| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/286/13 Rady Gminy Ornontowice

z dnia 27 marca 2013r.

w sprawie trybu udzielania dotacji z budżetu Gminy Ornontowice podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy Ornontowice innych niż określone w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania

Na podstawie: art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1,   art. 41 ust. 1, art. 42   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.),art. 221 ust. 4   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.);na wniosek Wójta Gminy, po zaopiniowaniu przez Komisję Budżetu i   Mienia,  

Rada Gminy Ornontowice  
uchwala:  

§   1.   Z budżetu Gminy Ornontowice mogą być udzielone dotacje podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i   niedziałającym w   celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z   realizacją zadań Gminy Ornontowice innych niż określone w   art. 4   ust. 1   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z   2010 r. nr 234 poz. 1536 z   późn. zm.).  

§   2.   1.   Podstawą do udzielenia dotacji jest złożenie wniosku przez podmiot, o   którym mowa w   § 1. Wnioski mogą być składane przez podmioty z   własnej inicjatywy bądź na zaproszenie Wójta Gminy, skierowane do podmiotów imiennie lub poprzez jego udostępnienie na tablicy ogłoszeń w   Urzędzie Gminy, w   Biuletynie Informacji Publicznej względnie w   mediach.  

2.   Wniosek powinien zawierać w   szczególności:  

1)   dane podmiotu (nazwa podmiotu, adres siedziby, adres do korespondencji, numer telefonu/faxu),  

2)   nazwę organu rejestrowego podmiotu, numer rejestrowy, datę rejestracji,  

3)   numer rachunku bankowego i   nazwę banku, w   którym jest prowadzony,  

4)   szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania,  

5)   kalkulacje przewidywanych kosztów realizacji zadania, informację o   posiadanych zasobach rzeczowych i   kadrowych wskazujących na możliwość wykonania zadania,  

6)   informację o   posiadanych własnych oraz uzyskanych z   innych źródeł środkach finansowych na realizację zadania,  

7)   kwotę wnioskowanej dotacji.  

3.   Wniosek powinien być podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w   imieniu podmiotu.  

4.   Wójt Gminy może uzależnić rozpatrzenie wniosku od złożenia w   ustalonym terminie dodatkowych informacji, wyjaśnień lub dokumentów.  

5.   Decyzję o   przyznaniu dotacji podejmuje Wójt Gminy.  

6.   Udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy, zawartej w   formie pisemnej, zawierającej co najmniej informacje określone w   art. 221 ust. 3   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych.  

7.   Umowa może być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym w   przypadku nieterminowego lub nieprawidłowego jej wykonywania.  

§   3.   1.   Dotacje przekazywane będą na rachunek bankowy podmiotu w   terminie i   na warunkach określonych w   umowie.  

2.   Za prawidłowe rozliczenie dotacji odpowiedzialny jest dysponent środków wyznaczony przez Wójta Gminy.  

3.   Dotowany podmiot obowiązany jest na oryginałach dowodów księgowych zamieścić klauzulę: "Dotacja Gminy Ornontowice, zgodnie z   umową nr ..., z   dnia ..." oraz klauzulę: "Wydatek zrealizowano zgodnie z   ustawą Prawo zamówień publicznych, w   trybie ...".  

4.   Podmiot dotowany zobowiązany jest przedłożyć Wójtowi Gminy sprawozdanie merytoryczne z   realizacji zadania oraz rozliczenia dotacji, w   terminie i   na zasadach określonych w   umowie.  

5.   Rozliczenie dotacji obejmuje w   szczególności:  

1)   zestawienie wydatków faktycznie poniesionych na realizację zadania wraz ze wskazaniem wszystkich źródeł ich finansowania,  

2)   kserokopie dowodów księgowo-finansowych związanych ze zrealizowaniem zadaniem, dotyczących wydatków sfinansowanych z   dotacji Gminy, uwierzytelnionych przez podmiot dotowany,  

3)   ewentualne potwierdzenie odbioru nagród rzeczowych.  

6.   Rozliczenie dotacji winno być podpisane przez osoby reprezentujące strony umowy. Ze strony Gminy rozliczenie weryfikuje dysponent środków i   zatwierdza Wójt Gminy.  

7.   Dotacja nie rozliczona bądź nie wykorzystana w   terminie określonym w   umowie podlega zwrotowi proporcjonalnie w   stosunku do nie rozliczonego bądź nie zrealizowanego, za zasadach określonych w   umowie.  

§   4.   1.   Dysponent środków może przeprowadzać bieżącą kontrolę merytoryczną wykonywania zleconego zadania. Podmiot dotowany ma obowiązek zapewnić kontrolującemu wgląd w   realizację zadania, na które udzielono dotacji, w   każdej fazie realizacji oraz po jego zakończeniu.  

2.   Zlecający zadanie publiczne dokonuje kontroli i   oceny realizacji zadania w   zakresie:  

1)   zgodności realizacji zadania z   zapisami umowy,  

2)   stanu realizacji zadania,  

3)   efektywności, rzetelności, jakości i   terminowości wykonania zadania,  

4)   prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania,  

5)   zgodności sposobu realizacji zadania i   wydatkowania środków z   obowiązującymi przepisami i   dokumentacją prowadzoną przez podmiot.  

3.   Dotacja lub jej część:  

1)   wykorzystana niezgodnie z   przeznaczeniem,  

2)   pobrana nienależnie lub w   nadmiernej wysokościpodlega zwrotowi do budżetu Gminy Ornontowice wraz z   odsetkami w   wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w   ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności, o   których mowa w   pkt. 1) lub pkt. 2).  

4.   Odsetki od dotacji podlegających zwrotowi nalicza się począwszy od dnia:  

1)   przekazania dotacji wykorzystanej niezgodnie z   przeznaczeniem,  

2)   stwierdzenia nieprawidłowego naliczania lub nienależnego pobrania dotacji.  

§   5.   Wójt Gminy zapewni jawność postępowania o   udzielenie dotacji poprzez zamieszczenie w   Biuletynie Informacji Publicznej informacji o   zawartych umowach i   możliwości wglądu w   dokumentację rozliczeniową.  

§   6.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   7.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Tadeusz   Zientek

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Cafe Finance

Ogólnopolskie biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »