| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie międzygminne nr WE.031.P-Z.1.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Łazy; Prezydenta Miasta Zawiercie

z dnia 31 maja 2013r.

w sprawie zwrotu kosztów dotacji udzielanej przez Gminę Łazy na każdego ucznia uczęszczającego do niepublicznego oddziału przedszkolnego na terenie Gminy Łazy, a niebędącego mieszkańcem Gminy Łazy

Zawarte w dniu 31.05.2013 r. pomiędzy:

Gminą Łazyz siedzibą w Łazach, przy ul. Traugutta 15,

reprezentowaną przezMacieja Kaczyńskiego – Burmistrza Łaz,

a

Gminą Zawierciez siedzibą w Zawierciu, przy ul. Leśnej 2,

reprezentowaną przez Ryszarda Macha - Prezydenta Miasta Zawiercie

                                                        (imię i nazwisko – stanowisko służbowe)

w sprawie zwrotu kosztów dotacji udzielanej przez Gminę Łazy na każdego ucznia uczęszczającego do niepublicznego oddziału przedszkolnego na terenie Gminy Łazy, a niebędącego mieszkańcem Gminy Łazy.

Na podstawie art. 90 ust. 1, 2b i 2c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t.: Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), w związku z art. 46 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (j.t.: Dz.U. z 2010 r., Nr 80, poz. 526, z późn. zm.),

ustala się, co następuje:

§ 1.

1. Gmina Zawiercie zobowiązuje się do zwrotu Gminie Łazy części dotacji przekazywanej przez Gminę Łazy na każdego ucznia będącego mieszkańcem Gminy Zawiercie, a uczęszczającego do niepublicznego oddziału przedszkolnego na terenie Gminy Łazy, wyliczonej na podstawie art. 90 ust. 2c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

2. Gmina Zawiercie, w okresie obowiązywania niniejszego porozumienia zobowiązuje się do zabezpieczenia w swoim budżecie środków na realizację postanowień porozumienia, w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 – Przedszkola, w § 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

§ 2.

1. Kwotę dotacji należnej dla Gminy Łazy ustala się co miesiąc, jako iloczyn ilości dzieci w danym miesiącu rozliczeniowym i jednostkowej miesięcznej stawki ustalonej jako 75% wydatków bieżących ponoszonych przez Gminę Łazy na jednego ucznia w przedszkolu publicznym, prowadzonym przez Gminę Łazy, która w 2013 r. wynosi375,11 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt pięć złotych jedenaście groszy).

2. Gmina Zawiercie zobowiązuje się do zwrotu Gminie Łazy części dotacji w wysokości375,11 zł miesięcznie na jedno dziecko, o której mowa w ust. 1, tj. za okres od 1.04.2013 r. do 31.12.2013 r.:1 dziecko x 375,11 zł miesięcznie x 9 miesięcy = 3.375,99 zł.

3. Podstawą do ustalenia należnej dotacji dla Gminy Łazy, o której mowa w ust. 1 i ust. 2 będzie miesięczna specyfikacja. Wzór specyfikacji określa załącznik nr 1 do porozumienia.

4. Gmina Zawiercie zobowiązuje się przekazywać miesięczne kwoty dotacji, o której mowa w ust. 1 i ust. 2 na rachunek Gminy Łazy w Banku Spółdzielczym w Wolbromiu O/Łazy nr: 85 8450 0005 0070 0700 0143 0059, w ciągu 14 dni od daty otrzymania specyfikacji.

5. Jednostkowa miesięczna stawka dotacji, o której mowa w ust. 1 i ust. 2, uwzględniająca zmianę stawki w trakcie trwania porozumienia, zostanie określona aneksami do niniejszego porozumienia.

6. W przypadku braku zapłaty w terminie określonym w ust. 4 zostaną naliczone odsetki za każdy dzień zwłoki, w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

§ 3.

Gmina Łazy będzie przekazywała Gminie Zawiercie pisemną informację do 10 listopada każdego roku budżetowego na temat ilości uczniów (wraz z podaniem ich imion i nazwisk oraz adresów zamieszkania), którzy będą dotowani przez Gminę Łazy na podstawie wniosków o dotacje złożonych przez organy prowadzące niepubliczne oddziały przedszkolne.

§ 4.

W sprawach nieuregulowanych porozumieniem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 5.

1. Porozumienie może być zmienione lub wcześniej rozwiązane na zasadzie porozumienia stron.

2. Zmiany w porozumieniu mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnych aneksów podpisanych przez obie strony.

§ 6.

1. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1.04.2013 r.

2. Porozumienie zawarto na czas określony od 1.04.2013 r. do 31.12.2013 r.

§ 7.

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 8.

Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.


Maciej Kaczyński
....................................................................
Gmina Łazy


Ryszard Mach
.......................................................................
Gmina Zawiercie

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

APRIL Polska Service sp. z o.o.

Multiagencja ubezpieczeniowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »