| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/92/2011 Rady Miejskiej w Żarkach

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 237, art. 239, art. 242, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Żarkach uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2012 w wysokości 26.263.952 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 23.198.415 zł i dochody majątkowe w wysokości 2.640.537 zł - zgodnie z tabelą nr 1.
§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2012 w wysokości 25.392.540 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 20.713.678 zł i wydatki majątkowe w wysokości 4.678.862 zł - zgodnie z tabelą nr 2 .
§ 3. Tworzy się rezerwę budżetu w kwocie 245.000 zł, z tego:
1. rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 49.000. zł,
2. rezerwę celową na wypłaty dodatków wyrównawczych w oświacie w wysokości 150.000 zł,
3. rezerwę ogólną na wydatki bieżące nieprzewidziane w budżecie w kwocie 46.000 zł.
§ 4. Różnica między dochodami a wydatkami w kwocie 871.412 zł stanowi nadwyżkę budżetu, którą przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów.
§ 5. Ustala się przychody w kwocie 248.726 zł oraz rozchody w kwocie 1.120.138 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 2.000.000 zł;
2. wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z UE w kwocie 1.500.000 zł
§ 7. Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 120.000 zł, oraz wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w kwocie 120.000 zł.
§ 8. Ustala się wydatki budżetu gminy z tytułu dotacji w kwocie 1.320.550 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 9. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego – Zakładu Usług Komunalnych w Żarkach zgodnie z załącznikiem nr 3.
§ 10. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z Załącznikiem nr 4 .
§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Żarki do:
1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 6 Uchwały,
2. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetu w granicach działu oraz w granicach grup wydatków określonych uchwałą budżetową;
3. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
4. dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetu w granicach działu pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy a pozostałymi wydatkami,
5. dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetu w granicach działu pomiędzy wydatkami bieżącymi a majątkowymi,
6. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku, niż bank prowadzący obsługę budżetu.
§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Żarki.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz poprzez rozplakatowanie na terenie gminy Żarki.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Żarkach

Stanisława Nowak
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XIV/92/2011
Rady Miejskiej w Żarkach
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

tabela nr 1 - Planowane dochody budżetu na rok 2012
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XIV/92/2011
Rady Miejskiej w Żarkach
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

tabela nr 2 - Planowane wydatki budżetu na 2012 rok
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XIV/92/2011
Rady Miejskiej w Żarkach
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik7.pdf

załącznik nr 1 - Przychody i rozchody budżetu w 2012r.
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XIV/92/2011
Rady Miejskiej w Żarkach
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

załącznik nr 2 - Zestawienie planowanych dotacji do udzielenia w 2012 roku z budżetu
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XIV/92/2011
Rady Miejskiej w Żarkach
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

załącznik nr 3 - Plany przychodów i kosztów Zakładu Usług Komunalnych w Żarkach na rok 2012
Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XIV/92/2011
Rady Miejskiej w Żarkach
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

załącznik nr 4 - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2012 roku

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kadromierz

Nowoczesne rozwiązanie do organizacji i kontroli czasu pracy personelu dla małych i średnich firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »