| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/113/11 Rady Miejskiej w Siewierzu

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8   art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) w   związku z   art. 10 i   art. 12 ust. 4   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z   2010 r. Nr 95, poz. 613 z   późn. zm.)  

Rada Miejska w   Siewierzu  
u   c h w   a l a:  

§   1.   1.   Określa się następujące roczne stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie miasta i   gminy:  

1)   od samochodów ciężarowych o   dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:  

a)   powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie – 696 zł.,  

b)   powyżej 5,5 ton do 9   ton włącznie – 984 zł.,  

c)   powyżej 9   ton do poniżej 12 ton – 1224 zł.;  

2)   od samochodów ciężarowych o   dopuszczalnej masie całkowitej równej i   wyższej niż 12 ton  

 

Liczba osi i   dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
za równoważne

Inny system
zawieszenia osi
jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

 

 

 

12

15

948

1224

15

 

1224

1488

Trzy osie

 

 

 

12

21

1224

1428

21

23

1320

1608

23

 

1608

1824

Cztery osie i   więcej

 

 

 

12

27

1320

1428

27

29

1896

2472

29

 

2148

2868

3)   od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z   naczepą lub przyczepą o   dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:  

a)   od 3,5 ton do 7   ton włącznie – 984 zł.,  

b)   powyżej   7   ton   i   poniżej   12   ton     1608   zł.,  


4)   od ciągników siodłowych i   balastowych przystosowanych do używania łącznie z   naczepą lub przyczepą o   dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w   zależności od liczby osi i   dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów  

 

Liczba osi i   dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów: ciągnik
siodłowy + naczepa; ciągnik balastowy
+ przyczepa (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
za równoważne

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

 

 

 

12

31

1428

1608

31

37

1968

2184

37

 

2148

2616

Trzy osie

 

 

 

12

40

1824

2148

40

 

2148

2844

Cztery osie i   więcej

 

 

 

12

40

2184

2208

40

 

2844

2844

5)   od przyczep i   naczep, które łącznie z   pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7   ton i   poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z   działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) – 552 zł.;  

6)   od przyczep i   naczep, które łącznie z   pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z   działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego)  

 

Liczba osi i   dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów:
naczepa/przyczepa + pojazd
silnikowy (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne)
z   zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
za równoważne

Inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

 

 

 

12

25

552

576

25

 

684

696

Dwie osie

 

 

 

12

33

888

1020

33

37

1428

1668

37

 

1656

1992

Trzy osie i   więcej

 

 

 

12

38

1284

1704

38

 

1464

1992


7)   od autobusów w   zależności od liczby miejsc do siedzenia:  

a)   mniejszej niż 30 miejsc – 852 zł.,  

b)   równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1776 zł.  

§   2.   Zwalnia się z   podatku od środków transportowych  

-   autobusy, bez względu na ilość miejsc siedzących, wykorzystywane dla potrzeb kultury fizycznej, sportu i   turystyki, kultury, oświaty i   wychowania,  

-   samochody ochotniczych straży pożarnych, nie przeznaczone na działalność gospodarczą.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i   Gminy Siewierz.  

§   4.   Traci moc uchwała Nr LI/381/10 Rady Miejskiej w   Siewierzu z   dnia 28 października 2010 r. w   sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.  

§   5.   1.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym  
Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2012 r.  

2.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i   Gminy Siewierz.  

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w   Siewierzu  


mgr   Barbara   Bochenek

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Credit Agricole Bank Polska S.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »