| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/322/13 Rady Gminy Pilchowice

z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Pilchowice i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6r ust. 2a oraz ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 391 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)

RADA GMINY PILCHOWICE
u c h w a l a :

§ 1. W zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbiera się w każdej ilości wytworzone następujące frakcje odpadów:

1) szkło,

2) tworzywa sztuczne,

3) papier,

4) opakowania wielomateriałowe,

5) metal,

6) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone oraz odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,

7) odpady wielkogabarytowe,

8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

9) zużyte opony,

10) odpady budowlane i rozbiórkowe (z wyłączeniem odpadów pochodzących z prac, które wymagają pozwolenia lub zgłoszenia na budowę lub rozbiórkę oraz odpadów niebezpiecznych w szczególności wyrobów zawierających azbest),

11) przeterminowane leki,

12) chemikalia,

13) zużyte baterie i zużyte akumulatory,

14) żużel i popiół z palenisk domowych,

15) odpady zmieszane.

§ 2. 1. W ramach uiszczonej przez właściciela nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nieruchomość zostanie wyposażona w worki (niebieskie, zielone, żółte, brązowe) do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

2. W ramach uiszczonej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nieruchomość zostanie wyposażona w brązowy pojemnik do gromadzenia odpadów ulegających biodegradacji w tym odpadów zielonych oraz odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji w ilości:

1) min. 1 pojemnik o pojemności 1,1 m3dla każdej nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej,

2) min. 1 pojemnik o pojemności 0,12 m3dla każdej nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej.

§ 3. Odpady powstałe na terenie nieruchomości posegregowane w sposób niezgodny z zasadami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pilchowice, będą traktowane i odbierane jako zmieszane odpady komunalne.

§ 4. 1. Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości będzie prowadzony z następującą minimalną częstotliwością:

1) odpady komunalne niesegregowane:

a) w okresie od stycznia do marca oraz od października do grudnia 1 raz w miesiącu z gospodarstw domowych, obiektów związanych z działalnością gospodarczą oraz obiektów użyteczności publicznej, a w miesiącach od kwietnia do września 2 razy w miesiącu,

b) 1 raz w miesiącu odbiór żużla i popiołu z palenisk domowych, z wyjątkiem: maja, lipca oraz sierpnia,

c) 1 raz w miesiącu z cmentarzy.

2) odpady zbierane selektywnie:

a) 1 raz w miesiącu odbiór szkła, tworzyw sztucznych, papieru, opakowań wielomateriałowych, metali,

b) 1 raz w miesiącu odbiór odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych oraz odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji,

c) 2 razy w roku odbiór odpadów komunalnych wielkogabarytowych, zużytych opon, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

d) 1 raz w roku odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych (z wyłączeniem odpadów pochodzących z prac, które wymagają pozwolenia lub zgłoszenia na budowę lub rozbiórkę oraz odpadów niebezpiecznych w szczególności wyrobów zawierających azbest).

2. Odbiór odpadów komunalnych zgromadzonych w pojemnikach, workach oraz odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbywał się będzie bezpośrednio sprzed nieruchomości w miejscu, w którym nie będzie utrudniać ruchu pojazdów i pieszych, a dostępnym dla odbierającego odpady.

3. Odpady wymienione w ust. 1 winny być wystawione w dniu odbioru zgodnie z ustalonym harmonogramem do godziny 6.30 w miejscu określonym w ust. 2.

4. W szczególnych, uzasadnionych okolicznościach na wniosek właściciela dopuszcza się zwiększenie częstotliwości odbierania odpadów komunalnych w obiektach użyteczności publicznej oraz w obiektach związanych z działalnością gospodarczą.

§ 5. 1. W gminnym punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w ramach uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku gdy pozbycie odpadów konieczne jest poza harmonogramem wywozu, odbierane będą następujące rodzaje odpadów zebranych
w sposób selektywny:

1) szkło,

2) tworzywa sztuczne,

3) papier,

4) opakowania wielomateriałowe,

5) metal,

6) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone oraz odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji ,

7) odpady wielkogabarytowe,

8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

9) zużyte opony,

10) odpady budowlane i rozbiórkowe (z wyłączeniem odpadów pochodzących z prac, które wymagają pozwolenia lub zgłoszenia na budowę lub rozbiórkę oraz odpadów niebezpiecznych w szczególności wyrobów zawierających azbest),

11) przeterminowane leki,

12) chemikalia,

13) zużyte baterie i zużyte akumulatory,

14) inne odpady niebezpieczne np. świetlówki.

2. Przeterminowane leki będą bezpłatnie zbierane w pojemnikach znajdujących się w wyznaczonych aptekach na terenie Gminy Pilchowice.

3. Zużyte baterie będą bezpłatnie zbierane w oznaczonych pojemnikach znajdujących się w wyznaczonych obiektach na terenie Gminy Pilchowice.

4. Zużyte akumulatory będą bezpłatnie zbierane w punktach ich sprzedaży.

5. Transport odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz miejsc wymienionych w ust. 2, 3 i 4 właściciele nieruchomości zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

6. Informację o lokalizacji oraz godzinach otwarcia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz miejscach zbierania przeterminowanych leków oraz zużytych baterii Gmina podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Pilchowicewww.bip.pilchowice.pl .

§ 6. Właściciel nieruchomości w ramach dodatkowej usługi świadczonej przez Gminę, za określoną w odrębnej uchwale stawkę opłaty, może pozbyć się odpadów budowlanych i rozbiórkowych, odpadów komunalnych zmieszanych, odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych oraz odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji poprzez indywidualne jej zgłoszenie do Urzędu Gminy Pilchowice.

§ 7. Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych odpadów komunalnych z terenu nieruchomości jest dostarczany przez przedsiębiorcę odbierającego odpady w formie ulotki, przynajmniej na 4 tygodnie przed rozpoczęciem okresu jaki obejmuje.

§ 8. Odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości w ramach gminnego systemu gospodarki odpadami przekazywane są uprawnionemu podmiotowi w celu poddania procesom odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pilchowice.

§ 10. Traci moc Uchwała Nr XXXVII/309/13 Rady Gminy Pilchowice z dnia 14 marca 2013r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Pilchowice i zagospodarowania tych odpadów /Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013r. poz. 2706/.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązywania od dnia 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy Pilchowice


Andrzej Ogórek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Szkolenia 24 h

internetowy serwis szkoleń

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »