| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 536/XXX/2012 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie ustalenia zasad poboru, określenia inkasentów oraz ich wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej na terenie miasta Częstochowy

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 15, art. 19 pkt 1, pkt 2   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych 1)   (jednolity tekst Dz. U. z   2010r. Nr 95, poz. 613 z   późn. zm.), art. 5   oraz art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (jednolity tekst Dz. U. z   2011 r. Nr 197, poz. 1172) Rada Miasta Częstochowy uchwala:  

§   1.   Dzienną opłatę targową w   danym dniu pobierają inkasenci i   pełną wysokość tygodniowych wpływów z   tytułu opłaty targowej przekazują na rachunek bankowy Urzędu Miasta Częstochowa w   ING Bank Śląski S.A. Oddział Częstochowa nr: 49 1050 1142 1000 0022 8000 2367 w   terminie 3   dni po tygodniu objętym płatnością.  

§   2.   Ustala się wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej od pobranych opłat targowych przez niżej wymienione podmioty:  

1)   MONOCEROS Andrzej Maculewicz na targowisku przy ul. Faradaya w   wysokości – 15%;  

2)   SAD Spółka z   o.o. na targowisku przy ul. Legionów, ul. Złotej, ul. Żużlowej w   wysokości – 1%;  

3)   Stowarzyszenie Producentów Warzyw, Owoców i   Kwiatów „Promenada II” na targowisku przy Promenadzie Cz. Niemena w   wysokości – 5%;  

4)   Giełda Samochodowa „Grabowski” s.c. na targowisku przy ul. Poselskiej w   wysokości – 40%;  

5)   Częstochowski Klub Motocyklowy Włókniarz S.A. na targowisku przy ul. Olsztyńskiej- ul. Orlik-Rückemanna w   wysokości - 1%;  

6)   SAD Spółka z   o.o na targowisku przy ul. Jana III Sobieskiego – ul. Pułaskiego w   wysokości - 40%.  

§   3.   1.   Po przekroczeniu przychodów ze sprzedaży biletów opłaty targowej według zestawienia ujętego w   ust. 2   niniejszego paragrafu, wynagrodzenie brutto za inkaso od przekroczonej kwoty zostanie podwyższone o   50% wynagrodzenia ustalonego w   § 2   uchwały.  

2.   Przychód ze sprzedaży biletów opłaty targowej, po przekroczeniu którego następuje podwyższenie o   50% wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej przedstawia się następująco:  

1)   na targowisku przy ul. Faradaya w   wysokości – 110 000 zł;  

2)   na targowisku przy ul. Legionów, ul. Złotej, ul. Żużlowej w   wysokości – 53 000 zł;  

3)   na targowisku przy Promenadzie Cz. Niemena w   wysokości – 49 000 zł;  

4)   na targowisku przy ul. Poselskiej w   wysokości – 110 000 zł;  

5)   na targowisku przy ul. Olsztyńskiej - ul. Orlik-Rückemanna w   wysokości - 216 000 zł;  

6)   na targowisku przy ul. Jana III Sobieskiego – ul. Pułaskiego w   wysokości - 20 000 zł.  

§   4.   Szczegółowe zasady rozliczeń z   pobranych biletów dziennej opłaty targowej określają indywidualne umowy zawarte z   podmiotami wymienionymi w   § 2   uchwały.  

§   5.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.  

§   6.   Traci moc Uchwała Nr 596/LII/2009 Rady Miasta Częstochowy z   dnia 10 grudnia 2009r. w   sprawie ustalenia zasad poboru, określenia inkasentów oraz ich wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej na terenie miasta Częstochowy oraz Uchwała Nr 257/XVII/2011 Rady Miasta Częstochowy z   dnia 29 grudnia 2011r. w   sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Częstochowy Nr 596/LII/2009 z   dnia 10 grudnia 2009r. w   sprawie ustalenia zasad poboru, określenia inkasentów oraz ich wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej na terenie miasta Częstochowy.  

§   7.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   8.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2013 roku.  

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy  


Zdzisław   Wolski

 

 

 

1)   Niniejsza ustawa dokonuje w   zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z   dnia 7   grudnia 1992 r. w   sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. W   E L 368 z   17.12.1992) 2) dyrektywy 1999/62/WE z   dnia 17 czerwca 1999 r. w   sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. W   E L 187 z   20.07.1999) Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w   niniejszej ustawie – z   dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w   Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w   Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej –wydanie specjalne.  

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Paul Ostrowski

Adwokat i notariusz

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »