| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/121/2012 Rady Gminy Milówka

z dnia 27 stycznia 2012r.

w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 ust.12, art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( t.j. Dz.U. z 2006 Nr 136 poz.969 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.)

Rada Gminy Milówka uchwala, co następuje

§ 1.

Zarządza się w Gminie Milówka pobór w drodze inkasa następujących podatków i opłat:

a) podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych,

b) podatku od nieruchomości od osób fizycznych,

c) opłaty targowej,

płaconych zarówno odrębnie jak i w formie łącznego zobowiązania pieniężnego.

§ 2.

1. Określa się, że inkasentami uprawnionymi do pobierania podatków i opłat wymienionych w § 1lit.a i b będą:

a) w Sołectwie Kamesznica – Pan Dariusz Gołuch - sołtys

b) w Sołectwie Laliki – Pani Iwona Anna Węglarz

c) w Sołectwie Nieledwia – Pan Maciej Lucjan Piętka – sołtys

2. Określa się, że inkasentem opłaty targowej będzie Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Milówce.

3. Podatki z sołectwa Milówka i sołectwa Szare są płatne bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy lub na właściwy rachunek bankowy.

§ 3.

1. Za pobór podatków i opłat, o których mowa w § 1 lit.a-b, inkasentom wymienionym w § 2 ust. 1 lit. a -c przysługuje wynagrodzenie prowizyjne brutto w wysokości 8 % od zainkasowanych podatków i opłat objętych inkasem.

a) inkasentowi opłaty targowej przysługuje 15 % od zainkasowanych opłat.

2. Inkasenci są uprawnieni i zobowiązani do pobierania kwot podatków i opłat wraz z odsetkami i opłatami prolongacyjnymi. Pobrane kwoty inkasent jest zobowiązany w ciągu 2 dni roboczych wpłacić w kasie Urzędu Gminy lub odprowadzić na rachunek bankowy Urzędu Gminy.

3. Zarządzenie poboru podatków i opłat w drodze inkasa, dla sołectw Kamesznica, Laliki i Nieledwia nie wyklucza możliwości uiszczania należności przez podatników bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy lub na właściwy rachunek bankowy.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

1. Traci moc Uchwała Rady Gminy Milówka nr VI/20/2007 z dnia 23 lutego 2007r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz Uchwała nr XVII/124/2008 z dnia 8.02.2008r.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Dariusz Kocierz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

taxonline.pl

Serwis podatkowy PwC

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »