| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/99/11 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych

z dnia 21 czerwca 2011r.

w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach wymiany systemów grzewczych w budynkach o funkcji kultu religijnego typu kościół lub dom modlitwy

w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach wymiany systemów grzewczych w budynkach o funkcji kultu religijnego typu kościół lub dom modlitwy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 403 ust. 2, 4 i 5 w związku z art. 400a ust. 1 pkt 5, 21 i 22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2008r. nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Miejska w Łaziskach Górnych, uchwala:

Postanowienia ogólne

§ 1.

Zasady udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach wymiany systemów grzewczych w budynkach o funkcji kultu religijnego, będących własnością podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, posiadających osobowość prawną, zwanych dalej „Podmiotem”, obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposób jej rozliczania.

Kryteria wyboru inwestycji do wsparcia w formie dotacji celowej

§ 2.

1. Uchwała określa zasady wspierania przedsięwzięć zmierzających do poprawy środowiska poprzez wymianę kotłów c.o. lub pieców węglowych na ekologiczne urządzenia grzewcze ograniczające emisję z tzw. niskich emitorów.

2. Wysokość dotacji wynosi 70% nakładów poniesionych przez Podmiot na zakup ekologicznych urządzeń grzewczych (bez kosztów projektu, zakupu wyposażenia dodatkowego, montażu itp.) takich jak:

- kotły elektryczne,

- kotły olejowe,

- kotły gazowe,

- pompy ciepła,

- kotły opalane biomasą,

- wkłady kominkowe zasilane drewnem,

- kotły zasilane paliwem stałym - z automatycznym dozowaniem paliwa posiadające świadectwo badań emisyjnych - "znak bezpieczeństwa ekologicznego" bez możliwości pominięcia mechanicznego załadunku,

nie więcej jednak niż 50 000 zł .

Tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji celowej

§ 3.

1. Dotacja celowa udzielana jest na jedno źródło ogrzewania w budynkach o funkcji kultu religijnego typu budynek kościoła lub dom modlitwy.

2. Udzielenie dotacji celowej odbywa się na podstawie wniosku stanowiącego załącznik do niniejszej Uchwały, który powinien zawierać:

a) dane Podmiotu: nazwa podmiotu, adres siedziby, telefon kontaktowy, NIP, REGON,

b) miejsce i rodzaj przeprowadzonej inwestycji,

c) nazwę banku i nr konta bankowego, na które ma być przekazana dotacja,

d) odpowiednie załączniki, o których mowa w ust. 3.

3. Do wniosku o dotację należy załączyć:

a) aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do budynku, o którym mowa w ust. 1,

b) oryginał rachunku lub faktury VAT świadczący o poniesionych kosztach,

c) protokół odbioru technicznego instalacji grzewczej (opinia kominiarska, gazownia, zakład energetyczny),

d) kserokopia świadectwa badań emisyjnych - "znak bezpieczeństwa ekologicznego" (dla kotłów zasilanych paliwem stałym z automatycznym dozowaniem paliwa),

e) w uzasadnionym przypadku wymagane będą także inne dokumenty, konieczne do ustalenia stanu faktycznego np. specyfikacja do faktury VAT, decyzja o wpisie do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych.

4. Podmiot składając wniosek o dotację oświadcza jednocześnie o likwidacji dotychczasowego kotła c.o./pieca węglowego.

5. Dotacja przekazywana jest w formie zwrotu udokumentowanych kosztów realizacji zadania po jego zakończeniu.

Sposób rozliczania dotacji celowej

§ 4.

1. Udzielenie i rozliczenie dotacji celowej odbywa się na podstawie umowy zawieranej pomiędzy Podmiotem a Gminą Łaziska Górne.

2. Umowa określa w szczególności:

a) strony umowy,

b) nazwę zadania inwestycyjnego wraz z lokalizacją,

c) wysokość udzielonej dotacji i sposób jej wypłaty,

d) zgodę na przeprowadzenie kontroli w budynku, o którym mowa w § 3 ust. 1 w ciągu 3 lat od daty udzielenia dotacji, przez upoważnioną Komisję powołaną Zarządzeniem Burmistrza Miasta Łaziska Górne,

e) zwrot dotacji celowej w całości wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia przez Komisję wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, w szczególności stosowania paliwa innego niż określone w świadectwie badań emisyjnymch dla danego urządzenia grzewczego.

3. Wypłata kwoty dotacji dokonana będzie na wskazany nr konta bankowego Podmiotu, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i podpisaniu umowy.

4. Udzielenie dotacji celowej i jej rozliczenie podlega podaniu do publicznej wiadomości w terminie do 31 stycznia po upływie roku kalendarzowego, poprzez zamieszczenie:

- nazwy Podmiotu i adresu siedziby,

- nazwy zadania inwestycyjnego,

- wysokości udzielonej dotacji,

w Biuletynie Informacji Publicznej (www.laziska-gorne.bip.info.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych.

Postanowienia końcowe

§ 5.

1. Wnioski spełniające warunki niniejszej Uchwały mogą być składane do 1 grudnia każdego roku budżetowego i będą rozpatrywane w kolejności zgłoszeń do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na dany rok budżetowy. W przypadku wyczerpania środków finansowych lub złożenia wniosku po 1 grudnia wnioski będą rozpatrywane w pierwszej kolejności w następnym roku budżetowym.

2. O dotację można ubiegać się co 8 lat przy każdej następnej wymianie systemu grzewczego, od dnia przyznania poprzedniej dotacji oraz po upływie 8 lat od dnia oddania do użytkowania budynku, o którym mowa w § 3 ust. 1.

3. Wykonanie niniejszej Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Tadeusz Król


Załącznik do Uchwały Nr X/99/11
Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych
z dnia 21 czerwca 2011 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik do Uchwały wniosek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Waz

Managing Partner w Leaware - spółce tworzącej aplikacje mobilne i webowe dla klientów na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »