| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/93/12 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 9 stycznia 2012r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Radziechowy - Wieprz na 2012 r. (Dot. : Uchwały na XV/84/11 z dnia 29 grudnia 2011 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz 1591 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240)

Rada Gminy Radziechowy - Wieprz uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale budżetowej nr XV/84/11 z dnia 29 grudnia 2011 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) Wprowadza się zmiany w dochodach budżetowych, zgodnie z tabelą nr 1 niniejszej uchwały,

2) Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetowych zgodnie z tabelą nr 2 niniejszej uchwały,

3) Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z tabelą nr 3 niniejszej uchwały,

4) Wprowadza się zmiany w przychodach i rozchodach budżetu Gminy zgodnie z tabelą nr 4 niniejszej uchwały

§ 2.

W wyniku odjętych zmian dochody budżetu Gminy wynoszą:

1. Dochody budżetu Gminy w łącznej kwocie 32.659.531,63 zł z tego:

1) Dochody bieżące w kwocie 30.699.354,98 zł.

2) Dochody majątkowe w kwocie 1.960.176,65 zł.

§ 3.

W wyniku podjętych zmian wydatki budżetu Gminy wynoszą:

I. Wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 33.305.420,63 zł.

Z tego:

1. Wydatki bieżące w kwocie 29.988.697,44 zł., w tym

1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 22.115.620,04 zł.

W tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 16.743.061,00 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.372.559,04 zł,

2) Dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.063.413,00 zł.

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.901.926,00 zł.

4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t w kwocie – 888.527,40 zł

5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym w kwocie 559.211,00 zł.

6) Wydatki na obsługę długu w kwocie 460.000,00 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 3.316.723,19 zł.

W tym na:

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3.316.723,19 zł.

w tym na:

a) programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 1.144.540,32 zł

§ 4.

Wprowadza się zmiany w § 4 Uchwały budżetowej nr XV/84/11 z dnia 29 grudnia 2011 r., który otrzymuje brzmienie:

1) Ustala się deficyt budżetu w wysokości 645.889,00 zł., sfinansowany przychodami z :

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 345.889,00 zł,

b) wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 300.000,00 zł

2) Ustala się przychody budżetu 3.580.000,00 zł. z następujących tytułów:

a) zaciągniętych kredytów 3.000.000,00 zł.

b) wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 580.000,00

3) Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2.934.111,00 zł. z następujących tytułów:

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 2.519.354,00 zł.,

b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 414.757,00 w tym na:

- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 414.757,00 zł

§ 5.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziechowy - Wieprz.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Gminy Radziechowy - Wieprz


Marian Motyka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/93/12
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 9 stycznia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Tabela 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/93/12
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 9 stycznia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Tabela 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/93/12
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 9 stycznia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Tabela 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/93/12
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 9 stycznia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Tabela 4

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Polish Advisory Group

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »