reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/124/2011 Rady Gminy Łodygowice

z dnia 28 grudnia 2011r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łodygowice na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” , lit. „i” i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami) oraz art. 89, 90, 211, 212, 214 pkt 1 i 2, art. 215, 217, 218, 221 ust. 1, art. 222, 233, 235, 236, 237, 239, 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

RADA GMINY ŁODYGOWICE uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 39 471 440,00 zł, z tego:

1) Dochody bieżące w kwocie 38 151 420,94 zł,

2) Dochody majątkowe w kwocie 1 320 019,06 zł, zgodnie z tabelą nr 1 niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 39 265 795,00 zł, z tego:

1) Wydatki bieżące w kwocie 32 186 559,06 zł, w tym:

a) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 23 845 067,22 zł, w tym na:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 17 777 036,73 zł,

- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 6 068 030,49 zł;

b) Dotacje na zadania bieżące w kwocie 1 800 860,00 zł;

c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 617 369,00 zł;

d) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 748 831,34 zł, w tym na:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 328 454,46 zł,

e) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym w kwocie 1 220 311,50 zł;

f) Obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 954 120,00 zł.

2) Wydatki majątkowe w kwocie 7 079 235,94 zł, w tym na:

a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 7 079 235,94 zł, w tym na;

- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 798 800,94 zł, zgodnie z tabelą nr 2, nr 3 i nr 3a niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków budżetu UE oraz nie podlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i innych środków ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi zgodnie z tabelą nr 4 niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 205 645,00 zł, z przeznaczeniem na:

1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 205 645,00 zł;

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2 092 795,00 zł z następujących tytułów:

1) zaciągniętych kredytów w kwocie 1 910 000,00 zł;

2) z zaciągniętych pożyczek w kwocie 182 795,00 zł;

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2 298 440,00 zł z następujących tytułów:

1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1 488 100,00 zł;

2) spłaty otrzymanych pożyczek 810 340,00 zł w tym:

a) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 409 000,00 zł

- zestawienie przychodów i rozchodów budżetu określa tabela nr 5 niniejszej uchwały

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 3 092 795,00 zł na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł,

2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2 092 795,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 143 022,98 zł;

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 66 977,02 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 7. 1. Ustala się plan dochodów i wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2 527 482,00 zł, zgodnie z tabelą nr 6 niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 340 115,00 zł, zgodnie z tabelą nr 7 niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Ustala się plan dochodów budżetu w wysokości 230 900,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w wysokości 227 900,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

2. Ustala się wydatki w wysokości 3 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z tabelą nr 8 niniejszej uchwały.

§ 9. Plan dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wynosi 28 700,00 zł, zgodnie z tabelą nr 9 niniejszej uchwały.

§ 10. 1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji:

a) udzielanych z budżetu gminy w wysokości 1 779 360,00 zł,

b) zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 21 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 oraz wydatków nimi finansowanych w wysokości 891 160,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Wójta w roku budżetowym 2012 w wysokości 1 220 311,50 zł.

§ 13. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:

1. o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 niniejszej uchwały z tego:

a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2 092 795,00 zł,

b) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 1 000 000,00 zł,

§ 14. Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania zobowiązań na finansowanie programów i projektów jednorocznych realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, określonych w tabeli nr 4,

2. dokonywania zmian w planie wydatków innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych z wyłączeniem przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej, oraz z wyłączeniem zmian dotyczących wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych w 2012 r.,

3. dokonywania zmian wydatków w planach finansowych jednostek organizacyjnych gminy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w planie rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych, polegających na przeniesieniach między paragrafami,

5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 15. Środki przekazane przez Powiatowy i Wojewódzki Urząd Pracy podlegają wznowieniu w zakresie wydatków poniesionych na zatrudnienie pracowników robót interwencyjnych i publicznych.

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla przepisów gminnych.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/ 124 /2011
Rady Gminy Łodygowice
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

ZWROT DOTACJI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB POBRANYCH W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/ 124 /2011
Rady Gminy Łodygowice
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1 ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2012 ROK

Załącznik Nr 3.1 do Uchwały Nr XIII/ 124 /2011
Rady Gminy Łodygowice
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.1.pdf

TABELA NR 1 - PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY ŁODYGOWICE NA 2012 ROK

Załącznik Nr 3.2 do Uchwały Nr XIII/ 124 /2011
Rady Gminy Łodygowice
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.2.pdf

TABELA NR 2 - PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY ŁODYGOWICE NA 2012 ROK

Załącznik Nr 3.3 do Uchwały Nr XIII/ 124 /2011
Rady Gminy Łodygowice
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.3.pdf

TABELA NR 3 - WYDATKI INWESTYCYJNE BUDŻETU NA 2012 ROK

Załącznik Nr 3.3a do Uchwały Nr XIII/ 124 /2011
Rady Gminy Łodygowice
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.3a.pdf

TABELA NR 3A - WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK

Załącznik Nr 3.4 do Uchwały Nr XIII/ 124 /2011
Rady Gminy Łodygowice
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.4.pdf

TABELA NR 4 - Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków budżetu UE oraz niepodlegajace zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i innych środków ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi na 2012 rok

Załącznik Nr 3.5 do Uchwały Nr XIII/ 124 /2011
Rady Gminy Łodygowice
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.5.pdf

TABELA NR 5 - ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2012 R.

Załącznik Nr 3.6 do Uchwały Nr XIII/ 124 /2011
Rady Gminy Łodygowice
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.6.pdf

TABELA NR 6 - PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2012 ROK

Załącznik Nr 3.7 do Uchwały Nr XIII/ 124 /2011
Rady Gminy Łodygowice
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.7.pdf

TABELA NR 7 - PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN NA 2012 ROK

Załącznik Nr 3.8 do Uchwały Nr XIII/ 124 /2011
Rady Gminy Łodygowice
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.8.pdf

TABELA NR 8 - PLAN DOCHODÓW BUDŻETU Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2012 R.

Załącznik Nr 3.9 do Uchwały Nr XIII/ 124 /2011
Rady Gminy Łodygowice
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.9.pdf

TABELA NR 9 - PLAN DOCHODÓW DO ODPROWADZENIA DO BUDŻETU PAŃSTWA Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2012 ROK

Przewodniczący Rady Gminy Łodygowice


Czesław Wandzel

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marta Dobrzycka

Wykładowca Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży, gdzie prowadzi zajęcia z autorskiego przedmiotu “Dyplomacja w służbach publicznych”

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama