| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/111/2011 Rady Gminy Ożarowice

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na 2012 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001r Nr 142 poz.1591 z późn. zmianami.) art.10 ust 1,2 i 3,art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr. 95 poz.613 z późn. zmianami), pkt 3 Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012r. (Monitor Polski Nr 95 poz.961z 25 października 2011r.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 20 października 2011r. w sprawie: stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012r. (Monitor Polski Nr 95 poz.962 z 25 października 2011r.)

Rada Gminy Ożarowice uchwala, co następuje:

§ 1. Roczne stawki podatku od środków transportowych na 2012 rok:

1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

a) nie posiadające dokumentu potwierdzającego, że pojazd spełnia warunki normy czystości spalin EURO:
- powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie - 254,00 zł.

- powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 380,00 zł.

- powyżej 9 ton i mniej niż 12 ton - 568,00 zł.

b) posiadające dokument potwierdzający, że pojazd spełnia warunki normy czystości spalin EURO:
- powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie - 190,00 zł.

- powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 318,00 zł.

- powyżej 9 ton i mniej niż 12 ton -508,00 zł.

c) równej lub wyższej niż 12 ton (stawki podatku podane są w złotych)

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Z zawieszeniem osi pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Nie mniej niż

Mniej niż

2 osie jezdne

12

15

696

760

15

760

1.592

3 osie jezdne

12

19

696

760

19

23

890

1.330

23

1.330

2.030

4 osie jezdne i więcej

12

27

890

1.330

27

29

1.3300

2.150

29

2.150

2.790

2. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 632,00 zł.

b) równej lub wyższej niż 12 ton (stawki podatku podane są w złotych):

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Z zawieszeniem osi pneumaty-cznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Nie mniej niż

Mniej niż

2 osie jezdne

12

25

760

1.160

25

31

1.160

1.794

31

1.794

2.196

3 osie jezdne i więcej

12

40

1.584

2.196

40

2.196

2900

3. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 760,00 zł.

4. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego (stawki podatku podane są w złotych)

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Z zawieszeniem osi pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Nie mniej niż

Mniej niż

1 oś jezdna

12

25

380

632

25

506

760

2 osie jezdne

12

28

318

508

28

33

780

1.078

33

38

1.078

1.648

38

1.456

2.150

3 osie jezdne i więcej

12

1.200

1.648

5. od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc - 760,00 zł

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.520,00 zł

§ 2. Zwolnić autobusy bez względu na liczbę miejsc do siedzenia wykorzystywane na działalność statutową w zakresie oświaty i wychowania, kultury fizycznej i sportu nie przeznaczone na wykonywanie działalności gospodarczej.

§ 3. Traci moc Uchwała Rady Gminy Ożarowice Nr XL/539/2010 z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na 2011 rok.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

§ 6. Podanie do publicznej wiadomości nastąpi poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ożarowice oraz rozplakatowanie w miejscach publicznych.

Przewodniczący Rady Gminy Ożarowice


Józef Piernikarz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

iMoto portal zmotoryzowanych

iMoto to nowe rozwiązanie w sferze internetowej, które łączy w sobie szereg funkcji przydatnych dla właścicieli samochodów i motocykli.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »