| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/193/2013 Rady Miasta Imielin

z dnia 24 kwietnia 2013r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art.41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( j.t. z 2001 roku Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( j.t. Dz.U. 2012.391 z późn.zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t. Dz.U. z 2011 roku Nr 197, poz. 1172 z późn.zm.), po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Imielin Nr IV/18/2011 z dnia 31 stycznia 2011 roku

Rada Miasta Imielin
uchwala:

§ 1. 1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi  wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości bez wezwania, za każdy miesiąc kalendarzowy do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym odpady komunalne zostały odebrane.

2. Wysokość stawki opłaty, o której  mowa w ust. 1, określa odrębna uchwała.

3. Termin wniesienia pierwszej opłaty za gospodarowanie odpadami upływa dnia 15 sierpnia 2013 roku.

§ 2. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości uiszczać będą w kasie Urzędu Miasta Imielin lub przelewem na numer  rachunku bankowego, który podany zostanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Imielin.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXV/151/2012 z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta Imielin


Bernadeta Ficek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Odszkodowania Campter

Campter Odszkodowania uzyskuje odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach oraz na skutek zdarzeń losowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »