reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/189/2012 Rady Gminy Mstów

z dnia 31 sierpnia 2012r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Mstów

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15, art. 40 ust. 2   pkt 2   i art. 41 i   art. 42 ustawy z   dnia  
8 marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 90f ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (Dz. U. z   2004 r. Nr 256, poz. 2572 z   późn. zm.)  
 

Rada Gminy Mstów  
uchwala, co następuje :  

§   1.  

Wprowadzić regulamin udzielania pomocy materialnej o   charakterze socjalnym dla uczniów i   słuchaczy zamieszkałych na terenie gminy Mstów, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2.  

Traci moc Uchwała Nr XXII/215/2005 Rady Gminy w   Mstowie z   dnia 28 czerwca 2005 roku w   sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o   charakterze socjalnym.  

§   3.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   4.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Mstów  


Zdzisław   Gołdy

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXIV/189/2012    
Rady Gminy Mstów    
z dnia 31 sierpnia 2012 r.  
 

Regulamin udzielania pomocy materialnej o   charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mstów.  

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne  

§   1.  

1)   Świadczeniami pomocy materialnej o   charakterze socjalnym udzielanymi w   celu zmniejszenia różnic w   dostępie do edukacji i   wyrównywania szans edukacyjnych wśród dzieci i   młodzieży są:  

a)   stypendium szkolne,  

b)   zasiłek szkolny.  

§   2.  

1)   Regulamin udzielania pomocy materialnej o   charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy, zwany dalej "regulaminem" określa:  

a)   sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego,  

b)   formy udzielania stypendium szkolnego,  

c)   tryb i   sposób udzielania stypendium szkolnego,  

d)   tryb i   sposób udzielania zasiłku szkolnego z   tytułu zdarzenia losowego.  

§   3.  

Na warunkach przewidzianych w   niniejszym regulaminie pomoc materialna o   charakterze socjalnym przyznawana jest uczniom zamieszkałym na terenie gminy Mstów rozpoczynającym lub kontynuującym naukę w   placówkach wymienionych w   art. 90b ust. 3   i 4   ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (Dz. U. z   2004 r. Nr 256, poz. 2572 z   późn. zm.).  

Rozdział 2.
Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego  

§   1.  

1)   Wysokość stypendium szkolnego ustala się indywidualnie w   zależności od sytuacji materialnej ucznia i   innych szczególnych okoliczności przedstawionych we wniosku o   udzielenie pomocy materialnej o   charakterze socjalnym.  

2)   Miesięczna wysokość stypendium szkolnego na dany rok ustala się według następujących kryteriów:  

a)   ustala się dwie grupy dochodowe:  

-   grupa I   – dochody miesięczne na członka rodziny wynoszą do 300,00 zł,  

-   grupa II – dochody miesięczne na członka rodziny powyżej 300,00 zł.  

b)   wysokość stypendium szkolnego różnicuje się w   zależności od dochodu na członka rodziny ucznia w   następujący sposób:  

-   grupa I   - 85% kwoty zasiłku rodzinnego o   którym mowa w   art. 6   ust.2 pkt 2   ustawy z   dnia 28   listopada 2003 r. o   świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255, z   późn. zm.),  

-   grupa II - 80% kwoty zasiłku rodzinnego o   którym mowa w   art. 6   ust. 2   pkt 2   ustawy z   dnia 28   listopada 2003 r. o   świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255, z   późn. zm.).  

3)   Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w   trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z   niskich dochodów na osobę w   rodzinie.  

4)   W przypadku wystąpienia w   rodzinach uczniów innych okoliczności, o   których mowa w   art. 90d ust. 1   ustawy o   systemie oświaty - stypendium może wzrosnąć o   kwotę do 10% przyznanego stypendium.  

5)   Uczeń, który otrzymuje inne stypendium o   charakterze socjalnym ze środków publicznych, może otrzymać stypendium szkolne w   wysokości, która łącznie z   innym stypendium o   charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza dwudziestokrotności kwoty, o   której mowa w   art.6 ust.2 pkt 2   ustawy z   dnia 28 listopada 2003 r. o   świadczeniach rodzinnych, a   w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i   kolegiów pracowników służb społecznych – osiemnastokrotności kwoty, o   której mowa wyżej.  

Rozdział 3.
Formy udzielania stypendium szkolnego  

§   1.  

1)   Stypendium szkolne może być przyznane w   następującej formie:  

a)   całkowitej lub częściowej refundacji kosztów udziału w   zajęciach edukacyjnych wykraczających poza zajęcia realizowane w   ramach planu nauczania, a   także w   zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą w   tym zwłaszcza: zajęciach wyrównawczych, sportowych, artystycznych, muzycznych, języków obcych,  

b)   całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z   pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania w   przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych i   słuchaczy, w   tym w   szczególności: kosztów dojazdów, czesnego, zakwaterowania i   innych opłat,  

c)   pomocy rzeczowej o   charakterze edukacyjnym, w   tym w   szczególności poprzez zakup: podręczników, przyborów szkolnych, instrumentów muzycznych, materiałów do zajęć plastycznych, strojów gimnastycznych, zeszytów, tornistra, plecaka, atlasów, encyklopedii, oraz zakupu innych przedmiotów niezbędnych do pełnego uczestnictwa w   zajęciach o   charakterze edukacyjnym,  

d)   świadczenia pieniężnego w   sytuacjach, o   których mowa w   art. 90d ust. 5   ustawy o   systemie oświaty z   dnia 7   września 1991 r. (Dz. U. z   2004r. Nr 256, poz. 2572, z   późn. zm.).  

2)   Uczniowie, którzy otrzymują jednocześnie środki na pokrycie kosztów związanych z   pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania na podstawie ustawy o   świadczeniach rodzinnych, mogą otrzymać stypendium szkolne w   formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z   pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania do wysokości różnicy pomiędzy kwotą rzeczywistych kosztów a   kwotą wypłaconą na podstawie  

ustawy o   świadczeniach rodzinnych.  

Rozdział 4.
Tryb i   sposób udzielania stypendium szkolnego  

§   1.  

1)   Stypendium szkolne przyznaje się na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w   danym roku szkolnym, a   w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i   kolegiów pracowników służb społecznych - na okres nie dłuższy niż od października do czerwca w   danym roku szkolnym.  
 

2)   Stypendium szkolne przyznaje się na wniosek:  

a)   rodziców /prawnych opiekunów/ albo pełnoletniego ucznia,  

b)   dyrektora szkoły.  

3)   Stypendium szkolne może być przyznawane również z   urzędu.  

4)   Druki wniosków o   przyznanie stypendium szkolnego można pobrać w   Urzędzie Gminy Mstów lub ze strony internetowej Urzędu Gminy Mstów.  

5)   Wniosek o   przyznanie stypendium szkolnego składa się do 15 września danego roku szkolnego, a   w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i   kolegiów służb społecznych do 15 października danego roku szkolnego, w   Urzędzie Gminy w   Mstowie.  

6)   W uzasadnionych przypadkach wniosek o   przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu, o   którym mowa w   ust. 6.  

7)   Stypendium szkolne przyznane w   formie określonej w   rozdziale III § 1   ust.1 realizowane będzie w   terminach wynikających z   decyzji administracyjnej, po przedstawieniu faktur VAT, imiennych biletów miesięcznych lub rachunków imiennych lub dowodów wpłat wystawionych na wnioskodawcę, potwierdzających poniesienie kosztów na cele edukacyjne w   danym roku szkolnym.  

8)   Stypendium może być realizowane w   okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo.  

9)   Wypłata stypendium szkolnego odbywać się będzie przelewem bankowym na konto wskazane w   oświadczeniu przez wnioskodawcę.  

Rozdział 5.
Tryb i   sposób udzielania zasiłku szkolnego  

§   1.  

1)   Wniosek o   udzielenie zasiłku szkolnego składa się w   Urzędzie Gminy w   Mstowie, w   terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.  

2)   Zasiłek szkolny przyznaje się uczniowi znajdującemu się przejściowo w   trudnej sytuacji materialnej z   powodu zdarzenia losowego w   szczególności:  

a)   nieszczęśliwego wypadku powodującego trwały uszczerbek na zdrowiu członków rodziny ucznia,  

b)   choroby w   rodzinie ucznia,  

c)   śmierci najbliższych osób w   rodzinie ucznia,  

d)   innych nieszczęśliwych zdarzeń (np. częściowa lub całkowita utrata mienia rzeczowego z   powodu pożaru, powodzi), których wystąpienie spowodowało pogorszenie sytuacji materialnej ucznia.  

3)   Do wniosku o   przyznanie zasiłku szkolnego należy dołączyć dokument potwierdzający wystąpienie zdarzenia losowego.  

4)   Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o   której mowa w   art. 6   ust. 2   pkt 2   ustawy z   dnia 28 listopada 2003 o   świadczeniach rodzinnych.  

5)   Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w   roku niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.  

6)   Wypłata zasiłku szkolnego nastąpi niezwłocznie po przedstawieniu faktur VAT lub rachunków imiennych wystawionych na wnioskodawcę potwierdzających poniesienie wydatków związanych z   procesem edukacyjnym.  

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe  

§   1.  

1)   Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w   przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego, a   w szczególności:  

a)   skreślenia z   listy uczniów,  

b)   zaprzestania spełniania kryteriów wymienionych w   rozdziale II § 1   ust. 2   i 3   regulaminu  

c)   zmiany miejsca zamieszkania poza teren gminy Mstów.  

2)   O wystąpieniu faktów o   których mowa w   ust. 1, rodzic (opiekun prawny), pełnoletni uczeń lub dyrektor szkoły niezwłocznie informuje organ wydający decyzję.  

3)   Należności z   tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w   trybie przepisów o   postępowaniu egzekucyjnym w   administracji.  

4)   Wysokość należności podlegającej zwrotowi oraz termin zwrotu tej należności ustala się w   drodze decyzji administracyjnej.  

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria LTCA

Kancelaria LTCA Zarzycki Niebudek Adwokaci i Doradcy Podatkowi sp.k. specjalizuje się w profesjonalnym doradztwie prawnym i podatkowym na rzecz podmiotów prawa gospodarczego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama