| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr PR.0007.285.2012 RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA

z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udzialów i akcji przez Prezydenta Miasta w spółkach z udziałem kapitałowym Miasta Ruda Śląska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) i g) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.); art.4 ust.1 w zwiazku z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, z późn. zm.)

na wniosek Prezydenta Miasta
Rada Miasta Ruda Śląska
uchwala

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) spółce - należy przez to rozumieć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną, w której Miasto Ruda Śląska posiada udziały lub akcje,

2) udziałach - należy przez to rozumieć udziały lub akcje będące własnością Miasta Ruda Śląska lub obejmowane przez Miasto Ruda Śląska.

§ 2. Uchwała okresla zasady:

1) wnoszenia wkładów w celu objęcia udziałów w spółkach,

2) cofania udziałów w spółkach,

3) zbywania udziałów w spółkach.

§ 3. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Ruda Śląska do wnoszenia do spółek, w zamian za obejmowane udziały wkładów pieniężnych w ramach kwot przewidzianych na ten cel w budżecie Miasta Ruda Śląska na dany rok budżetowy.

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do wnoszenia do spółek w zamian za obejmowane udziały wkładów niepieniężnych (aportów).

3. Wniesienie wkładów, o których mowa w ust. 1 i 2 przez Prezydenta Miasta wymaga zgody Rady Miasta w formie uchwały.

§ 4. 1. Przedmiotem aportu mogą być w szczególności: prawa rzeczowe obejmujące prawo własności nieruchomości lub ich części, własność rzeczy ruchomych, własność urządzeń i sieci, udział we współwłasności nieruchomości, użytkowanie wieczyste, udział we współużytkowaniu wieczystym, ograniczone prawa rzeczowe do lokali mieszkalnych oraz wszelkie inne prawa majątkowe  mogące stanowić wkład niepieniężny.

2. Wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) w celu pokrycia udziałów w spółkach, wymaga wyceny wnoszonego mienia komunalnego. Wycena ta powinna być dokonana przez biegłego rzeczoznawcę posiadajacego wymagane uprawnienia w zakresie wyceny majątku, bedącego przedmiotem wkładu niepieniężnego.

§ 5. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Ruda Śląska do cofania udziałów w spółkach.

2. Wycofanie udziałów następuje w drodze ich umorzenia, zgodnie z przepisami ustawy Kodeks spółek handlowych.

3. Cofanie udziałów o którym mowa w ust. 1 wymaga zgody Rady Miasta w formie uchwały.

§ 6. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Ruda Śląska do zbywania udziałów w spółkach.

2. Zbywanie udziałów w spółkach następuje w trybie określonym w dziale IV ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (t.j. Dz. U. z 2002 r., nr 171, poz. 1397 z późn. zm.).

3. Zbywanie udziałów, o którym mowa w ust.1 wymaga zgody Rady Miasta Ruda Śląska w formie uchwały.

§ 7. Traci moc § 1 ust. 7 pkt 4) załącznika do uchwały Nr PR.0007.188.2011 w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony z dnia 25 sierpnia 2011 r.

§ 8. Traci moc Uchwała Nr 549/XXXV/2001 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 29.01.2001 r. w sprawie określenia zasad przekazywania środków trwałych przez Miasta Ruda Śląska do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółki z o.o. w Rudzie Śląskiej, a w tym wnoszenia udziałów.

§ 9. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Ruda Śląska.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska


Józef Osmenda

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Regulska-Cieślak

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »