| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/174/13 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 22 kwietnia 2013r.

w sprawie zmiany uchwały nr VII/79/12 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Bytomia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1, art. 8 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr VII/79/12 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Bytomia, § 1 otrzymuje brzmienie:

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwaną dalej "opłatą", uiszcza się raz na miesiąc, w terminie do 20 dnia następnego miesiąca po miesiącu, za który powstał obowiązek jej ponoszenia.

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 powstaje od 1 lipca 2013 r..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Danuta Skalska


Uzasadnienie do Uchwały Nr XIII/174/13
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 22 kwietnia 2013 r.

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) gminy zobowiązane są do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Celem wywiązania się z nałożonych ww. ustawą obowiązków rada gminy powinna określić termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Niniejsza uchwała wprowadza zmianę terminu uiszczania opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zmieniony termin uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi został przyjęty po konsultacjach przeprowadzonych z właścicielami nieruchomości.

Zmiana terminu uiszczania opłaty do 20 dnia następnego miesiąca po miesiącu, za który powstał obowiązek jej ponoszenia, pozwoli na zachowanie płynności finansowej zobowiązanych.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VII/79/12 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Bytomia, na podstawie art. 5 ust. 2
pkt 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), zgodnie z uchwałą nr LXX/985/10 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, został poddany przedmiotowym konsultacjom. Do wyżej wymienionego projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag. Z przeprowadzonych konsultacji sporządzono protokół, który został podany do publicznej wiadomości na oficjalnej stronie internetowej Gminy Bytom – www.bytom.pl w zakładce "organizacje pozarządowe".

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Patentowa "LECH"

.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »