| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/19/140/12 Rady Powiatu w Bielsku-Białej

z dnia 23 lutego 2012r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

Na podstawie art. 12 pkt 11   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 roku o   samorządzie powiatowym  
(tj. Dz. U. z   2001 roku Nr 142, poz. 1592 z   późn. zm.) w   związku z   art. 194 ust. 2   ustawy z   dnia  
9 czerwca 2011 roku o   wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887  
z późn. zm.).  

Rada Powiatu w   Bielsku-Białej  
uchwala, co następuje:  

§   1.  

Określa warunki umorzenia w   całości lub w   części, łącznie z   odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w   pieczy zastępczej.  

§   2.  

Ilekroć w   niniejszej uchwale jest mowa o:  

1.   Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z   dnia 9   czerwca 2011 roku  
o wspieraniu rodziny i   systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z   późn. zm.);  

2.   Pieczy zastępczej – należy przez to rozumieć rodzinną pieczę zastępczą oraz instytucjonalną pieczę zastępczą;  

3.   Dziecku – należy przez to rozumieć dziecko przebywające w   pieczy zastępczej;  

4.   Dochodzie na osobę w   rodzinie – należy przez to rozumieć dochód ustalony zgodnie  
z art. 6   pkt 3   i art. 8   ustawy z   dnia 12 marca 2004 roku o   pomocy społecznej (tj. Dz. U.  
z 2009 roku Nr 175, poz. 1362 z   późn. zm.);  

5.   Kryterium dochodowym – należy przez to rozumieć kryterium dochodowe określone  
w art. 8   ust. 1   pkt 1   i 2   ustawy o   pomocy społecznej, podlegające waloryzacji zgodnie  
z przepisami tej ustawy;  

6.   Osobie zobowiązanej do ponoszenia odpłatności – rozumie się przez to rodziców dziecka, osoby dysponujące dochodem dziecka oraz osoby pełnoletnie posiadające dochód i   przebywające  
w pieczy zastępczej zgodnie z   art. 37 ust. 2   ustawy.  

§   3.  

1.   Umorzenie w   całości należności z   tytułu opłaty za pobyt dziecka w   pieczy zastępczej, łącznie  
z odsetkami, może nastąpić na wniosek osoby zobowiązanej do jej ponoszenia, który stanowi załącznik nr 1   do uchwały lub z   urzędu.  

2.   Umorzenie w   części należności z   tytułu opłaty za pobyt dziecka w   pieczy zastępczej, łącznie  
z odsetkami, następuje na wniosek osoby zobowiązanej do jej ponoszenia, który stanowi załącznik nr 1   do uchwały.  

3.   Umorzenie w   całości lub w   części należności z   tytułu opłaty za pobyt dziecka  
w pieczy zastępczej, łącznie z   odsetkami, może dotyczyć zarówno całego okresu pobytu dziecka w   pieczy zastępczej, jeżeli został zakończony, jak i   wybranego okresu pobytu dziecka w   pieczy zastępczej, w   tym aktualnego okresu pobytu dziecka w   pieczy zastępczej.  

4.   Umorzenie w   całości lub w   części należności z   tytułu opłaty za pobyt dziecka  
w pieczy zastępczej, łącznie z   odsetkami, następuje w   przypadku, gdy zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w   postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i   egzekucji tej należności, gdy postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne lub egzekucja została umorzona.  

5.   Umorzenie w   całości należności z   tytułu opłaty za pobyt dziecka w   pieczy zastępczej, łącznie  
z odsetkami, może nastąpić po zasięgnięciu opinii ośrodka pomocy społecznej  
o sytuacji socjalno-bytowej osoby zobowiązanej do jej ponoszenia.  

6.   Umorzyć w   całości lub w   części należność z   tytułu opłaty za pobyt dziecka  
w pieczy zastępczej, łącznie z   odsetkami, można w   przypadku, gdy dochód na osobę  
w rodzinie osoby zobowiązanej do jej ponoszenia przekracza 120% kryterium dochodowego oraz występuje co najmniej jedna z   następujących okoliczności:  

1)   długotrwała choroba udokumentowana zaświadczeniem lekarskim osoby zobowiązanej do ponoszenia odpłatności lub członków jej rodziny;  

2)   orzeczona niepełnosprawność osoby zobowiązanej do ponoszenia odpłatności lub członków jej rodziny;  

3)   pobyt osoby zobowiązanej do ponoszenia odpłatności w   instytucjonalnych placówkach opieki;  

4)   pobyt osoby zobowiązanej do ponoszenia odpłatności w   areszcie śledczym lub zakładzie karnym;  

5)   ubezwłasnowolnienie osoby zobowiązanej do ponoszenia odpłatności;  

6)   korzystanie ze świadczeń pieniężnych pomocy społecznej;  

7)   wychowywanie innego dziecka przez osobę zobowiązaną do ponoszenia odpłatności;  

8)   ponoszenie opłaty za pobyt innych członków rodziny w   placówce opiekuńczo- wychowawczej, domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia, rodzinie zastępczej, placówce leczniczo-rehabilitacyjnej lub innej placówce;  

9)   regulowanie alimentów dobrowolnych (zarówno bieżących, jak i   zaległych) lub alimentów zasądzonych postanowieniem sądowym na rzecz dziecka lub osoby pełnoletniej przebywającej w   pieczy zastępczej;  

10)   niepełnoletność osoby zobowiązanej do ponoszenia odpłatności;  

11)   bezrobocie lub brak stałego źródła utrzymania osoby zobowiązanej do ponoszenia odpłatności;  

12)   dążenie do poprawy swojej sytuacji celem odzyskania pełni władzy rodzicielskiej  
i powrotu dziecka do domu;  

13)   straty materialne powstałe w   wyniku klęski żywiołowej lub zdarzeń losowych;  

14)   inne ważne przyczyny.  

7.   Umorzenie w   całości lub w   części należności z   tytułu opłaty za pobyt dziecka  
w pieczy zastępczej, łącznie z   odsetkami, następuje po analizie indywidualnej sytuacji rodzinnej, materialnej i   zdrowotnej osoby zobowiązanej do jej ponoszenia.  

§   4.  

Rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności należności z   tytułu opłaty  
za pobyt dziecka w   pieczy zastępczej może nastąpić na wniosek osoby zobowiązanej do jej ponoszenia, który stanowi załącznik nr 1   do uchwały w   przypadku, gdy zastosowanie ulgi rokuje zapłatę należności w   całości lub w   części.  

§   5.  

Starosta może umorzyć w   całości lub w   części, łącznie z   odsetkami, odroczyć termin płatności, rozłożyć na raty należności z   tytułu opłaty za pobyt dziecka w   pieczy zastępczej  
w przypadku, gdy pobyt w   pieczy zastępczej został zakończony w   wyniku odzyskania przez osobę zobowiązaną do ponoszenia odpłatności możliwości zapewnienia dziecku opieki  
i wychowania a   utrzymanie zobowiązania mogłoby prowadzić do ponownej utraty możliwości sprawowania opieki i   wychowania oraz ponownego umieszczenia dziecka  
w pieczy zastępczej.  

§   6.  

1.   Odstępowanie od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w   pieczy zastępczej może nastąpić na wniosek osoby zobowiązanej do jej ponoszenia, który stanowi załącznik nr 1   do uchwały lub z   urzędu.  

2.   Odstępowanie od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w   pieczy zastępczej następuje na czas określony w   decyzji, nie dłużej jednak niż na okres 12 miesięcy.  

3.   Odstępowanie od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w   pieczy zastępczej następuje  
w przypadku, gdy dochód na osobę w   rodzinie osoby zobowiązanej do ponoszenia odpłatności nie przekracza 120% kryterium dochodowego lub nie jest znane miejsce jej pobytu.  

§   7.  

1.   Umorzenie w   całości lub w   części, łącznie z   odsetkami, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty lub odstępowanie od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w   pieczy zastępczej, następuje  
w drodze decyzji administracyjnej.  

2.   Decyzje, o   których mowa w   ust. 1   wydaje Starosta lub z   jego upoważnienia Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz inni pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie upoważnieni przez Starostę.  

§   8.  

1.   Podstawą wydania decyzji o   umorzeniu w   całości lub w   części, łącznie  
z odsetkami, odroczeniu terminu płatności, rozłożeniu na raty lub odstępowaniu od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w   pieczy zastępczej jest sytuacja rodzinna, materialna  
i zdrowotna osoby zobowiązanej do ponoszenia odpłatności.  

2.   Ustalenie sytuacji rodzinnej, materialnej i   zdrowotnej następuje na podstawie:  

1)   oświadczenia, które stanowi załącznik nr 2   do uchwały;  

2)   stosownych zaświadczeń;  

3)   dokumentów i   innych dowodów potwierdzających okoliczności uzasadniające umorzenie  
w całości lub w   części, łącznie z   odsetkami, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty lub odstępowanie od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w   pieczy zastępczej.  

§   9.  

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w   Bielsku-Białej.  

§   10.  

Traci moc uchwała Nr III/48/335/10 Rady Powiatu w   Bielsku-Białej z   dnia 25 marca 2010 roku  
w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z   opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w   rodzinie zastępczej oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z   opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w   całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej.  

§   11.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z   mocą obowiązującą od dnia 01.01.2012 roku.  

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady  


Bogusław   Stolarczyk

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr IV/19/140/12    
Rady Powiatu w   Bielsku-Białej    
z dnia 23 lutego 2012 r.  
 

.................................................  

Miejscowość, data  

…………………………………..........................  

Imię i   nazwisko  

...........................................................................  

PESEL                               Seria i   nr dowodu osobistego  

...........................................................................  

Adres zamieszkania  

…………………………………………….………  

…………………………………………………….  

Telefon komórkowy                 Telefon stacjonarny  

Powiatowe Centrum  

Pomocy Rodzinie  

ul. Piastowska 40  

43-300 Bielsko-Biała  

WNIOSEK  

W związku z   moją trudną sytuacją: (należy zaznaczyć właściwe pole/pola wpisując „X”)  

 

 

rodzinną  

 

materialną  

 

zdrowotną  

wnioskuję o: (należy zaznaczyć właściwe pole wpisując „X”)  

 

 

umorzenie w   całości, łącznie z   odsetkami*, opłaty za pobyt dziecka w   pieczy zastępczej  

 

umorzenie w   części, łącznie z   odsetkami*, opłaty za pobyt dziecka w   pieczy zastępczej  

 

odroczenie terminu płatności za pobyt dziecka w   pieczy zastępczej do dn. …………….  

 

rozłożenie na raty opłaty za pobyt dziecka w   pieczy zastępczej, w   następujący sposób:  

 

(należy wskazać ile rat, w   jakiej wysokości) ………………………………………………..  

 

…………………….płatne do dnia ……………………… każdego miesiąca  

 

odstąpienie od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w   pieczy zastępczej  

*  jeśli dotyczy  

Uzasadnienie:   (należy opisać swoją sytuację, przedstawić powody, które uniemożliwiają zapłacenie należności w   danym momencie lub w   danej kwocie, wskazać okoliczności, które uzasadniają rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności)  

Uwaga: należy dołączyć dokumenty potwierdzające trudną sytuację, takie jak zaświadczenie lekarskie, wypowiedzenie umowy o   pracę, kserokopie rachunków za czynsz, wodę, prąd, gaz itp.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........…………….............……………………  

………………………………….  

Data i   podpis Wnioskodawcy  

POUCZENIE  

1.   Jeśli wniosek/oświadczenie nie będą zawierały wszystkich wymaganych danych, wnioskodawca zostanie zobowiązany do poprawienia lub uzupełnienia wniosku/oświadczenia w   terminie 7   dni od dnia otrzymania wezwania. Po bezskutecznym upływie terminu wniosek pozostaje bez rozpatrzenia.  

2.   W przypadku braku współpracy z   Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w   Bielsku-Białej będzie naliczona pełna odpłatność za pobyt dziecka w   pieczy zastępczej.  


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr IV/19/140/12    
Rady Powiatu w   Bielsku-Białej    
z dnia 23 lutego 2012 r.  
 

.....................................................  

Miejscowość, data  

OŚWIADCZENIE  

Imię i   nazwisko …………………………………………………………………………..…………..  

Miejsce zamieszkania (dokładny adres) ...............................................................................................  

SYTUACJA RODZINNA  
(wykaz osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym)  

 

L.p.  

Imię i   nazwisko  

Data urodzenia  

Status zawodowy*  

Stopień pokrewieństwa  
(lub rodzaj stosunku łączącego osobę  
z osobą zobowiązaną do ponoszenia odpłatności za pobyt dziecka  
w pieczy zastępczej)**  

 

 

 

 

Osoba zobowiązana do ponoszenia odpłatności za pobyt dziecka  
w pieczy zastępczej  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Należy wpisać: pracujący, emeryt, rencista, bezrobotny zarejestrowany w   PUP, bezrobotny niezarejestrowany w   PUP, uczeń, student, prowadzący działalność gospodarczą, prowadzący gospodarstwo rolne.  

** Należy wpisać: żona, syn, córka, konkubent, konkubina, itd.  

SYTUACJA ZDROWOTNA  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….............................................................  

SYTUACJA MATERIALNA  

(należy wpisać wszystkie dochody i   źródła utrzymania osoby zobowiązanej do ponoszenia odpłatności za pobyt dziecka w   pieczy zastępczej, wszystkich członków jej rodziny i   innych osób wspólnie z   nią zamieszkujących   z miesiąca poprzedzającego złożenie oświadczenia   ; w   przypadku okresowej pomocy (zasiłku, świadczenia itp.) w   kolumnie „Uwagi” należy wpisać datę końcową jej otrzymywania.)  

 

Rodzaj dochodu  

Kwota w   zł (netto)  

Uwagi  

Wynagrodzenie ze stosunku pracy  

 

 

Emerytury, renty inwalidzkie i   rodzinne, w   tym zagraniczne, świadczenia przedemerytalne***  

 

 

Praca dorywcza  

 

 

Działalność gospodarcza  

 

 

Alimenty (dobrowolne, sądowe) i   świadczenia alimentacyjne  

 

 

Zasiłek lub świadczenie pielęgnacyjne  

 

 

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego (z wyjątkiem jednorazowych)  

 

 

Zasiłek dla bezrobotnych  

 

 

Zasiłek z   pomocy społecznej (stały, okresowy)  

 

 

Dodatek mieszkaniowy  

 

 

Wynajem pokoi  

 

 

Gospodarstwo rolne  

 

 

Inne (wymienić jakie) ……………………...................................……… ……………………………………………………  

 

 

RAZEM  

 

 

***   Należy dołączyć kopię aktualnej decyzji organu rentowego przyznającego rentę/emeryturę/świadczenie przedemerytalne/zasiłek przedemerytalny, odcinek renty/emerytury lub wyciąg z   rachunku bankowego potwierdzający wpływ renty/emerytury/świadczenia przedemerytalnego/zasiłku przedemerytalnego za ostatni miesiąc – jeśli dotyczy.  

Oświadczam, że żaden z   członków mojej rodziny oraz innych osób pozostających ze mną we wspólnym gospodarstwie nie uzyskuje innych dochodów niż wyżej wymienione.  

Oświadczam, że zostałem poinformowany, iż podanie nieprawdziwych danych lub zatajenie prawdy podlega karze pozbawienia wolności do lat 3   – art. 233 §1 Kodeksu karnego – oraz może spowodować wyegzekwowanie zwrotu bezprawnie uzyskanych świadczeń z   pomocy społecznej.  

Zobowiązuję się do informowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Bielsku-Białej o   każdej zmianie mojej sytuacji osobistej i   materialnej, która wpływa na ustalenie wysokości odpłatności za pobyt dziecka w   pieczy zastępczej.  

.........................................................................  

Data i   czytelny podpis osoby zobowiązanej do ponoszenia  

odpłatności za pobyt dziecka w   pieczy zastępczej  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

PrimeSoft Polska Sp. z o.o.

Specjalista z zakresu systemów IT, zarządzania i workflow|BPM

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »