| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/286/2012 Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 28 lutego 2012r.

w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na częściowe dofinansowanie poniesionych rzeczywistych kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacyjnej

Na podstawie  art. 18 ust. 2   pkt 15, art.40 ust. 1, art. 41 ust.1 i   art. 42 ustawy z   dnia   8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001r., Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 400a ust. 1   pkt 2,5,9 i   art. 403 ust. 2,3,4,5 ustawy z   dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z   2008 r. Nr 25 poz. 150 z   późn. zmianami) art. 250 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych (Dz. U. z   2009r. Nr 157 poz.1240 z   późn. zmianami), na wniosek Burmistrza Miasta  

Rada Miejska Mikołowa  

uchwala:  

§   1.   Tryb postępowania w   sprawie udzielania dotacji celowych zwanych dalej dotacjami na (częściowy zwrot) dofinansowanie poniesionych rzeczywistych kosztów budowy nowych przyłączy kanalizacyjnych zwanych dalej inwestycjami do istniejącej na terenie Gminy Mikołów sieci kanalizacyjnej określa regulamin stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2.   Prawo do ubiegania się o   dotację przysługuje podmiotom wymienionym w   załączniku do niniejszej uchwały, na budowę inwestycji na terenie Gminy Mikołów, na nieruchomościach zabudowanych budynkami, nie podłączonymi do miejskiej sieci kanalizacyjnej, posiadających osadniki ściekowe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków z   jednoczesnym zaprzestaniem ich użytkowania  lub nie posiadających osadników ściekowych.  

§   3.   Regulamin stanowi integralną część niniejszej uchwały.  

§   4.   Wnioski w   sprawie udzielania dotacji celowej na (częściowy zwrot) dofinansowanie kosztów budowy przyłącza kanalizacyjnego, niezakończone zawarciem umowy do dnia wejścia w   życie niniejszej uchwały rozpatrywane będą według jej postanowień.  

§   5.   Uchylić Uchwałę Nr XI/195/2011 Rady Miejskiej Mikołowa z   dnia 27 września 2011 r.  

§   6.   Wykonanie uchwały wraz z   podaniem jej treści do publicznej wiadomości, powierza się Burmistrzowi Miasta Mikołowa.  

§   7.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XVI/286/2012    
Rady Miejskiej Mikołowa    
z dnia 28 lutego 2012 r.  
 

REGULAMIN  

§   1.   Regulamin określa tryb postępowania w   sprawie udzielania podmiotom określonym w   § 2   niniejszego regulaminu dotacji celowych zwanych dalej dotacjami na (częściowy zwrot) dofinansowanie kosztów budowy nowych przyłączy kanalizacyjnych zwanych dalej inwestycjami odprowadzających ścieki bytowe lub komunalne z   budynków (użytkowych) mieszkalnych   i mieszkalno-usługowych położonych na terenie gminy Mikołów   do istniejącej miejskiej sieci kanalizacyjnej.  

§   2.   Dotacją objęte są nakłady poniesione przez właścicieli, współwłaścicieli, administratorów   i   użytkowników budynków, w   przypadku budynków mieszkalnych wielorodzinnych także wspólnoty mieszkaniowe.  

§   3.   1.   Wysokość dotacji wynosi 50% poniesionych kosztów za przyłącze kanalizacyjne nie więcej   niż 1000 zł.  

2.   Można tylko jeden raz ubiegać się i   otrzymać dotację na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku zlokalizowanego na terenie danej nieruchomości.  

§   4.   Ilość środków określa uchwała Budżetowa na dany rok podjęta przez Radę Miejską. Dotacje udzielane będą do momentu wyczerpania się środków finansowych na dany rok budżetowy.  

§   5.   1.   Dotacji udziela się na wniosek (opracowany przez tut. urząd), do którego należy dołączyć:  

1)   oryginał faktury VAT lub imiennego dowodu zakupu materiałów lub/i kosztów wykonania przyłącza kanalizacyjnego,  

2)   umowę lub aneks do umowy zawarty z   Zakładem Inżynierii Miejskiej na odprowadzanie ścieków do kanalizacji miejskiej,  

3)   oświadczenie o   posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością lub zgodę  właściciela, współwłaściciela, współwłaścicieli, administratora, administratorów, użytkownika,   użytkowników budynków na wykonanie przyłącza.  

2.   Dotacji udziela się na podstawie umowy cywilno-prawnej z   Gminą Mikołów, która określa:  

1)   Przedmiot umowy  

2)   Wysokość i   tryb płatności dotacji udzielanej podmiotowi  

§   6.   Warunkiem uzyskania dotacji z   budżetu gminy jest:  

1.   Poniesienie nakładów na inwestycje, na nieruchomościach zabudowanych budynkami (użytkowymi) mieszkalnymi lub mieszkalno-usługowymi, nie podłączonymi do miejskiej sieci kanalizacyjnej, położonych na terenie gminy Mikołów.  

2.   Uzyskanie przez wnioskodawcę pisemnej zgody właściciela, współwłaściciela, współwłaścicieli, administratora, administratorów, użytkownika,   użytkowników budynków na wykonanie przyłącza w   przypadku gdy wnioskodawca nie jest właścicielem obiektu mieszkalnego.  

3.   Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w   okresie nie dłuższym niż sześć miesięcy, licząc   od daty pisma Zakładu Inżynierii Miejskiej powiadamiającego o   możliwości przyłączenia nieruchomości do kanalizacji miejskiej (wybudowanej po 01 stycznia 2010 r.)   a w   przypadku sieci istniejących w   okresie nie dłuższym niż sześć miesięcy od dnia wejścia w   życie uchwały. Dokumentem potwierdzającym wykonanie przyłącza kanalizacyjnego jest protokół odbioru technicznego (data na protokole) lub umowa albo aneks do umowy zawarty z   Zakładem Inżynierii Miejskiej na odprowadzanie ścieków do kanalizacji miejskiej (data zawarcia umowy).  

4.   Oświadczenia o   zaprzestaniu użytkowania osadników ściekowych lub przydomowej oczyszczalni ścieków w   przypadku ich dotychczasowego występowania na terenie danej nieruchomości.  

W uzasadnionych przypadkach wymagane będą także inne dokumenty, konieczne do ustalenia stanu faktycznego np. protokół odbioru technicznego (Zakładu Inżynierii Miejskiej).  

§   7.   Dotacja dotyczy inwestycji wykonanych po   01   stycznia 2010 r.  

§   8.   1.   Wnioski wraz z   załącznikami kwalifikuje komisja powołana przez Burmistrza Mikołowa, która ocenia złożoną dokumentację pod względem formalnym i   merytorycznym z   uwzględnieniem kolejności składanych wniosków w   Urzędzie Miejskim.  

2.   Komisja przedkłada Burmistrzowi propozycję decyzji o   przyznaniu dotacji.  

3.   Dotacje będą przyznawane zgodnie z   kolejnością złożonych wniosków.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mikołowa  


Tadeusz   Socha

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radców Prawnych Zdanowicz i Wspólnicy Sp.K.

Profesjonalista w zakresie szeroko rozumianego prawa gospodarczego i cywilnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »