| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/248/2012 Rady Miasta Racibórz

z dnia 30 maja 2012r.

w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom przedszkoli, szkół podstawowych, zespołów szkolno - przedszkolnych, gimnazjów oraz psychologom, pedagogom, logopedom i innym specjalistom z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej

Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. z   2001 r., Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 42 ust. 6   i 7   ustawy z   dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. z   2006 r., Dz.U. Nr 97, poz. 674 z   późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych zgodnie z   uchwałą nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z   dnia 27 października 2010r. w   sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z   Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   innymi podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust.3 ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 254, poz.3940 z   dnia 3   grudnia 2010r.)  

Rada Miasta Racibórz  

uchwala, co następuje :  

§   1.   1.   Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i   opiekuńczych dyrektorom przedszkoli, szkół podstawowych, zespołów szkolno – przedszkolnych i   gimnazjów oraz psychologom, pedagogom, logopedom i   innym specjalistom z   zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, według norm :  

1)   dyrektor przedszkola czynnego ponad 5   godzin dziennie liczącego :  

a)   do 2   oddziałów - 13 godzin,  

b)   3 oddziały - 11 godzin,  

c)   4 – 5   oddziałów - 9   godzin,  

d)   6 – 7   oddziałów - 7   godzin,  

e)   8 i   więcej oddziałów - 5   godzin;  

2)   dyrektor szkoły podstawowej, zespołu szkolno – przedszkolnego, gimnazjum liczącego :  

a)   do 6   oddziałów - 7   godzin,  

b)   7 – 12 oddziałów - 5   godzin,  

c)   13 i   więcej oddziałów - 3   godziny;  

3)   pedagog, psycholog, logopeda i   inni specjaliści z   zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w   tym nauczyciel posiadający kwalifikacje w   zakresie pedagogiki specjalnej zatrudniony w   celu współorganizowania kształcenia integracyjnego - 22 godziny.  

2.   W szczególnie uzasadnionych przypadkach wynikających z   organizacji pracy placówki lub ramowego planu nauczania dla szkół podstawowych lub gimnazjów, dopuszcza się możliwość, na pisemny wniosek dyrektora, częściowego lub całkowitego zwolnienia przez organ wykonawczy, realizacji proponowanego w   ust. 1   tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych.  

§   2.   1.   Wicedyrektorzy placówek wymienionych w   § 1   ust. 1   pkt 1   i 2   obowiązani są do prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i   opiekuńczych w   wymiarze o   4 godziny wyższym od wymiaru ustalonego dla dyrektorów, z   zastrzeżeniem ust. 2   i § 1   ust. 2.  

2.   Wicedyrektorzy zespołów szkolno - przedszkolnych obowiązani są do prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i   opiekuńczych w   wymiarze o   4 godziny wyższym od wymiaru ustalonego dla dyrektorów, o   których mowa w   § 1   ust. 1   pkt 1, z   zastrzeżeniem § 1   ust. 2.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.  

§   4.   1.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z   mocą obowiązującą od 1   września 2012 r.  

2.   Traci moc uchwała Nr XXIV/507/2009 Rady Miasta Racibórz z   dnia 26 sierpnia 2009 r. w   sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i   opiekuńczych dyrektorom przedszkoli, szkół podstawowych, zespołów szkolno – przedszkolnych, gimnazjów oraz psychologom, pedagogom i   logopedom.  

 

 

Przewodniczący Rady  


Tadeusz   Wojnar


Uzasadnienie

Od nowego roku szkolnego 2012/2013 o   1 godzinę zwiększa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i   opiekuńczych dyrektorom i   wicedyrektorom placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Racibórz. Natomiast pedagogom, psychologom, logopedom i   innym specjalistom z   zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej liczbę godzin do zrealizowania w   tygodniu zwiększa się o   2, z   20 na 22.  
Zgodnie z   postanowieniami Uchwały Nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z   dnia 27 października 2010 r. w   sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z   Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   innymi podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji przeprowadzono przedmiotowe konsultacje. W   wyznaczonym terminie od 11 do 24 maja 2012 r. nie zgłoszono żadnych opinii i   uwag do projektu niniejszej uchwały.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kacper Sołoniewicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »