| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/104/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach

z dnia 29 czerwca 2011r.

w sprawie nadania Statutu "Zespołowi opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" miasta Świętochłowice

Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 1 i 4, art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U.Nr 45, poz. 235), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536)

Rada Miejska w Świętochłowicach uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwalić Statut „Zespołu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” miasta Świętochłowice o brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świętochłowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Załącznik do Uchwały Nr VIII/104/11
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 29 czerwca 2011 r.

Statut „Zespołu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” miasta Świętochłowice

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. „Zespól opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” miasta Świętochłowice zwany dalej „Zespołem” jest samodzielną jednostką budżetową, nie posiadającą osobowości prawnej, działająca jako wyodrębniona jednostka budżetowa.

2. Siedziba Zespołu znajduje się w Świętochłowicach przy ulicy Czajora 3

§ 2. W skład Zespołu wchodzą:

a) Żłobek przy ulicy Czajora 3,

b) 3 Kluby dziecięce:

- Klub Dziecięcy Nr 1 przy ulicy Harcerskiej 6

- Klub Dziecięcy Nr 2 przy ulicy Sudeckiej 1,

- Klub Dziecięcy Nr 3 przy ulicy K. Miarki 1.

§ 3. Zespół działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

1. ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235),

2. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),

4. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.);

5. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2010r. Nr 113, poz. 759),

6. kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r. (tekst jednolity: Dz. U. Z 2000r., Nr 98, poz. 759 z późn. zm.)

7. niniejszego Statutu,

8. innych aktów prawa.

§ 4. Zespół jest jednostką organizacyjną gminy o zasięgu lokalnym, dla dzieci z Świętochłowic.

§ 5. Nadzór nad działalnością Zespołu sprawuje Prezydentowi Miasta Świętochłowice.

Rozdział 2.
Cele i zadania

§ 6. Zespół realizuje cele i zadania określone w przepisach ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

§ 7. Do zadań Zespołu należy w szczególności:

1. koordynowanie bieżącej pracy żłobków i klubów dziecięcych wchodzących w skład Zespołu,

2. nadzór nad realizacją zadań wykonywanych przez żłobki i kluby dziecięce wchodzące w skład Zespołu,

3. obsługa administracyjna i finansowa żłobków i klubów dziecięcych wchodzących w skład Zespołu,

4. gospodarowanie powierzonym mieniem,

5. podejmowanie działań w zakresie pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na działalność Zespołu,

6. podejmowanie inicjatyw w zakresie poprawy funkcjonowania żłobków i klubów dziecięcych wchodzących w skład Zespołu i jakości sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3,

7. dokonywanie analiz i ocen zapotrzebowania na świadczenie usług w zakresie sprawowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

8. współpraca z jednostkami organizacyjnymi Miasta w zakresie realizacji zadań Zespołu.

§ 8. Do zadań żłobka należy w szczególności:

1. opieka i pielęgnacja w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do potrzeb rozwojowych dzieci, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego – ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności,

2. stymulowanie rozwoju dzieci,

3. kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej niezbędnej do radzenia sobie w nowych warunkach,

4. wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez zajęcia ruchowe, muzyczne, plastyczne,

5. możliwość wspólnej zabawy i nauki stosownej do wieku dzieci,

6. wspomaganie rodziny w wychowaniu z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dzieci, które odbywa się w trakcie zabaw i zajęć organizowanych w czasie pobytu dzieci w żłobku oraz poprzez prowadzenie konsultacji i udzielanie rodzicom/opiekunom prawnym informacji.

§ 9. Do zadań klubów dziecięcych należy w szczególności:

1. zapewnienie dzieciom opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych,

2. zagwarantowanie dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego - ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności,

3. prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dzieci, właściwych do wieku dzieci.

Rozdział 3.
Zarządzanie Zespołem

§ 10. 1. Działalnością Zespołu kieruje Dyrektor, który:

1) zarządza oraz ustala organizacje wewnętrzna i reprezentuje Zespół na zewnątrz,

2) sprawuje nadzór nad majątkiem Zespołu,

3) tworzy warunki do realizacji zadań poprzez właściwe gospodarowanie środkami określonym w planie finansowym Zespołu i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

4) organizuje w sposób właściwy prace Zespołu.

2. Dyrektora Zespołu zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta.

3. Dyrektor Zespołu wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w Zespole.

4. Dyrektor Zespołu działa w ramach zwykłego zarządu i jest upoważniony do składania oświadczeń woli oraz dokonywania czynności prawnych związanych z funkcjonowaniem Zespołu, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta.

5. W celu realizacji zadań statutowych Dyrektor Zespołu uprawniony jest do wydawania zarządzeń, regulaminów i instrukcji.

6. W czasie nieobecności Dyrektora Zespołu kieruje Zastępca Dyrektora Zespołu lub uprawniony przez niego pracownik.

§ 11. Tryb pracy zespołu oraz organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres działania komórek organizacyjnych określa regulamin organizacyjny zatwierdzony przez Dyrektora Zespołu.

§ 12. 1. Zespół zatrudnia pracowników merytorycznych oraz pracowników administracji i obsługi.

2. Kwalifikacje niezbędne do zajmowania stanowisk, zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników Zespołu określają odrębne przepisy.

3. Podział czynności, uprawnień i odpowiedzialności pracowników określają indywidualne zakresy czynności ustalone przez Dyrektora Zespołu.

Rozdział 4.
Warunki przyjmowania dzieci

§ 13. 1. Po podpisaniu przez rodziców/opiekunów prawnych umowy cywilnoprawnej do Żłobka przyjmowane są dzieci:

1) zamieszkałe oraz z co najmniej jednym rodzicem/opiekunem prawnym w Świętochłowicach,

2) w pierwszej kolejności obojga pracujących rodziców/opiekunów prawnych oraz wychowywane samotnie przez pracujących matkę albo ojca, albo opiekuna prawnego.

2. O przyjęciu dziecka do Żłobka decyduje kolejność złożonego podania.

3. Dzieci nieprzyjęte do Żłobka, w związku z brakiem miejsc, umieszczane są na liście oczekujących na przyjecie do Żłobka i mogą ubiegać się o przyjecie do Klubu Dziecięcego.

4. Warunkiem utrzymania miejsca na liście oczekujących na przyjecie do Żłobka jest comiesięczne potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego, woli korzystania z usług Żłobka.

5. Niespełnienie warunku, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, skutkuje wykreśleniem z listy oczekujących na przyjęcie do Żłobka.

6. W przypadku zwolnienia się miejsca w Żłobku, dzieci przyjmowane są zgodnie z kolejnością na liście oczekujących na przyjęcie do Żłobka.

Rozdział 5.
Opłaty za pobyt i wyżywienie

§ 14. 1. Korzystanie ze świadczeń Zespołu jest odpłatne.

2. W przypadku nieobecności dziecka w Zespole, zwrotowi podlega opłata za pobyt i wyżywienie za każdy dzień nieobecności dziecka.

3. Zwrot opłaty, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, następuje w formie odpisu od należności za korzystanie z wyżywienia w następnym miesiącu.

Rozdział 6.
Zasady gospodarki finansowej

§ 15. 1. Zespół prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych w ustawie o finansach publicznych.

2. Zespół posiada wyodrębniony rachunek bankowy.

§ 16. Podstawą gospodarki finansowej Zespołu są roczne plany dochodów i wydatków.

§ 17. Zespół prowadzi rachunkowość na zasadach przewidzianych ustawą o finansach publicznych i ustawą o rachunkowości.

Rozdział 7.
Postanowienia końcowe

§ 18. 1. Łączenie, przekształcanie i likwidacji Zespołu dokonuje Rada Miejska w drodze uchwały.

2. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie przewidzianym dla jego nadania.

§ 19. Statut wchodzi w życie z dniem wejścia w życie uchwały.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Świętochłowicach


Gerda Król

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Chałas i Wspólnicy

Kancelaria Prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »