| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV-173-2012 Rady Gminy Nędza

z dnia 30 kwietnia 2012r.

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze

Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z   2001 r. Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.), art. 42 ust. 6   i 7   pkt 2   w związku z   art. 91 d pkt 1   ustawy z   dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( tj. Dz. U. z   2006 r. Nr 97, poz. 674 z   późn. zm.) oraz art. 4   ust. 1   i art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U. Nr 197, poz. 1172 z   2011 r. tj. )  

Rada Gminy Nędza  
uchwala:  

§   1.   Ustala się zasady obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorowi, wicedyrektorowi szkoły lub przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nędza oraz następujące rozmiary tych obniżek:  

 

lp.  
 

stanowisko kierownicze  
 

tygodniowy obowiązkowy  
wymiar godzin  
 

1.  

 

Dyrektor przedszkola posiadającego:  
1) do 4   oddziałów,  
2) powyżej 4   oddziałów  


15  
10  
 

2.  
 

Dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego posiadającego  
do 7   oddziałów  
powyżej 7   oddziałów  
 


15  
12  
 

3.  
 

Dyrektor zespołu szkolno-gimnazjalnego i   posiadającego do 25 oddziałów  
 


2  
 

4.  
 

Wicedyrektor  
 

7  
 

§   2.   Postanowienia § 1   mają odpowiednio zastosowanie do nauczyciela, który obowiązki kierownicze pełni w   zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze.  

§   3.   Obniżki tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć określone zgodnie z   § 1   lub § 2   mają zastosowanie odpowiednio  

1)   od pierwszego dnia objęcia stanowiska – w   stosunku do dyrektora przedszkola, dyrektora zespołu szkolno – przedszkolnego, dyrektora zespołu szkolno – gimnazjalnego, wicedyrektora oraz nauczyciela pełniącego inne stanowisko kierownicze w   przedszkolu lub szkole;  

2)   od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w   którym nauczycielowi powierzono pełnienie obowiązków kierowniczych w   zastępstwie.  

§   4.   Traci moc uchwała nr XXIV/215/04 Rady Gminy Nędza z   dnia 6   września 2004 r. w   sprawie zasad udzielania i   rozmiaru zniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz doradcy metodycznego placówek oświatowych z   terenu Gminy Nędza (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 97, poz. 2759).  

§   5.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   6.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z   mocą obowiązującą od dnia 1   września 2012r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Gerard   Przybyła

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Marcin Pietrusiński

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »