reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/277/2012 Rady Miasta Wisły

z dnia 28 czerwca 2012r.

w sprawie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar "Wisła Malinka - Zieleńska Polana"

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 5   i art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z   2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1, ustawy z   dnia 27 marca 2003 r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 z   2003 r. poz. 717 ze zmianami), na wniosek Burmistrza Miasta Wisły po stwierdzeniu zgodności planu z   ustaleniami Studium uwarunkowań i   kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wisły przyjętego Uchwałą Nr XIII/185/2011 Rady Miasta Wisły z   dnia 22 grudnia 2011 r.  


RADA MIASTA WISŁY  
uchwala:  
PLAN MIEJSCOWY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBEJMUJĄCY OBSZAR „WISŁA MALINKA – ZIELEŃSKA POLANA”  


składający się z   następujących rozdziałów zawierających następujące przepisy:  


ROZDZIAŁ 1   - PRZEPISY OGÓLNE:                                            

1.   Przedmiot regulacji przepisami planu                

2.   Definicje pojęć i   terminów zastosowanych w   tekście uchwały                


ROZDZIAŁ 2   - PRZEPISY DOTYCZĄCE CAŁEGO OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM  

1.   Przeznaczenie podstawowe terenów                

2.   Zasady ochrony i   kształtowania ładu przestrzennego                

3.   Zasady ochrony środowiska, przyrody i   krajobrazu kulturowego                

4.   Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i   zabytków oraz dóbr kultury współczesnej                

5.   Wymagania wynikające z   potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych                

6.   Zasady i   warunki scalania i   podziału nieruchomości                

7.   Zasady modernizacji, rozbudowy i   budowy systemów komunikacji                

8.   Zasady modernizacji, rozbudowy i   budowy systemów infrastruktury technicznej                

9.   Granice i   sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów, w   tym terenów górniczych, a   także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych                

10.   Sposoby i   terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i   użytkowania terenów                


ROZDZIAŁ 3   - PRZEPISY DLA ZBIORÓW TERENÓW O   TYM SAMYM PRZEZNACZENIU – dopuszczenia i   zakazy, parametry i   wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w   tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i   wskaźniki intensywności zabudowy:                              

1.   Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na wysokości powyżej 550 m n.p.m.  

2.   Tereny sportu i   rekreacji z   zabudową kubaturową  

3.   Tereny sportu i   rekreacji z   budowlami i   urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi  

4.   Tereny zabudowy agroturystycznej i   zagrodowej                

5.   Tereny łąk i   pastwisk                

6.   Tereny lasów i   zadrzewień                

7.   Tereny komunikacji                


ROZDZIAŁ 4   - PRZEPISY KOŃCOWE                

ROZDZIAŁ1.
PRZEPISY OGÓLNE  

§   1.   Przedmiot regulacji przepisami planu  

1.   Przedmiotem regulacji przepisami planu są tereny o   łącznej powierzchni około 7,8 ha obejmujące tereny w   Wiśle – Malince wskazane do uzupełnienia zabudowy mieszkaniowej i   realizacji nowego powiązania komunikacyjnego.  

2.   Regulacje, o   których mowa w   ust. 1   wyrażone są przepisami określającymi przeznaczenie terenów i   zasady ich zagospodarowania, ochrony i   kształtowania ładu przestrzennego, ochrony środowiska, dziedzictwa kulturowego, modernizacji, rozbudowy i   budowy systemów komunikacji i   infrastruktury technicznej.  

3.   Integralną częścią niniejszej uchwały jest załącznik graficzny Nr 1   w skali 1:1000 o   nazwie „rysunek planu”, który obowiązuje w   zakresie:  

1)   granic opracowania planu,  

2)   linii rozgraniczających tereny o   różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,  

3)   ustalonych symbolami literowymi sposobów przeznaczenia i   użytkowania podstawowego terenów,  

4)   nieprzekraczalnych linii zabudowy,  

5)   oznaczenia terenów zabudowanych,  

pozostałe oznaczenia na rysunku planu stanowią elementy informacyjne planu.  

4.   Zastosowane na rysunku planu, o   którym mowa w   ust. 3   symbole cyfrowe i   literowe oznaczają:  

1)   oznaczenie literowe na początku symbolu – oznaczenie jednostki strukturalnej,  

2)   oznaczenie cyfrowe – kolejny numer terenów w   zbiorze przeznaczenia podstawowego wydzielonego liniami rozgraniczającymi w   ramach jednostki strukturalnej objętej planem,  

3)   oznaczenia literowe – przeznaczenie podstawowe terenu.  

5.   Integralnymi częściami uchwały są również załączniki:  

1)   Nr 2   o nazwie „Rozstrzygnięcia o   sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu”,  

2)   Nr 3   o nazwie „Rozstrzygnięcia o   sposobie realizacji zapisanych w   planie inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania zgodnie z   przepisami o   finansach publicznych”.  

6.   Oznaczenia literowe, o   których mowa w   ust. 4   pkt 1   oznaczają położenie terenów w   jednostce strukturalnej N – Malinka.  

§   2.   Definicje pojęć i   terminów zastosowanych w   tekście uchwały  

              Ilekroć w   przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:  

1)   dachu spadzistym – należy przez to rozumieć dach, którego nachylenie połaci dachowych jest większe niż 20 0 ,  

2)   dachu symetrycznym – należy przez to rozumieć dach o   jednakowym kącie nachylenia połaci oraz kalenicy (kalenicach) biegnącej w   osi (osiach) głównej bryły budynku,  

3)   infrastrukturze technicznej – należy przez to rozumieć sieci przesyłowe (podziemne, naziemne lub nadziemne), urządzenia i   związane z   nimi obiekty budowlane służące w   szczególności do zaopatrzenia w   wodę, ciepło, energię elektryczną, gaz, odprowadzenia ścieków usuwania odpadów telekomunikacji, radiokomunikacji i   radiolokacji oraz służące do utrzymania terenów sportowo-rekreacyjnych w   zaśnieżaniu tras narciarskich wraz ze   zbiornikami retencji wody,  

4)   linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć ciągłą linię na rysunku planu rozdzielającą tereny o   różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,  

5)   nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię ograniczającą część terenu, na której dopuszcza się wznoszenie nadziemnych części budynków oraz określonych w   ustaleniach planu nadziemnych części budowli; linia ta nie dotyczy: balkonów, wykuszy, gzymsów, okapów, zadaszeń nad wejściami do budynków, elementów odwodnienia, zdobień elewacji,  

6)   nośniku reklamy – należy przez to rozumieć wolnostojące, trwale związane z   gruntem urządzenia reklamowe, nie pełniące jednocześnie innych funkcji,  

7)   planie - należy przez to rozumieć ustalenia niniejszego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,  

8)   powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć sumę powierzchni obiektów budowlanych w   obrysie murów zewnętrznych, mierzonych przy gruncie,  

9)   przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć, że na danym terenie występują inne funkcje i   formy zagospodarowania, które wzbogacają lub uzupełniają przeznaczenie podstawowe nie powodując z   nim kolizji,  

10)   przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć istniejący lub ustalony w   planie sposób użytkowania terenów w   obrębie obszaru wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, któremu winny być podporządkowane inne sposoby użytkowania określone jako dopuszczalne,  

11)   rysunku planu - należy przez to rozumieć załącznik graficzny do niniejszej uchwały w   skali 1:1000,  

12)   terenie zabudowanym budynkiem – należy przez to rozumieć teren zajęty przez budynek ograniczony zewnętrznym obrysem ścian zewnętrznych w   jego rzucie poziomym,  

13)   terenach zabudowanych – należy przez to rozumieć tereny, oznaczone graficznie na rysunku planu, na których istnieje zabudowa w   momencie uchwalenia niniejszego planu. Do terenów zabudowanych zalicza się również bezpośrednie otoczenie zabudowy, dojazdy, dojścia i   zagospodarowanie, które przesądza dotychczasowe użytkowanie terenów,  

14)   terenie – należy przez to rozumieć obszar ograniczony liniami rozgraniczającymi na rysunku planu i   opisany symbolem,  

15)   uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miasta Wisły,  

16)   użytkowaniu terenu - należy przez to rozumieć rzeczywistą lub planowaną funkcję terenu lub sposób jego wykorzystania,  

17)   wolnostojących obiektach towarzyszących – należy przez to rozumieć budynki gospodarcze, garaże i   wszelkiego rodzaju obiekty usługowe (typu: małe pawilony handlowe), które towarzyszą obiektom o   funkcji podstawowej usługowej i   mieszkaniowej,  

18)   osuwisku – należy przez to rozumieć warstwy k Q określone tak na Mapie Geologicznej Polski w   skali 1:50000 ark. Wisła (iły, gliny, gliny z   gruzem skalnym oraz głazami i   blokami, pakiety osuniętego fliszu – koluwialne) oraz tereny określone w   „Katalogu osuwisk województwa katowickiego” z   1975 r. jako osuwiska aktywne w   momencie rejestracji, osuwiska zagrażające i   osuwiska nieczynne bądź ustabilizowane,  

19)   zabudowie agroturystycznej – należy przez to rozumieć zabudowę w   gospodarstwie rolnym o   powierzchni minimum 1   ha w   jednym kompleksie stanowiącym całość gospodarczą, w   którym prowadzi się również działalność w   zakresie usług turystyki – to jest usług hotelarskich oraz wszystkich innych usług świadczonych turystom lub odwiedzającym,  

20)   przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw i   rozporządzeń obowiązujących na dzień uchwalenia planu,  

21)   działce siedliskowej – należy przez to rozumieć wydzieloną działkę zabudowaną budynkami wchodzącymi w   skład gospodarstw rolnego.  

22)   działce sąsiedniej – należy przez to rozumieć działkę, która ma co najmniej jedną granicę wspólną z   działką na której planowana jest zabudowa oraz jednocześnie ma zapewniony dostęp bezpośrednio z   tej samej drogi publicznej lub wewnętrznej,  

23)   zabudowie bliźniaczej – należy przez to rozumieć zabudowę w   której jedna ściana zewnętrzna budynku mieszkalnego jednorodzinnego przylega do drugiego budynku mieszkalnego jednorodzinnego,  

24)   zabudowie zwartej – należy przez to rozumieć zespół budynków przylegających jednocześnie na obu przeciwległych granicach działki do budynków na sąsiednich działkach,  

25)   nowym budynku – należy przez to rozumieć budynek, którego pozwolenie na budowę może być wydane po wejściu w   życie niniejszego planu.  

ROZDZIAŁ2.
PRZEPISY DOTYCZĄCE CAŁEGO OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM  

§   3.   Przeznaczenie podstawowe terenów  

Ustala się następujące przeznaczenia podstawowe terenów opisanych następującymi symbolami:  

1)   MN2   – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na wysokości powyżej 550 m n.p.m.  

2)   US1   – tereny sportu i   rekreacji z   zabudowa kubaturową  

3)   US2   – tereny sportu i   rekreacji z   budowlami i   urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi  

4)   RM   – tereny zabudowy agroturystycznej i   zagrodowej  

5)     – tereny łąk i   pastwisk  

6)   ZL   – tereny lasów i   zadrzewień  

7)   KD   – tereny komunikacji,   KDW   – tereny dróg wewnętrznych.  

§   4.   Zasady ochrony i   kształtowania ładu przestrzennego  

1.   Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i   zagospodarowania terenów:  

1)   nakazuje się stosowanie dachów spadzistych,  

2)   kolorystyka dachów spadzistych musi być realizowana w   gamie kolorów czerwieni, brązu i   grafitu,  

3)   zachowanie nieprzekraczalnych linii zabudowy zgodnie z   oznaczeniami graficznymi na rysunku planu,  

2.   Zabrania się realizacji:  

1)   dachów budynków z   przesunięciem poziomu połaci w   kalenicy,  

2)   ogrodzeń z   prefabrykowanymi przęsłami betonowymi,  

3.   Ustala się następujące zasady sytuowania i   nośników reklamowych i   innego rodzaju reklam:  

1)   z zastrzeżeniem pkt 2   reklamy i   szyldy, jako elementy zewnętrznej informacji wizualnej mogą być umieszczane na ścianach budynków na wysokości ich parterów,  

2)   bilbordy mogą być umieszczane wyłącznie na terenach wskazanych w   planie do zabudowy, a   ich usytuowanie nie może tworzyć zakłóceń w   odbiorze krajobrazu terenów przyrodniczych.  

4.   Na terenach zabudowanych dopuszcza się możliwość rozbudowy, nadbudowy i   przebudowy budynków istniejących oraz wymianę kubatury zgodnie z   ustaleniami planu.  

§   5.   Zasady ochrony środowiska, przyrody i   krajobrazu kulturowego  

1.   W granicach planu występują następujące obszary podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych:  

1)   obszar Natura 2000 „Beskid Śląski” kod PLH 240005,  

2)   Park Krajobrazowy Beskidu Śląskiego.  

2.   Granice obszarów o   których mowa w   § 5   ust. 1   pkt 1÷2 pokazano graficznie na rysunku planu.  

3.   Dla obszarów o   których mowa w   § 5   ust. 1   pkt 1÷2 należy respektować powołujące je rozporządzenia i   uchwały.  

4.   Ustala się ochronę środowiska, przyrody i   krajobrazu kulturowego poprzez:  

1)   nakaz stosowania proekologicznych paliw oraz zaopatrzenia w   ciepło przy wykorzystaniu systemów charakteryzujących się brakiem lub minimalną emisją pyłu do powietrza,  

2)   dla zabudowy mieszkaniowej zakaz zabudowy w   strefie do 20 m od granicy lasów,  

3)   sposób postępowania z   odpadami winien być zgodny z   planami gospodarki odpadami i   przepisami odrębnymi dotyczącymi tych zagadnień.  

5.   W zakresie ochrony przed hałasem ustala się, że poziom dźwięku przenikającego do środowiska nie może przekraczać dopuszczalnych wartości określonych w   przepisach odrębnych, przy czym:  

1)   tereny o   symbolach   MN2   należy traktować jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  

2)   tereny o   symbolach   US1   i   US2   należy traktować jako tereny rekreacyjno-wypoczynkowe,  

3)   tereny o   symbolach   RM   należy traktować jako tereny zabudowy zagrodowej.  

6.   Wzdłuż istniejących cieków wodnych i   potoków ustala się konieczność zapewnienia pasów terenów o   szerokości minimum 5,0 m dla możliwości prowadzenia robót remontowych i   konserwacyjnych oraz ustala się zakaz lokalizacji ogrodzeń w   odległości mniejszej niż 1,5 m od granic cieków i   potoków.  

§   6.   Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i   zabytków oraz dóbr kultury współczesnej  

W granicach opracowania planu nie występują:  

1)   obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytków,  

2)   obiekty zabytkowe ujęte w   wojewódzkiej i   gminnej ewidencji zabytków,  

3)   strefy ochrony konserwatorskiej,  

4)   stanowiska archeologiczne.  

§   7.   Wymagania wynikające z   potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych  

Na terenach dróg o   symbolach   KDW   ustala się zakaz lokalizacji nośników reklamy i   innych urządzeń utrudniających poruszanie się pieszych i   samochodów.  

§   8.   Zasady i   warunki scalania i   podziału nieruchomości  

1.   Dla obszaru objętego planem nie wyznacza się terenów wymagających obligatoryjnie scalania i   podziału nieruchomości jako procesu organizowanego przez Miasto Wisła.  

2.   Określa się zasady scalania i   podziału nieruchomości przy zachowaniu minimalnej powierzchni działek budowlanych:  

1)   na terenach o   symbolach   MN2   :  

a)   dla zabudowy wolnostojącej 800 m 2 ,  

b)   dla zabudowy bliźniaczej 600 m 2 ,  

c)   dla zabudowy zwartej 300 m 2 ,  

2)   na terenie o   symbolu   US1   – 600 m 2 ,  

3)   na terenie o   symbolu   US2   – 5000 m 2 ,  

4)   na terenach o   symbolach   RM   – 1000 m 2 .  

3.   Ustala się minimalną szerokość frontu działek budowlanych, o   których mowa w   ust. 2:  

1)   dla zabudowy wolnostojącej 22,0 m,  

2)   dla zabudowy bliźniaczej 18,0 m,  

3)   dla zabudowy zwartej 9,0 m,  

4.   Ustala się kąt położenia granic działek o   których mowa w   ust. 2   w   stosunku do pasa drogowego w   przedziale 50°÷90°.  

§   9.   Zasady modernizacji, rozbudowy i   budowy systemów komunikacji  

1.   Ustala się utrzymanie istniejących dróg wewnętrznych jako powiązanie z   zewnętrznym układem komunikacyjnym.  

2.   Ustala się następujące wskaźniki niezbędnej ilości miejsc parkingowych:  

1)   2 miejsca na 100 m 2 powierzchni użytkowej obiektów usługowych,  

2)   30 miejsc na 100 użytkowników obiektów i   urządzeń sportowo-rekreacyjnych,  

3)   1 miejsce na 1   mieszkanie.  

§   10.   Zasady modernizacji, rozbudowy i   budowy systemów infrastruktury technicznej  

1.   W zakresie przebiegu i   lokalizacji infrastruktury technicznej ustala się:  

1)   na obszarze objętym planem możliwość realizacji sieci i   urządzeń infrastruktury technicznej,  

2)   na obszarze planu możliwość uwzględnienia istniejącej sieci i   urządzeń infrastruktury technicznej wraz ze strefami izolacyjnymi określonymi odrębnymi przepisami,  

3)   dopuszcza się modernizację, przebudowę i   rozbudowę sieci i   urządzeń,  

4)   przebudowę sieci oraz budowę nowych sieci ustala się zgodnie z   poniższymi zasadami:  

a)   przebieg sieci winien być projektowany w   liniach rozgraniczających dróg,  

b)   inny przebieg dopuszcza się jedynie ze względów technologicznych,  

2.   W zakresie zaopatrzenia w   wodę ustala się:  

1)   zaopatrzenie w   wodę z   sieci wodociągowej,  

2)   możliwość uzupełniającego poboru wody ze studni przydomowych pod warunkiem zachowania jakości wody odpowiadającej przepisom sanitarnym.  

3.   W zakresie odprowadzania ścieków ustala się:  

1)   z zastrzeżeniem pkt 2   odprowadzenie ścieków bytowych do ogólnomiejskiej kanalizacji sanitarnej,  

2)   w przypadku braku możliwości rozwiązania, o   którym mowa w   pkt 1   możliwość gromadzenia ścieków w   osadnikach z   czasowym ich opróżnianiem oraz możliwość budowy lokalnych oczyszczalni ścieków,  

4.   W zakresie zaopatrzenia w   gaz ustala się:  

1)   utrzymanie zaopatrzenia terenów objętych planem w   gaz dostarczany sieciowo,  

2)   możliwość zaopatrzenia terenów w   gaz płynny,  

3)   konieczność zachowania odległości budynków od istniejących gazociągów zgodnie z   obowiązującymi przepisami.  

5.   W zakresie zaopatrzenia w   energię elektroenergetyczną ustala się zachowanie przebiegu i   możliwość rozbudowy istniejących linii napowietrznych niskiego napięcia z   możliwością ich modernizacji, oraz możliwością realizacji nowych w   formie napowietrznej i   kablowej.  

6.   W zakresie telekomunikacji ustala się możliwość realizacji sieci i   urządzeń telekomunikacyjnych jako inwestycji celu publicznego w   ramach uzbrojenia poszczególnych terenów objętych planem.  

§   11.   Granice i   sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających   ochronie na podstawie odrębnych przepisów, w   tym terenów górniczych, a   także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych  

1.   W granicach występującego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 348 ustala się zakaz wprowadzania ścieków do gruntu oraz konieczność podłączenia zabudowy do projektowanej kanalizacji po jej realizacji. Do czasu realizacji kanalizacji sieciowej dopuszcza się gromadzenie ścieków w   szczelnych zbiornikach, okresowo opróżnianych.  

2.   Na obszarze objętym planem nie występują tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi.  

3.   Na obszarze objętym planem występują osuwiska, pokazane graficznie na rysunku planu uznane przez organ administracji geologicznej jako szczególnie niebezpieczne i   jako tereny zdegradowane wymagające rekultywacji.  

4.   Na terenach o   których mowa w   ust. 3   ustala się:  

1)   zakaz zabudowy chyba, że przed przystąpieniem do zabudowy przeprowadzona będzie ocena warunków geologicznych w   oparciu o   stosowne dokumenty wynikające z   przepisów odrębnych i   zabudowa realizowana będzie zgodnie z   tą oceną lub przeprowadzona będzie rekultywacja osuwisk jako terenów zdegradowanych,  

2)   przekształcenie terenu jedynie w   sposób zachowujący w   maksymalnym stopniu naturalne ukształtowanie oraz niegenerujący odtworzenia ruchów osuwiskowych,  

3)   nakaz stosowania rozwiązań technicznych i   technologicznych zapewniających stabilność podłoża w   szczególności przy realizacji inwestycji infrastrukturalnych i   komunikacyjnych,  

4)   nakaz takiego kształtowania powierzchni terenu, który nie spowoduje stagnacji wód opadowych,  

5)   nakaz odprowadzania wód opadowych szczelnym systemem rowów,  

6)   zakaz wprowadzania wód opadowych i   ścieków bezpośrednio do gruntu,  

7)   zagospodarowanie powierzchni biologicznie czynnej zielenią dobrze wiążącą grunt.  

5.   Na obszarze objętym planem nie występują złoża, obszary i   tereny górnicze.  

§   12.   Sposoby i   terminy tymczasowego zagospodarowania,urządzenia i   użytkowania terenów  


Ustala się możliwość zachowania dotychczasowego urządzenia i   użytkowania terenów do czasu ich zmiany zgodnie z   ustaleniami planu.  

ROZDZIAŁ3.
PRZEPISY DLA ZBIORÓW TERENÓW O   TYM SAMYM PRZEZNACZENIU  


dopuszczenia i   zakazy, parametry i   wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w   tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i   wskaźniki intensywności zabudowy  

§   13.   Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  

Dla zbiorów terenów o   symbolach   MN2   o przeznaczeniu podstawowym dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na wysokości powyżej 550   m n.p.m. z   zastrzeżeniem § 11 ust. 3   i 4   ustala się:  

1)   przeznaczenia dopuszczalne:  

a)   obiekty i   pomieszczenia usługowe i   użyteczności publicznej,  

b)   jednokondygnacyjne budynki gospodarcze oraz garaże o   maksymalnie dwóch stanowiskach dla samochodów osobowych,  

c)   ogrody, obiekty i   urządzenia małej architektury,  

d)   sieci infrastruktury technicznej,  

2)   zakaz lokalizacji:  

a)   wszelkiego rodzaju obiektów i   zmiany sposobu użytkowania na obiekty, których funkcjonowanie może wpłynąć na zakłócenie spokoju lub stanu sanitarnego terenów mieszkaniowych, a   w   szczególności: obiektów i   urządzeń produkcyjnych, warsztatów kamieniarskich, stolarskich, ślusarskich, blacharskich, lakierniczych, punktów skupu złomu żelaznego i   metali kolorowych oraz obiektów magazynowo-składowych, związanych z   produkcją rolną lub przechowywaniem płodów rolnych, dyskotek,  

b)   warsztatów napraw i   obsługi samochodów, stacji paliw,  

c)   garaży i   parkingów dla samochodów ciężarowych,  

3)   parametry i   wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów:  

a)   z zastrzeżeniem pkt. 3   lit. c wysokość zabudowy nie może być większa niż:  

-   budynki i   budowle – 9,0 m,  

-   obiekty małej architektury – 6,0 m,  

b)   konieczność dostosowania kształtu dachów dla nowych budynków, do formy dachów zabudowy istniejącej w   otoczeniu, przy stosowaniu zasady podobnej formy dachów w   zespołach zabudowy lub ciągach budynków wzdłuż dróg,  

c)   wysokość wolnostojących budynków gospodarczych i   garaży nie może być większa niż 3,5 m dla budynków z   dachami płaskimi i   5,5 m dla budynków z   dachami spadzistymi,  

d)   maksymalna powierzchnia zabudowy działki nie może być większy niż 40 %,  

e)   powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 40 %,  

f)   konieczność zachowania nieprzekraczalnych linii zabudowy pokazanych na rysunku planu.  

§   14.   Tereny sportu i   rekreacji z   zabudową kubaturową  

Z zastrzeżeniem § 11 ust. 3   i ust. 4   dla terenu o   symbolu   US1   o podstawowym przeznaczeniu dla usług sportu i   rekreacji z   zabudową kubaturową ustala się:  

1)   przeznaczenie dopuszczalne:  

a)   obiekty i   urządzenia obsługi terenów sportowych, rekreacyjnych i   imprez okolicznościowych, w   tym pomieszczenia hotelowe oraz usługi gastronomiczne,  

b)   zieleń parkowa, zadrzewienia, obiekty i   urządzenia małej architektury,  

c)   miejsca parkingowe, garaże dla samochodów osobowych i   sprzętu sportowo-rekreacyjnego i   obsługi terenów,  

d)   dojazdy, place, chodniki,  

e)   obiekty tymczasowe związane z   organizacją imprez sportowo-rekreacyjnych,  

f)   sieci i   obiekty infrastruktury technicznej,  

2)   zakaz lokalizacji:  

a)   obiektów i   urządzeń o   funkcji produkcyjnej oraz wyłącznie magazynowej,  

b)   obiektów i   urządzeń produkcji rolniczej, zwierzęcej i   ogrodniczej,  

3)   parametry i   wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów:  

a)   wysokość zabudowy nie może być większa niż:  

-   budynki i   budowle na terenach położonych poniżej 550 m n.p.m. – 14,5 m,  

-   budynki i   budowle na terenach położonych powyżej 550 m n.p.m. – 9,0 m,  

-   obiekty małej architektury – 6,0 m,  

b)   maksymalna powierzchnia zabudowy nie może być większy niż 40%,  

c)   w ramach działki przeznaczonej do zabudowy zachowanie co najmniej 30% powierzchni biologicznie czynnej,  

d)   przy lokalizacji zabudowy i   urządzeń należy zachować nieprzekraczalne linie zabudowy pokazane na rysunku planu.  

§   15.   Tereny sportu i   rekreacji z   budowlami i   urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi  

Z zastrzeżeniem § 11 ust. 3   i ust. 4   dla terenu o   symbolu   US2   o podstawowym przeznaczeniu dla sportu i   rekreacji z   budowlami i   urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi ustala się:  

1)   przeznaczenia dopuszczalne:  

a)   tymczasowe urządzenia związane z   organizacją zawodów sportowych i   imprez rekreacyjnych,  

b)   zadrzewienia, łąki, pastwiska,  

c)   urządzenia i   sieci infrastruktury technicznej,  

2)   zakaz lokalizacji:  

a)   nowych budynków,  

b)   budowli niezwiązanych ze sportem i   rekreacją oraz infrastrukturą telekomunikacyjną,  

c)   dróg, parkingów  

3)   parametry i   wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów:  

a)   wysokość zabudowy nie może być większa niż 9,0 m.  

b)   wysokość tymczasowych obiektów budowlanych nie może przekraczać 4,5 m,  

c)   powierzchnia biologicznie czynna musi wynosić minimum 80 % powierzchni działki przeznaczonej do zabudowy.  

§   16.   Tereny zabudowy agroturystycznej i   zagrodowej  

Dla zbiorów terenów o   symbolach   RM   o podstawowym przeznaczeniu dla zabudowy agroturystycznej i   zagrodowej ustala się:  

1)   przeznaczenia dopuszczalne:  

a)   obiekty i   urządzenia rekreacyjne związane z   funkcją agroturystyczną gospodarstwa rolnego, oraz rolnicze wykorzystanie gruntów w   gospodarstwach rolnych i   agroturystycznych,  

b)   obiekty usług handlu związane ze sprzedażą produktów w   gospodarstwach rolnych,  

c)   obiekty, sieci i   urządzenia infrastruktury technicznej,  

d)   dojazdy, place, parkingi, garaże,  

e)   ogrody, obiekty i   urządzenia małej architektury,  

2)   zakaz:  

a)   lokalizacji obiektów i   urządzeń produkcyjnych niezwiązanych z   rolnictwem,  

b)   lokalizacji baz transportowych i   stacji obsługi pojazdów,  

c)   upraw ogrodnicze w   szklarniach i   namiotach foliowych,  

3)   parametry i   wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:  

a)   maksymalna wysokość zabudowy:  

-   budynki i   budowle na terenach położonych poniżej 550 m n.p.m. – 10,0 m,  

-   budynki i   budowle na terenach położonych powyżej 550 m n.p.m. – 9,0 m,  

-   obiekty małej architektury – 6,0 m,  

b)   w ramach działki siedliskowej zachowanie co najmniej 40 % powierzchni biologicznie czynnej,  

c)   konieczność stosowania geometrii dachów kalenicowych dwuspadowych lub wielospadowych o   kącie nachylenia połaci 20 0 ÷45 0 , oraz 20 0 ÷75 0 w przypadku realizacji dachu mansardowego,  

d)   maksymalna powierzchnia zabudowy działki siedliskowej 40 %,  

§   17.   Tereny łąk i   pastwisk  

Dla terenu o   symbolu     o podstawowym przeznaczeniu dla łąk i   pastwisk ustala się:  

1)   przeznaczenie dopuszczalne:  

a)   ścieżki rowerowe i   spacerowe,  

b)   urządzenia i   sieci oraz urządzenia infrastruktury technicznej,  

2)   zakaz:  

a)   lokalizacji nowych budynków,  

b)   zalesienia (poza pojedynczymi nasadzeniami drzew),  

c)   lokalizacji dróg o   trwałej nawierzchni, stałych parkingów, utwardzonych placów,  

d)   eksploatacji surowców, podnoszenia i   obniżania poziomu gruntów.  

§   18.   Tereny lasów i   zadrzewień  

Dla zbiorów terenów o   symbolach   ZL   , których przeznaczenie podstawowe to lasy i   zadrzewienia ustala się:  

1)   przeznaczenie dopuszczalne:  

a)   urządzenia i   obiekty służące gospodarce leśnej,  

b)   sieci i   urządzenia infrastruktury technicznej,  

2)   zakaz lokalizacji:  

a)   wszelkiego rodzaju obiektów kubaturowych trwale związanych z   gruntem, za wyjątkiem budynków i   budowli związanych z   gospodarką leśną,  

b)   dróg o   trwałej nawierzchni, parkingów, utwardzonych placów.  

3)   maksymalna wysokość obiektów służących gospodarce leśnej – 6,0 m.  

§   19.   Tereny komunikacji  

1.   Ustala się tereny komunikacji drogowej oznaczone na rysunku planu symbolami   N1KDW   i   N2KDW   dla dróg wewnętrznych.  

2.   Dla dróg wymienionych w   ust. 1   ustala się:  

1)   linie rozgraniczające zgodnie z   ich wydzieleniem własnościowym, przy czym ustala się możliwość zmiany szerokości linii rozgraniczających dróg istniejących w   następujących zakresach:  

-   dla dróg o   symbolach   KDW   - 3,0÷4,5 m  

2)   przeznaczenie dopuszczalne:  

a)   sieci i   urządzenia infrastruktury technicznej,  

b)   chodniki, ścieżki rowerowe, urządzenia małej architektury,  

3)   zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych.  

ROZDZIAŁ4.
PRZEPISY KOŃCOWE  

§   20.   1.   Dla terenów objętych planem ustala się następujące stawki służące naliczaniu opłaty jednorazowej, o   której mowa w   art. 36 ust. 4   ustawy z   dnia 27 marca 2003 r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami):  

1)   tereny o   symbolach   MN2   – 30 %  

2)   tereny o   symbolach   US1   i   RM   – 20 %  

3)   pozostałe tereny objęte planem nie wymienione w   pkt 1   i w   pkt 2   – 5   %.  

2.   Na terenach zabudowanych dopuszcza się możliwość zmiany parametrów i   wskaźników zabudowy oraz zagospodarowania terenów objętych planem w   zakresie 10 % wartości wyliczonych na podstawie parametrów i   wskaźników ustalonych w   planie.  

§   21.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   publikacji na stronie internetowej Urzędu Miasta Wisły.  

§   22.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wisły.  

§   23.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wisły  


Janusz   Podżorski

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/277/2012
Rady Miasta Wisły
z dnia 28 czerwca 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/277/2012
Rady Miasta Wisły
z dnia 28 czerwca 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Zalacznik3  
Zalacznik3.pdf

Załącznik 3  


Uzasadnienie


 

Zgodnie z   uchwałą o   przystąpieniu do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w   obszarze „Wisła Malinka – Zieleńska Polana” celem opracowania jest określenie warunków dojazdu do nieruchomości, a   także rozwoju bazy sportowo-rekreacyjnej i   agroturystycznej.  

Zgodnie z   ustaleniami studium uwarunkowań i   kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta w   planie wskazano tereny dla zachowania i   rozwoju terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy zagrodowej i   agroturystycznej i   dla funkcji sportowo-rekreacyjnej.  

W planie wskazano możliwość utworzenia nowego gospodarstwa rolnego lub agroturystycznego zachowując ustalenia studium, w   którym zapisano, że jest to możliwe pod warunkiem, że właściciel będzie dysponował w   rejonie lokalizacji gospodarstwa powierzchnią gruntu odpowiednio 2,0 ha użytków rolnych w   zwartym kompleksie dla gospodarstwa rolnego i   minimum 1,0   ha dla gospodarstwa agroturystycznego.  

W planie ustalono szerokości terenów dla dróg wewnętrznych w   liniach rozgraniczających dopuszczając również ich szerokość inną (większą lub mniejszą). Dopuszczenie to wynika z   przeprowadzonej analizy warunków terenowych i   istniejącego zagospodarowania terenów oraz istniejących wydzieleń własności dla pasów drogowych. W   analizie stwierdzono, że istniejące drogi wydzielone zgodnie z   planem spełniały będą odpowiednio swoje funkcje komunikacyjne.  

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

adw. Agata Stanilewicz-Krzysztofiak

Partner Kancelarii Kawczyński i Kieszkowski Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p. www.kklaw.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama