| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Prezydenta Miasta Gliwice , Ministra Obrony Narodowej zawarte w dniu 29 marca 2012 r. w sprawie połączenia Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej

zawarte w   dniu 29.03.2012r., w   Gliwicach, pomiędzy:  

Miastem Gliwice zwanym dalej „Miastem”, reprezentowanym przez:  

Zygmunta Frankiewicza – Prezydenta Miasta Gliwice, zwanym dalej „Prezydentem Miasta”  

a  

Skarbem Państwa – Ministrem Obrony Narodowej, reprezentowanym przez:  
płk lek. Piotra Dzięgielewskiego – Szefa Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia – Szefa Służby Zdrowia WP, zwanym dalej „Pełnomocnikiem Ministra” działającym na podstawie pełnomocnictwa  
z dnia 29 listopada 2010 r. stanowiącego   załącznik nr 1   do niniejszego porozumienia,  

zwane dalej ”Stronami”  

o następującej treści:  

§   1  

1.   Prezydent Miasta oświadcza, że Miasto jest podmiotem tworzącym i   sprawuje nadzór nad Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Poradnią Psychologiczną z   siedzibą w   Gliwicach, przy ul. Słowackiego 58 B, zwanym dalej „Poradnią Psychologiczną”.  

2.   Poradnia Psychologiczna wpisana jest do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego pod numerem 24-00116 oraz zarejestrowana jest w   X   Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, w   Sądzie Rejonowym w   Gliwicach, pod numerem KRS 0000028515.  

§   2  

1.   Pełnomocnik Ministra oświadcza, że Minister Obrony Narodowej jest podmiotem tworzącymi sprawuje nadzór nad 106 Szpitalem Wojskowym z   Przychodnią Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z   siedzibą w   Gliwicach, przy ul. Zygmunta Starego 20, zwanym dalej „106 Szpitalem Wojskowym”.  

2.   106 Szpital Wojskowy wpisany jest do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego pod numerem 24-90101 oraz zarejestrowany jest w   X   Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, w   Sądzie Rejonowym w   Gliwicach, pod numerem KRS 0000013490.  

§   3  

Strony porozumienia oświadczają, że działają na podstawie:  

1)   uchwały nr XI/203/2011 Rady Miejskiej w   Gliwicach z   dnia 25 sierpnia 2011 r. w   sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z   Ministerstwem Obrony Narodowej w   sprawie połączenia SPZOZ Poradni Psychologicznej ze 106 Szpitalem Wojskowym z   Przychodnią SPZOZ, w   trybie art. 66 ust. 1   pkt. 2   i ust. 2   pkt. 2   ustawy dnia 15 kwietnia 2011 r. o   działalności leczniczej (Dz. U. z   2011r., Nr 112, poz. 654), stanowiącej   załącznik nr 2   ;  

2)   pełnomocnictwa nr 43/MON Ministra Obrony Narodowej z   dnia 29 listopada 2010 r. do reprezentowania Ministra Obrony Narodowej, jako organu tworzącego samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, we wszystkich sprawach związanych z   przekazaniem poza resort obrony narodowej wytypowanych szpitali (Dz. Urz. MON Nr 22, poz. 300).  

§   4  

1.   Strony zgodnie oświadczają, że mocą niniejszego porozumienia dokonują połączenia: Poradni Psychologicznej i   106 Szpitala Wojskowego w   trybie art. 66 ust. 1   pkt. 2   i ust. 2   pkt. 2   ustawy o   działalności leczniczej.  

2.   W wyniku połączenia tworzy się nowy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej o   nazwie: Szpital Miejski Nr 4   z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, z   siedzibą ul.   Zygmunta Starego 20, 44-100 Gliwice, zwanym dalej „Szpitalem Miejskim Nr 4”.  

3.   Strony zgodnie oświadczają, że na podstawie niniejszego porozumienia majątek i   mienie Zakładów: Poradni Psychologicznej i   106 Szpitala Wojskowego przejęte zostanie w   całości przez nowoutworzony Szpital Miejski Nr 4   wraz z   występującymi w   łączonych Zakładach należnościami i   ciążącymi na nich zobowiązaniami.  

§   5  

Uprawnienia i   obowiązki Ministra Obrony Narodowej jako podmiotu tworzącego 106 Szpital Wojskowy przejmie Miasto, które stanie się podmiotem tworzącym Szpitala Miejskiego Nr 4, w   rozumieniu ustawy o   działalności leczniczej.  

§   6  

1.   Stan mienia i   majątku na dzień 31.12.2011 r. łączonych Zakładów przedstawia bilans sporządzony na podstawie ewidencji księgowej, który stanowi   załącznik nr 3   dla 106 Szpitala Wojskowego i   nr   4   dla Poradni Psychologicznej.  

2.   Pełnomocnik Ministra oświadcza, że na dzień 31.12.2011 r. bilans 106 Szpitala Wojskowego po stronie aktywów i   pasywów – zamyka się kwotą   10.799.602,62.  

(słownie:   dziesięćmilionówsiedemsetdziewięćdziesiątdziewięćtysięcysześćsetdwa 62/100 złotych   ).  

3.   Prezydent Miasta oświadcza, że na dzień 31.12.2011 r. bilans Poradni Psychologicznej po stronie aktywów i   pasywów – zamyka się kwotą   380.558,77   (słownie:   trzystaosiemdziesiąttysięcypięćsetpięćdziesiątosiem 77/100 złotych   ).  

4.   Spis dłużników, osobno dla obu zakładów, według stanu na dzień 31.12.2011 r., z   podaniem wysokości należności oraz dokonanych odpisów aktualizujących łączonych zakładów, stanowią   załączniki nr 5   i 6   do niniejszego porozumienia,  

5.   Spis wierzycieli, osobno dla obu zakładów, według stanu na dzień 31.12.2011 r., z   podaniem wysokości wierzytelności każdego z   nich oraz z   podaniem wysokości utworzonej rezerwy na odsetki, stanowią   załączniki nr 7   i 8   do niniejszego porozumienia.  

6.   Wykaz mienia i   majątku przenoszonego na nowoutworzony Szpital Miejski Nr 4   w rozbiciu na mienie ujęte w   106 Szpitalu Wojskowym w   ewidencji bilansowej i   pozabilansowej stanowią załączniki do niniejszego porozumienia:  

a)   nr 9   – majątek trwały będący na funduszu założycielskim, w   tym:  

-   otrzymany zarządzeniami Ministra Obrony Narodowej w   tym wypisy z   ewidencji gruntów i   KW,  

-   sfinansowany i   dofinansowany dotacjami Ministra Obrony Narodowej i   Ministra Zdrowia,  

-   pochodzący z   darowizn rzeczowych i   pieniężnych  

-   pochodzący z   innych źródeł  

b)   nr 10   – majątek trwały zakupiony ze środków własnych;  

c)   nr 11   – mienie objęte ewidencją pozabilansową.  

7.   Wykaz mienia i   majątku przenoszonego na nowoutworzony Szpital Miejski Nr 4   w rozbiciu na mienie ujęte w   Poradni Psychologicznej w   ewidencji bilansowej i   pozabilansowej stanowią załączniki do niniejszego porozumienia:  

a)   nr 12   –mienie objęte ewidencją bilansową w   tym wypisy z   ewidencji gruntówi KW  

b)   nr 13   – mienie objęte ewidencją pozabilansową.  

8.   Załączniki nr 9, 10 i   12 zawierają wskazanie poszczególnych składników majątku z   nazwą aktywa trwałego, nr inwentarzowym, stawką umorzenia, datą przyjęcia do używania, wartością początkową, umorzeniem oraz wartością netto na dzień sporządzenia bilansu.  

9.   Strony zgodnie oświadczają, że przeniesienie mienia określonego w   załącznikach nr 9-11 i   14 do niniejszego porozumienia zostanie dokonane według stanu na dzień 31.12.2011 r. na podstawie protokołu przekazania, sporządzonego pomiędzy Szpitalem Miejskim Nr 4, a   106 Szpitalem Wojskowym, zweryfikowanego do stanu faktycznego na dzień wykreślenia 106 Szpitala Wojskowego z   Krajowego Rejestru Sądowego.  

10.   Prezydent Miasta oświadcza, że znany jest mu stan faktyczny oraz prawny mienia 106 Szpitala Wojskowego określonego w   załącznikach nr 9-11 i   14 do niniejszego porozumienia.  

11.   Strony zgodnie oświadczają, że przeniesienie mienia określonego w   załącznikach nr 12 i   13 do niniejszego porozumienia zostanie dokonane według stanu na dzień 31.12.2011 r. na podstawie protokołu przekazania, sporządzonego pomiędzy Szpitalem Miejskim Nr 4, a   Poradnią Psychologiczną, zweryfikowanego do stanu faktycznego na dzień wykreślenia Poradni Psychologicznej z   Krajowego Rejestru Sądowego.  

§   7  

Strony Porozumienia zgodnie oświadczają, że Kierownik 106 Szpitala Wojskowego dokona wszelkich czynności niezbędnych do przejęcia przez Szpital Miejski Nr 4   wykonywania umów zawartych ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.  

§   8  

1.   Kierownik Szpitala Miejskiego Nr 4   nie wcześniej niż 3   miesiące i   nie później niż 4   miesiące od daty podpisania niniejszego porozumienia złoży wniosek o   dokonanie wpisu do Krajowego Rejestru   Sądowego.  

2.   Kierownik Szpitala Miejskiego Nr 4   nie wcześniej niż 3   miesiące i   nie później niż 5   miesięcy od daty podpisania niniejszego porozumienia złoży wniosek o   dokonanie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą.  

3.   Z dniem wpisania Szpitala Miejskiego Nr 4   do Krajowego Rejestru Sądowego oraz rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą, nastąpi z   urzędu wykreślenie łączących się zakładów z   tych rejestrów.  

4.   Z dniem wpisania Szpitala Miejskiego Nr 4   powstałego w   wyniku połączenia Poradni Psychologicznej i   106 Szpitala Wojskowego do Krajowego Rejestru Sądowego zakład ten wstępuje we wszystkie stosunki prawne, których podmiotem były łączące się zakłady, bez względu na charakter prawny tych stosunków. Z   chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego Szpital Miejskim Nr 4   uzyskuje osobowość prawną.  

§   9  

1.   Prezydent Miasta oświadcza, iż Szpital Miejski Nr 4   będzie realizował na rzecz osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych dalsze nieprzerwane udzielanie świadczeń zdrowotnych realizowane dotychczas przez połączone Zakłady, bez istotnego ograniczenia ich dostępności, warunków udzielania i   jakości.  

2.   Pełnomocnik Ministra oświadcza, że w   związku z   zawartym porozumieniem wystąpi w   terminie 14   dni od daty zawarcia porozumienia do Prezydenta Miasta Gliwice o   wydanie decyzji w   sprawie wygaszenia trwałego zarządu do nieruchomości gruntowej zabudowanej określonej w   wypisie z   rejestru gruntów stanowiącym   załącznik nr 14   , stosownie do przepisów ustawy z   dnia 21 sierpnia 1997 r. o   gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z   2010 r. Nr 102, poz. 651, z   późn. zm.) oraz o   udostępnienie Szpitalowi Nr 4   mienia nieruchomego będącego dotychczas w   nieodpłatnym użytkowaniu 106 Szpitala Wojskowego.  

§   10  

1.   Szpital Miejski Nr 4   staje się z   mocy prawa stroną w   dotychczasowych stosunkach pracy pracowników łączonych zakładów, do których stosuje się art. 23 1 ustawy z   dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z   1998r. Nr 21, poz. 94, z   późn. zm.).  

2.   Kierownikiem Szpitala Miejskiego Nr 4   staje się dotychczasowy kierownik 106 Szpitala Wojskowego.  

3.   Wykaz pracowników łączonych zakładów, sporządzony według stanu na dzień podpisania porozumienia stanowi   załącznik nr 15   do niniejszego porozumienia.  

4.   Wykaz osób związanych umowami innymi niż umowa o   pracę stanowi   załącznik nr 16   do niniejszego porozumienia.  

§   11  

W przypadku sporów mogących wyniknąć w   związku z   wykonaniem niniejszego porozumienia Strony zobowiązują się poszukać w   pierwszej kolejności rozwiązań ugodowych, a   w przypadku nie osiągnięcia porozumienia spory rozstrzygane będą przez sądy powszechne.  

§   12  

W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem zastosowanie mają przepisy ustawy o   działalności leczniczej i   ustawy z   dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z   późn. zm.).  

§   13  

Każdorazowa zmiana lub uzupełnienie niniejszego porozumienia wymaga zachowania formy pisemnej z   podpisami notarialnie poświadczonymi pod rygorem nieważności.  

§   14  

Integralną część niniejszego porozumienia stanowią protokoły, załączniki oraz inne dokumenty, o   których mowa w   niniejszym porozumieniu.  

§   15  

Porozumienie, z   wyłączeniem załączników, podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   16  

Porozumienie sporządzono w   ośmiu jednobrzmiących egzemplarzach z   podpisami notarialnie poświadczonymi po jednym dla stron porozumienia, dwa celem złożenia Wojewodzie Śląskiemu, dwa celem złożenia w   Krajowym Rejestrze Sądowym oraz po jednym dla Poradni Psychologicznej i   106 Szpitala Wojskowego.  

PREZYDENT MIASTA GLIWICE  


Zygmunt   Frankiewicz

PEŁNOMOCNIK MINISTRA  


Piotr   Dzięgielewski

Wykaz załączników:  

1.   Załącznik nr 1   – Pełnomocnictwo nr 43/MON Ministra Obrony Narodowej z   dnia 29   listopada   2010   r. dla Szefa IWSZ do reprezentowania Ministra Obrony Narodowej, jako organu tworzącego samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, we wszystkich sprawach związanych z   przekazaniem poza resort obrony narodowej wytypowanych szpitali (Dz.   Urz.   MON   Nr   22,   poz.   300)  

2.   Załącznik nr 2   – uchwały nr XI/203/2011 Rady Miejskiej w   Gliwicach z   dnia 25 sierpnia 2011   r. w   sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z   Ministerstwem Obrony Narodowej w   sprawie połączenia SPZOZ Poradni Psychologicznej ze 106 Szpitalem Wojskowym z   Przychodnią SPZOZ, w   trybie art. 66 ust. 1   pkt. 2   i ust. 2   pkt. 2   ustawy dnia 15 kwietnia 2011 r. o   działalności leczniczej (Dz. U. z   2011r., Nr 112, poz. 654)  

3.   Załącznik nr 3   – bilans 106 Szpitala Wojskowego sporządzony na podstawie ewidencji księgowej  

4.   Załącznik nr 4   – bilans Poradni Psychologicznej sporządzony na podstawie ewidencji księgowej  

5.   Załącznik nr 5   – spis dłużników 106 Szpitala Wojskowego  

6.   Załącznik nr 6   – spis dłużników Poradni Psychologicznej  

7.   Załącznik nr 7   –spis wierzycieli 106 Szpitala Wojskowego  

8.   Załącznik nr 8   – spis wierzycieli Poradni Psychologicznej  

9.   Załącznik nr 9   – majątek trwały 106 Szpitala Wojskowego będący na funduszu założycielskim  

10.   Załącznik nr 10   – majątek trwały 106 Szpitala Wojskowego zakupiony ze środków własnych  

11.   Załącznik nr 11   – wykaz mienia objętego ewidencją pozabilansową 106 Szpitala Wojskowego  

12.   Załącznik nr 12   – wykaz mienia objętego ewidencją bilansową Poradni Psychologicznej, w   tym wypis z   ewidencji gruntów i   KW  

13.   Załącznik nr 13   – wykaz mienia objętego ewidencją pozabilansową Poradni Psychologicznej  

14.   Załącznik nr 14   – wypis z   rejestru gruntów nieruchomości użytkowanych 106 Szpitala Wojskowego  

15.   Załącznik nr 15   – wykaz pracowników łączonych zakładów  

16.   Załącznik nr 16   –wykaz osób związanych umowami innymi niż umowa o   pracę  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Duda

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »