| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/282/13 Rady Gminy Gierałtowice

z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 19 pkt 1 lit.a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), art.47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 749 z późn. zm.), art.4 ust.1 i art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014r. (M.P. z 2013 r. poz.724)

Rada Gminy Gierałtowice

uchwala:

§ 1. Określa się dzienną stawkę opłaty targowej na targowiskach, obowiązującą na terenie Gminy Gierałtowice w wysokości:

1) przy sprzedaży z kosza, wiadra, ręki, wózka –5 zł;

2) przy sprzedaży ze stoiska, straganu, modułu ławy –20 zł od 1 szt.;

3) przy sprzedaży z samochodu osobowego, dostawczego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, ciągnika, furmanki, przyczepy –25 zł;

4) przy sprzedaży z samochodu dostawczego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony –30 zł.

§ 2. Obowiązek zapłaty opłaty targowej powstaje z chwilą przystąpienia do wykonywania sprzedaży na targowisku.

§ 3. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

§ 4. Na inkasentów opłaty targowej na terenie Gminy Gierałtowice wyznacza się:

1) Panią Gerdę Czapelkasołtysa sołectwa Gierałtowice;

2) Pana Andrzeja Gawliksołtysa sołectwa Przyszowice

3) Panią Małgorzatę Dominsołtysa sołectwa Paniówki,

4) Pana Józefa Posiłeksołtysa sołectwa Chudów.

§ 5. Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją za okresy miesięczne, w terminie do 10 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na rachunek bankowy Gminy Gierałtowice lub wpłaca w kasie Urzędu Gminy Gierałtowice.

§ 6. 1. Wynagrodzenie inkasenta, o którym mowa w § 4 określa się w wysokości 20% pobranych i terminowo odprowadzonych kwot.

2. W razie stwierdzenia, że inkasent pobrał wynagrodzenie nienależnie lub w wysokości wyższej od należnej, organ podatkowy wydaje decyzję o zwrocie nienależnego wynagrodzenia.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gierałtowice.

§ 8. Traci moc uchwała Nr V/35/11 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 10. Niniejsza uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Błaszczyk

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Business Tax Professionals Sp. z o.o. sp. k.

Doradztwo podatkowe, przeglądy i szkolenia podatkowe, ceny transferowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »