Statut wchodzi w życie z dniem powołania jednostki.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Przemysław Dybała

Doradca podatkowy nr 11590

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama