Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVI/360/2013 RADY MIEJSKIEJ W KUŹNI RACIBORSKIEJ

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 594, ze zm.), w związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz. 647, ze zm.), na wniosek Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska,

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej stwierdza, że przedmiotowa zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego nie narusza ustaleń Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kuźnia Raciborska, która została uchwalona Uchwałą Nr XXVII/298/2013 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej, z dnia 26 marca 2013 roku
i uchwala co następuje:

zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zawna w dalszej części niniejszej uchwały planem, obejmuje obszary położone w sołectwie Rudy:

1) przy ulicy Raciborskiej, stanowiący działkę nr 199/1 o powierzchni 0,1880 ha;

2) w rejonie ulicy Szkolnej, o powierzchni 3,90 ha.

2. Granice planu określone zostały Uchwałą Nr XXIX/311/2013 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej, z dnia 03 czerwca 2013 roku, w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

§ 2. 1. Plan składa się z tekstu planu, który stanowi treść niniejszej uchwały oraz rysunku planu (stanowiącego jej integralną część) złożonego z:

1) załącznika nr 1 do uchwały, którego ustalenia graficzne zostały przedstawione na aktualnej mapie zasadniczej w skali 1:1000 oraz, który zawiera wyrys ze Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kuźnia Raciborska;

2) załącznika nr 2 do uchwały, którego ustalenia graficzne zostały przedstawione na aktualnej mapie zasadniczej w skali 1:1000 oraz, który zawiera wyrys ze Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kuźnia Raciborska.

2. Pozostałymi załącznikami do uchwały, o której mowa w ust.1, stanowiącymi jej integralne części, są:

1) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do planu, w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu, zapisane w formie tekstowej, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

2) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, zapisane w formie tekstowej i stanowiące załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Przedmiot planu stanowią ustalenia wyrażone w postaci:

1) obowiązujących ustaleń tekstowych stanowiących:

a) przepisy ogólne – Rozdział 1,

b) przepisy dotyczące przeznaczenia terenów, zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenów, maksymalnej i minimalnej intensywności zabudowy jako wskaźnika powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalnej wysokości zabudowy, minimalnej liczby miejsc do parkowania i sposobu ich realizacji oraz linii zabudowy i gabarytów obiektów – Rozdział 2,

c) przepisy dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, w tym sposobu usytuowania obiektów budowlanych w stosunku do granic przyległych nieruchomości, kolorystyki obiektów budowlanych oraz pokrycia dachów, zasad i warunków sytuowania tablic i urządzeń reklamowych a także standardów jakościowych ogrodzeń – Rozdział 3,

d) przepisy dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - Rozdział 4,

e) przepisy dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków – Rozdział 5,

f) przepisy dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości – Rozdział 6,

g) przepisy dotyczące szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy – Rozdział 7,

h) przepisy dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy, budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej – Rozdział 8,

i) przepisy dotyczące sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – Rozdział 9,

j) przepisy dotyczące stawki procentowej, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 - Rozdział 10;

k) przepisy końcowe – Rozdział 11;

2) obowiązujących ustaleń graficznych na rysunku planu (załączniku nr 1), określających:

a) granicę obszaru objętego planem,

b) linie rozgraniczające teren objęty planem,o ustalonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania,

c) symbol literowy identyfikujący teren wydzielony liniami rozgraniczającymi i oznaczający jego podstawowe przeznaczenie (poprzedzony oznaczeniami: literowym sołectwa Rudy oraz numerem terenu):

- B23U               – teren zabudowy usługowej,

d) linię zabudowy obowiązującą,

e) strefę „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej, obejmującą w całości obszar objęty planem,

f) obiekt o wartościach zabytkowych,

g) istniejące urządzenia infrastruktury technicznej, w szczególności:

- przewód napowietrzny nN;

3) obowiązujących ustaleń graficznych na rysunku planu (załączniku nr 2), określających:

a) granicę obszaru objętego planem,

b) linie rozgraniczające tereny objęte planem, o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

c) symbole literowe identyfikujące tereny wydzielone liniami rozgraniczającymi i oznaczające ich podstawowe przeznaczenia (poprzedzone oznaczeniami: literowym sołectwa Rudy oraz numerem terenu):

- B13UP – teren zabudowy usług publicznych,

- B1ZPu – teren zieleni urządzonej,

- B1ITK – teren infrastruktury technicznej – lokalna oczyszczalnia ścieków,

- B42KDD – teren drogi publicznej klasy D - dojazdowa,

- B6KDP ÷ B7KDP – tereny parkingów,

d) linie zabudowy nieprzekraczalne,

e) strefę „B” pośredniej ochrony konserwatorskiej, obejmującą w całości obszar objęty planem,

f) aleję drzew,

g) istniejące urządzenia infrastruktury technicznej, w szczególności:

- przewody napowietrzne nN,

- przewody kablowe SN 15kV,

- przewody wodociągowe,

- przewody kanalizacji deszczowej,

- przewody telekomunikacyjne.

4. Rysunek planu, obok obowiązujących ustaleń graficznych, o których mowa w ustępie 3, punktach 2 i 3, zawiera oznaczenia graficzne, pełniące funkcję informacyjną, w których mieszczą się:

1) skala rysunku planu w formie liczbowej i liniowej;

2) oznaczenia obiektów i obszaru objętych prawną ochroną środowiska kulturowego na mocy przepisów odrębnych;

3) oznaczenie obszaru Parku Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”, obejmującego w całości obszary objęte planem;

4) oznaczenie obszaru GZWP 332 Subniecka Kędzierzyńsko – Głubczycka, obejmującego w całości obszary objęte planem;

5) oznaczenie zasięgu czwartorzędowego Głównego Użytkowego Piętra Wodonośnego, obejmującego w całości obszary objęte planem.

5.               Nie określa się w obszarach objętych planem, w formie ustaleń tekstowych:

1) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej – w obszarach objętych planem nie występują dobra kultury współczesnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz. 647, z późniejszymi zmianami);

2) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych - terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych – w obszarach objętych planem nie występują tereny górnicze, a także obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas ziemnych;

3) obszarów przestrzeni publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz. 647, z późniejszymi zmianami).

6. Nie określa się, w obszarach objętych planem, w formie ustaleń graficznych granic terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów - terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych – w obszarach objętych planem nie występują.

§ 3. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały mowa o:

1) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej, której treść stanowi część tekstowa planu i której integralnymi częściami są odpowiednio rysunek planu oraz wymagane rozstrzygnięcia;

2) terenie – należy przez to rozumieć wydzielony w planie teren, ograniczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem (poprzedzonym oznaczeniami: literowym sołectwa Rudy oraz numerem terenu);

3) przeznaczeniu terenu – należy przez to rozumieć rodzaje form zagospodarowania przeznaczenia podstawowego i uzupełniającego, które jako jedyne są dopuszczone na terenach objętych planem, ograniczonych liniami rozgraniczającymi;

4) przeznaczeniu podstawowym terenu – należy przez to rozumieć przeznaczenie terenu ograniczonego liniami rozgraniczającymi, które powinno dominować na danym terenie, w sposób określony w ustaleniach planu i stanowić więcej niż 50% powierzchni całkowitych wszystkich istniejących i projektowanych obiektów w granicach poszczególnych działek budowlanych, a w przypadku terenu nie przeznaczonego pod zabudowę, ponad 50% powierzchni terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi;

5) przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, dopuszczone na działce budowlanej lub terenie jako uzupełnienie przeznaczenia podstawowego, na warunkach określonych w planie;

6) powierzchni całkowitej zabudowy – należy przez to rozumieć sumę powierzchni całkowitych wszystkich kondygnacji budynków (istniejących i projektowanych na działce budowlanej), znajdujących się całkowicie powyżej poziomu terenu, łącznie z poddaszem użytkowym (z wyłączeniem tarasów, tarasów na dachach);

7) wysokości zabudowy – należy przez to rozumieć wysokość budynku lub budowli, mierzoną od średniego poziomu terenu na obrysie obiektu do najwyżej położonej części tego obiektu;

8) linii zabudowy nieprzekraczalnej – należy przez to rozumieć liniowe oznaczenie graficzne na rysunku planu, którego nie mogą przekraczać nadziemne części budynków, z zastrzeżeniem § 10, ust 1, pkt 2;

9) linii zabudowy obowiązującej – należy przez to rozumieć linię, na której musi być usytuowana zewnętrzna, pozioma krawędź zewnętrznej ściany budynku, której nie mogą przekraczać nadziemne części tego budynku, z zastrzeżeniem § 10, ust 1, pkt 2, dla pozostałych budynków na działce budowlanej linia ta wywołuje skutki jak linia zabudowy nieprzekraczalna;

10) istniejącej zabudowie – należy przez to rozumieć budynek lub budowlę istniejącą w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały lub budynek lub budowlę realizowaną na podstawie prawomocnego pozwolenia na budowę, wydanego przed wejściem w życie niniejszej uchwały;

11) usługach – należy przez to rozumieć czynności podejmowane w celu zaspokojenia potrzeb innego człowieka lub organizacji, które nie należą do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a także z wyłączeniem obiektów handlu hurtowego, usług produkcyjnych, obiektów obsługi pojazdów samochodowych (w tym stacji paliw), baz sprzętu budowlanego, o ile ustalenia planu dla poszczególnych terenów nie stanowią inaczej;

12) urządzeniach infrastruktury technicznej – należy przez to rozumieć definicję urządzeń, zgodnie z art. 143 ust. 2 rozdziału 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku, Nr 102, poz. 651, z późniejszymi zmianami);

13) gminnym systemie informacji wizualnej – należy przez to rozumieć, w szczególności zbiór usystematyzowanych drogowskazów, znaków, tablic, gablot, słupów (informacyjnych, ogłoszeniowych, kierunkowych), a także map gminy, mających na celu ułatwienie komunikacji i orientacji w przestrzeni gminy;

14) nośniku reklamy – należy prze to rozumieć urządzenie reklamowe, przeznaczone do prezentacji reklamy w jakiejkolwiek postaci (w szczególności wolnostojące, związane z gruntem lub posiadające samodzielną konstrukcję nośną, a także tablice reklamowe na ścianach budynków i innych obiektach budowlanych), nie będące elementem gminnego systemu informacji, jak również znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach drogowych;

15) krótkoterminowym wydarzeniu – należy przez to rozumieć wydarzenie mające charakter publiczny, związane z działalnością gminy, jej organów, jednostek samorządowych, organizacji społecznych, bądź wydarzenie sportowe, kulturalne, religijne, gospodarcze.

Rozdział 2.
Przepisy dotyczące przeznaczenia terenów, zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenów, maksymalnej i minimalnej intensywności zabudowy jako wskaźnika powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalnej wysokości zabudowy, minimalnej liczby miejsc do parkowania i sposobu ich realizacji oraz linii zabudowy i gabarytów obiektów

§ 4. 1. Wydziela się, na rysunku planu (załączniku nr 1), liniami rozgraniczającymi teren i oznacza symbolem B23U.

2. Dla terenu oznaczonego symbolem B23U, ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa usługowa (w szczególności zabudowa zamieszkania zbiorowego taka jak schronisko turystyczne, hotel);

2) przeznaczenie uzupełniające:

a) funkcja mieszkaniowa związana z obsługą przeznaczenia podstawowego (realizowana w formie budynku wolnostojącego lub wbudowana w budynek usługowy),

b) zabudowa zaplecza technicznego i gospodarcza, związana z obsługą przeznaczenia podstawowego i uzupełniającego,

c) garaże,

d) miejsca do parkowania,

e) zieleń urządzona,

f) urządzenia infrastruktury technicznej;

3) zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) zachowanie istniejącego budynku (byłej poczty), z zastrzeżeniem § 12, ust. 2 i 3,

b) zachowanie pozostałej zabudowy (nie wymienionej w ust.1), z dopuszczeniem robót budowlanych, realizacja nowej zabudowy, z zastrzeżeniem § 12, ust 6, pkt 1,

c) intensywność zabudowy nie więcej niż 1,2 i nie mniej niż 0,3,

d) powierzchnia biologicznie czynna w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej nie mniej niż 10%,

e) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej nie więcej niż 60%,

f) minimalna liczba miejsc do parkowania w ramach działki budowlanej, zgodnie ze wskaźnikami:

- hotele (jednostka odniesienia: jeden pokój) – nie mniej niż 0,5 miejsca na jednostkę odniesienia,

- restauracje, kawiarnie (jednostka odniesienia: 10 miejsc konsumpcyjnych) – nie mniej niż 3,0 miejsca na jednostkę odniesienia,

- usługi handlu ( jednostka odniesienia: 10m² sprzedaży) – nie mniej niż 0,5 miejsca na jednostkę odniesienia,

- minimalna liczba miejsc do parkowania, w sytuacji realizacji funkcji mieszkaniowej, nie mniej niż 1 miejsce na mieszkanie,

g) sposób realizacji miejsc do parkowania – naziemne miejsca do parkowania,

h) wysokość nowej zabudowy usługowej – nie więcej niż dwie kondygnacje nadziemne przy czym wysokość do kalenicy nie więcej niż 11m,

i) wysokość zabudowy mieszkaniowej (realizowanej w ramach przeznaczenia uzupełniającego) – nie więcej niż 2 kondygnacje nadziemne (gdzie druga stanowi poddasze użytkowe), przy czym wysokość do kalenicy nie więcej niż 11m,

j) wysokość garażu, budynku zaplecza technicznego, gospodarczego – nie więcej niż jedna kondygnacja nadziemna, przy czym wysokość do kalenicy nie więcej niż 5,00m,

k) geometria dachów nowej zabudowy – każdorazowo dach dwuspadowy, symetryczny, o kącie nachylenia połaci w przedziale 30º÷ 45º, z dopuszczeniem dachów czterospadowych z kalenicą;

4) dopuszcza się naprzemienne wykorzystanie tych samych miejsc do parkowania dla usług, dla których potrzeby parkingowe są rozłożone w czasie.

§ 5. 1. Wydziela się na rysunku planu (załączniku nr 2) liniami rozgraniczającymi teren i oznacza symbolem 13UP.

2. Dla terenu, oznaczonego symbolem 13UP, ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa usług publicznych: zespół stacyjny kolejki wąskotorowej, linie kolejki wąskotorowej Zabytkowej Stacji Kolejki Wąskotorowej (w tym warsztaty kolejki wąskotorowej);

2) przeznaczenie uzupełniające:

a) zabudowa usług: handlu, gastronomii, związana z obsługą przeznaczenia podstawowego,

b) zabudowa zaplecza technicznego, związana z obsługą przeznaczenia podstawowego i uzupełniającego,

c) miejsca do parkowania,

d) zieleń urządzona,

e) urządzenia infrastruktury technicznej, w tym drogi wewnętrzne;

3) zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) dla istniejących obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków (zespołu stacyjnego kolejki wąskotorowej oraz linii kolejki wąskotorowej Gliwice – Racibórz, na odcinku Rudy – Markowice, o których mowa w § 12, ust.1) obowiązują przepisy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

b) zachowanie zabudowy (nie wymienionej w ust.1), z dopuszczeniem robót budowlanych, realizacja nowej zabudowy, z zastrzeżeniem § 12, ust. 1 i 6,

c) intensywność zabudowy nie więcej niż 0,5 i nie mniej niż 0,1,

d) powierzchnia biologicznie czynna w odniesieniu do działki budowlanej nie mniej niż 30%,

e) powierzchnia zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej nie więcej niż 50%,

f) minimalna liczba miejsc do parkowania, w ramach działki budowlanej, zgodnie ze wskaźnikiem: muzea (jednostka odniesienia: 100m² pow. użytkowej) – nie mniej niż 3,00 miejsca na jednostkę odniesienia,

g) sposób realizacji miejsc do parkowania – naziemne miejsca do parkowania,

h) dopuszcza się bilansowanie potrzeb w zakresie miejsc do parkowania łącznie z terenami oznaczonymi symbolami 6KDP, 7KDP,

i) wysokość nowej zabudowy (budynku zaplecza technicznego stacji kolejki wąskotorowej) – nie więcej niż jedna kondygnacja nadziemna, przy czym wysokość do kalenicy nie więcej niż 11m,

j) wysokość nowej zabudowy (budynku handlu, gastronomii) – nie więcej niż jedna kondygnacja nadziemna, przy czym wysokość do kalenicy nie więcej niż 6,00m,

k) wysokość nowej zabudowy (budynku zaplecza technicznego, nie stanowiącego zaplecza Stacji Kolejki Wąskotorowej) – nie więcej niż jedna kondygnacja nadziemna, przy czym wysokość do kalenicy nie więcej niż 5,00m,

l) geometria dachów nowej zabudowy – każdorazowo dach dwuspadowy, symetryczny, o kącie nachylenia połaci w przedziale 30º ÷ 45º, z dopuszczeniem dachów płaskich dla budynków zaplecza technicznego stacji kolejki wąskotorowej;

4) wskaźniki powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej oraz powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki nie obowiązują w stosunku do urządzeń infrastruktury technicznej, sytuowanych na wydzielonych działkach budowlanych.

§ 6. 1. Wydziela się na rysunku planu (załączniku nr 2) liniami rozgraniczającymi teren i oznacza symbolem B1ITK.

2. Dla terenu, oznaczonego symbolem B1ITK, ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: lokalna oczyszczalnia ścieków;

2) przeznaczenie uzupełniające:

a) urządzenia infrastruktury technicznej, w tym drogi wewnętrzne,

b) zaplecze socjalne, jako odrębny budynek lub funkcja wbudowana w obiekcie technologicznym,

c) miejsca do parkowania,

d) zieleń urządzona;

3) zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) realizacja lokalnej oczyszczalni ścieków , w tym instalacji i obiektów technologicznych,

b) intensywność zabudowy nie więcej niż 0,8 i nie mniej niż 0,01,

c) powierzchnia biologicznie czynna w odniesieniu do działki budowlanej nie mniej niż 10%,

d) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej nie więcej niż 80%,

e) minimalna liczba miejsc do parkowania – dwa miejsca do parkowania,

f) sposób realizacji miejsca do parkowania – naziemne miejsce do parkowania,

g) wysokość budynków i budowli w ramach ciągu technologicznego oczyszczalni ścieków nie więcej niż 11,00m,

h) geometria dachów: dachy płaskie, a także dwuspadowe,wielospadowe, o kacie nachylenia połaci w przedziale 10º ÷ 45º.

§ 7. 1. Wydziela się na rysunku planu (załączniku nr 2) liniami rozgraniczającymi teren i oznacza symbolem B1ZPu.

2. Dla terenu oznaczonego symbolem B1ZPu, ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – zieleń urządzona;

2) przeznaczenie uzupełniające: urządzenia infrastruktury technicznej, drogi wewnętrzne.

3. Dla terenu oznaczonego symbolem B1ZPu, ustala się wskaźnik zagospodarowania terenu: powierzchnia biologicznie czynna w odniesieniu do powierzchni terenu nie mniej niż 55%.

§ 8. 1. Wydziela się na rysunku planu (załączniku nr 2) liniami rozgraniczającymi tereny i oznacza symbolami B6KDP ÷ B7KDP.

2. Dla terenów, oznaczonych symbolami B6KDP ÷ B7KDP, ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – miejsca do parkowania;

2) przeznaczenie uzupełniające:

a) urządzenia infrastruktury technicznej, w tym drogi wewnętrzne,

b) ścieżki piesze, rowerowe,

c) zieleń urządzona.

3. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenów:

1) realizacja naziemnych miejsc do parkowania, z zastrzeżeniem § 12, ust. 1;

2) powierzchnia biologiczne czynna w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej nie mniej niż 5%;

3) intensywność zabudowy (w przypadku realizacji kubaturowych urządzeń infrastruktury technicznej) nie mniej niż 0,1 i nie więcej niż 0,8;

4) wysokość zabudowy (w przypadku realizacji kubaturowych urządzeń infrastruktury technicznej) nie więcej niż 4,00m;

5) geometria dachów (w przypadku realizacji kubaturowych urządzeń infrastruktury technicznej) – każdorazowo dach dwuspadowy, symetryczny, o kącie nachylenia połaci w przedziale 30º ÷ 45º, z dopuszczeniem dachów płaskich.

4. Zagospodarowanie, zgodnie z przeznaczeniem uzupełniającym w zakresie urządzeń infrastruktury technicznej, może być realizowane na samodzielnych działkach budowlanych.

§ 9. 1. Wydziela się na rysunku planu (załączniku nr 2) liniami rozgraniczającymi teren i oznacza symbolem B42KDD.

2. Dla terenu, oznaczonego symbolem B42KDD, ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – droga publiczna klasy D - dojazdowa;

2) przeznaczenie uzupełniające:

a) urządzenia infrastruktury technicznej,

b) zieleń urządzona ( w tym istniejąca aleja drzew).

Rozdział 3.
Przepisy dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, w tym sposobu usytuowania obiektów budowlanych w stosunku do granic przyległych nieruchomości, kolorystyki obiektów budowlanych oraz pokrycia dachów, zasad i warunków sytuowania tablic i urządzeń reklamowych, a także standardów jakościowych ogrodzeń

§ 10. 1. Dla obszarów objętych planem ustala się zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) zachowanie istniejącego budynku na terenie oznaczonym symbolem B23U, stanowiącego element pierzei ulicy Raciborskiej (w formie rzędu budynków wolnostojących);

2) w zakresie sposobu usytuowania obiektów budowlanych: nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy, ustalone na rysunku planu, nie obejmują ( z zastrzeżeniem § 12, ust 1):

a) elementów zagospodarowania znajdujących się pod powierzchnią terenu lub których części wystają ponad poziom nie więcej niż 0,5m,

b) wykuszy, gzymsów, ryzalitów ścian, okapów, zadaszeń wejść, elementów odwodnienia dachu, wykraczających na odległość nie większą niż 0,8m,

c) balkonów, podjazdów dla niepełnosprawnych oraz schodów zewnętrznych, wykraczających na odległość nie większą niż 1,5m,

d) termoizolacji na budynkach istniejących, z zastrzeżeniem § 12, ust. 3, pkt 5;

3) w zakresie kolorystyki elewacji, w tym tynku i pokrycia dachowego (z zastrzeżeniem § 12, ust 1):

a) stosowanie dla tynków bieli oraz barw o niskich stopniach nasycenia, z dopuszczeniem, dla małych płaszczyzn , stosowania barw o wysokich stopniach nasycenia,

b) stosowanie dla elewacji klinkierowych i licowych – cegły czerwonej lub brązowej lub brązowo – czerwonej,

c) stosowanie dla pokryć dachowych barw o wysokich stopniach nasycenia – czerwonej, brązowej, grafitowej, z dopuszczeniem szarej, z zastrzeżeniem, iż ustalone barwy nie dotyczą dachów płaskich oraz pełniących funkcję użytkową,

d) dopuszcza się dla obiektu o wartościach zabytkowych, usytuowanego na terenie oznaczonym symbolem B23U, stosowanie innej kolorystyki niż określona w niniejszym ustępie, wynikającej z historycznych uwarunkowań;

4) w zakresie umieszczania znaków informacji wizualnej: gminnego systemu informacji wizualnej oraz nośników reklamy, w tym tablic reklamowych (z zastrzeżeniem § 12, ust 1):

a) nie ustala się ograniczeń w umieszczaniu elementów gminnego systemu informacji wizualnej,

b) dopuszcza się wykorzystania gminnego systemu informacji wizualnej jako nośnika informacji wizualnych w celach reklamowych,

c) dopuszcza się dominanty wizualne stanowiące element gminnego systemu informacji wizualnej,

d) dopuszcza się umieszczanie nośników reklamy, na ścianach szczytowych budynków, pozbawionych otworów okiennych, w sposób nie naruszająch i nie przesłaniający detali architektonicznych,

e) zakazuje się umieszczania nośników reklamy:

- na drzewach, za wyjątkiem znaków informacji związanych z opisem drzewa,

- bezpośrednio na połaci dachowej i kalenicy,

- w formie wielkogabarytowej, typu billboard, o powierzchni ekspozycyjnej powyżej 9m2, z zastrzeżeniem litery f,

f) dopuszcza się umieszczanie znaków informacji wizualnej (bez ograniczeń powierzchni ekspozycyjnej):

- czasowych reklam na elewacjach budynków, stosowanych tylko w trakcie formalnie prowadzonych robót budowlanych,

- czasowych reklam, związanych z krótkoterminowymi wydarzeniami, w szczególności na nośnikach tekstylnych.

2. Dla obszarów objętych planem, ustala się standardy jakościowe ogrodzeń zakaz stosowania prefabrykowanych, betonowych płotów od strony dróg publicznych.

3. Dla obszarów objętych planem, ustala się wysokość budowli nie więcej niż 20m, z wyłączeniem inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej.

Rozdział 4.
Przepisy dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

§ 11. Dla obszarów objętych planem, ustala się zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, respektujące położenie w zasięgu obszarów: GZWP 332 Subniecka Kędzierzyńsko – Głubczycka, czwartorzędowego Głównego Użytkowego Piętra Wodonośnego oraz w obszarze Parku Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich” (w tym konieczność utrzymania powiązań przyrodniczych, zapewniających trwałość systemu ochrony przyrody):

1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, z zastrzeżeniem inwestycji celu publicznego z zakresu infrastruktury technicznej oraz łączności publicznej;

2) w zakresie ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem:

a)               na terenach oznaczonych symbolami: B23U, B13UP, B1ITK, B6KDP ÷ B7KDP, nakazuje się utwardzanie placów, podjazdów, obsługujących istniejącą i projektowaną zabudowę, miejsc do parkowania, dróg wewnętrznych oraz instalowanie urządzeń oczyszczających ścieki deszczowe i roztopowe przed odprowadzeniem ich do odbiornika, w sytuacji kiedy istnieje niebezpieczeństwo zanieczyszczenia wód opadowych substancjami ropopochodnymi lub innymi substancjami toksycznymi,

b) dopuszcza się zagospodarowanie oczyszczonych ścieków deszczowych na terenie działki budowlanej,

c)               zakaz wprowadzania ścieków bytowo – gospodarczych bezpośrednio do gruntu,

d)               stosowanie rozwiązań technicznych na okres budowy:

- zabezpieczenie wód powierzchniowych przed zamulaniem na skutek zwiększonej erozji powierzchni terenu budowy,

- zabezpieczenie wód powierzchniowych przed zanieczyszczeniami wypłukiwanymi z materiałów stosowanych do budowy oraz wyciekami z maszyn i samochodów (w tym zastosowanie systemów separacji ropopochodnych);

3) w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem –  nakazuje się stosowanie instalacji opartych o wysokosprawne techniki spalania paliw;

4) w zakresie ochrony powierzchni ziemi – nakazuje się wykorzystanie do celów budowlanych ( w tym dla potrzeb niwelacji terenu lub realizacji elementów zagospodarowania terenu) nie zanieczyszczonej gleby i innych materiałów występujących w stanie naturalnym, wydobytych w trakcie robót budowlanych, w związku z realizacją zagospodarowania, zgodnie z przeznaczeniem terenu;

5) w zakresie ochrony przed hałasem – teren, dla którego obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, określone wskaźnikami hałasu: teren zabudowy usługowej, oznaczony symbolem B23U, w sytuacji realizacji funkcji mieszkaniowej w ramach przeznaczenia uzupełniającego (wbudowanej w budynek usługowy lub w formie budynku wolnostojącego), jak dla terenu przeznaczonego na cele mieszkaniowo – usługowe;

6) w zakresie zieleni nakazuje się:

a) utrzymanie alei drzew oznaczonej na rysunku planu, z zastrzeżeniem lit. c,

b) kształtowanie nowej zieleni poprzez wprowadzenie nasadzeń zgodnie z siedliskiem, przy uwzględnieniu, w szczególności docelowej wysokości i rozłożystości drzew,

c) dopuszcza się cięcia sanitarne oraz wycinkę, w szczególności drzew chorych i obumarłych, wprowadzając w każdym przypadku obowiązek kompensacji przyrodniczej, a także w sytuacji wprowadzenia rozwiązań, zgodnie z przeznaczeniem podstawowym i uzupełniającym, ustalonymi w pozostałych przepisach niniejszej uchwały.

Rozdział 5.
Przepisy dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków

§ 12. 1. Obiekty chronione na mocy przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, wpisane do rejestru zabytków i oznaczone na rysunku planu, zgodnie z poniższym wykazem:


L.p.


Adres.


Obiekty/obszar.

Numer rejestru zabytków, data wpisu.

1.

Rudy, ul. Szkolna

Zespół stacyjny kolejki wąskotorowej:
dawny dworzec,
– budynek lokomotywowni,
– budynek szatni i dyspozytorni,
– budynek warsztatów.

A1476/93

2.

Rudy

Linie kolejki wąskotorowej Gliwice – Racibórz, na odcinku Rudy – Markowice.

A/1477/92

2. Ustala się obiekt o wartościach zabytkowych, chroniony prawem miejscowym:

L.p.

Adres.

Obiekt.

Wiek, styl.

1.

Rudy
ul. Raciborska 19

Budynek dawnej poczty.

Początek XIX w.

3. Dla obiektu o wartościach zabytkowych, o którym mowa w ust. 2 ustala się:

1) zachowanie gabarytów budynku, w tym wysokości, kątów nachylenia połaci, szerokości elewacji frontowej, z dopuszczeniem przebudowy i remontu, z zastrzeżeniem pkt 2, 3, 4 i 5;

2) zachowanie wyglądu elewacji frontowej budynku, w tym podziałów architektonicznych, rytmu otworów okiennych i drzwiowych, z dopuszczeniem przebudowy wnęk okiennych na drzwiowe, w parterze budynku;

3) zachowanie elementów wykończenia, w szczególności detalu architektonicznego, wymiarów i podziałów stolarki okiennej, szerokości profili okiennych, w tym również w sytuacji wymiany stolarki okiennej i drzwiowej;

4) dopuszcza się realizację okien połaciowych, zadaszeń nad wejściami do budynku, umieszczanie oświetlenia na elewacji, podkreślającego walory architektoniczne budynku;

5) zakaz zewnętrznej termomodernizacji oraz licowania ścian budynku z detalami architektonicznymi.

4. Ustala się strefę „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej obejmującą w całości obszar objęty planem (tożsamy z terenem oznaczonym symbolem B23U), w granicy ustalonej na rysunku planu (zgodnie z załącznikiem nr 1).

5. Ustala się strefę ”B” pośredniej ochrony konserwatorskiej, obejmującą w całości obszar objęty planem, w granicy ustalonej na rysunku planu (zgodnie z załącznikiem nr 2).

6. W strefach, o których mowa w ust 4 i ust 5, dla nowej zabudowy, ustala się:

1) prostokątne rzuty brył budynków, z dopuszczeniem ryzalitów ścian, wykuszy, zadaszeń wejść,  balkonów, tarasów, werand, podjazdów dla niepełnosprawnych, schodów zewnętrznych, z zastrzeżeniem punktu 2;

2) prostokątne rzuty brył budynku nie obowiązują dla nowo realizowanego zaplecza technicznego stacji kolejki wąskotorowej.

Rozdział 6.
Przepisy dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości

§ 13. 1. Dla obszarów objętych planem nie ustala się terenów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości.

2. W przypadku przystąpienia do scalania i podziału nieruchomości na wniosek właścicieli lub użytkowników wieczystych, w ramach terenu oznaczonego symbolem: B13UP, ustala się konieczność spełnienia następujących warunków:

1) powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej dla zabudowy usługowej nie mniejsza niż 600m2;

2) szerokość frontu działki dla zabudowy usługowej nie mniejsza niż 20m.

3. Kąt położenia granicy działki, o której mowa w ust. 2, w stosunku do pasa drogowego (drogi publicznej gminnej o symbolu B42KDD), w przedziale 45° ÷ 135º.

Rozdział 7.
Przepisy dotyczące szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy

§ 14. Na obszarze objętym planem ustala się zakaz realizacji turbin wiatrowych.

Rozdział 8.
Przepisy dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy, budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

§ 15. Dla terenu drogi publicznej, wydzielonej na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonej symbolem B42KDD, stanowiącej drogę klasy D – dojazdowa, ustala się:

1) utrzymanie istniejącej drogi jako ciągu jednojezdniowego, z dopuszczeniem robót budowlanych;

2) szerokość w liniach rozgraniczających od 0,1m do 30m, zgodnie z rysunkiem planu (załącznikiem nr 2).

§ 16. Dla obszarów objętych planem ustala się zaopatrzenie w wodę oraz uzbrojenie terenów w przewody i urządzenia wodociągowe (uwzględniające potrzebę ochrony przeciwpożarowej) na zasadach:

1) zaopatrzenie w wodę z ujęcia wody głębinowej, usytuowanego poza granicami obszarów objętych planem;

2) utrzymanie istniejących przewodów i urządzeń wodociągowych, z dopuszczeniem robót budowlanych, w tym związanych z budową nowych przewodów i urządzeń wodociągowych.

§ 17. Dla obszarów objętych planem ustala się uzbrojenie terenów w przewody i urządzenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej, na zasadach:

1) utrzymanie istniejących przewodów i urządzeń kanalizacji deszczowej, z dopuszczeniem robót budowlanych, w tym związanych z budową nowych przewodów i urządzeń kanalizacji deszczowej;

2) przesyłanie ścieków deszczowych i roztopowych do odbiorników (rowów i cieków nienazwanych), z zastrzeżeniem § 11 pkt 2 lit. a;

3) przesyłanie oczyszczonych ścieków z terenu oznaczonego symbolem B1ITK (lokalnej oczyszczalni ścieków) do rzeki Rudy;

4) budowę przewodów i urządzeń kanalizacji sanitarnej;

5) do czasu przesyłania ścieków bytowo-gospodarczych, w szczególności z terenów oznaczonych symbolami: B23U, B13UP, do lokalnej oczyszczalni ścieków oznaczonej symbolem B1ITK, dopuszcza się gromadzenie ścieków bytowo-gospodarczych w szczelnych zbiornikach i ich wywóz do oczyszczalni ścieków, z zastrzeżeniem pkt 6;

6) dopuszcza się realizację, na terenach oznaczonych symbolami B23U i B13UP, lokalnych oczyszczalni ścieków, z zastrzeżeniem pkt 7;

7) zakaz rozraszania oczyszczonych ścieków.

§ 18. 1. Dla obszarów objętych planem ustala się zaopatrzenie w energię elektroenergetyczną oraz uzbrojenie w przewody i urządzenia elektroenergetyczne, na zasadach:

1) zasilanie z GPZ 110/15 kV „Kuźnia Raciborska”, zlokalizowanego poza granicami obszarów objętych planem, poprzez sieć średniego napięcia;

2) utrzymanie istniejących przewodów elektroenergetycznych, z dopuszczeniem robót budowlanych, w tym związanych z budową nowych urządzeń i przewodów elektroenergetycznych kablowych.

2. Dopuszcza się zasilanie obszarów objętych planem z innego GPZ, niż wymieniony w punkcie 1 ustępu 1.

§ 19. 1. Dla zabudowy na terenach oznaczonych symbolami: B23U, B13UP, B1ITK, ustala się zaopatrzenie w energię cieplną w oparciu o co najmniej jedno z zasilań:

1) energią elektroenergetyczną;

2) olejem opałowym;

3) węglem o zawartości siarki palnej w paliwie do 0,3%;

4) gazem ciekłym.

2. Dopuszcza się pozyskiwanie energii cieplnej w oparciu o odnawialne źródła energii, z wyłączeniem turbin wiatrowych i biogazowni.

§ 20. Dla obszarów objętych planem ustala się wyposażenie w przewody i urządzenia telekomunikacyjne, na zasadach: utrzymanie istniejących przewodów i urządzeń telekomunikacyjnych, z dopuszczeniem robót budowlanych, w tym budowę nowych przewodów i urządzeń telekomunikacyjnych.

§ 21. Dopuszcza się prowadzenie, w obszarach objętych planem, innych przewodów niż wymienione § 16 ÷ § 20, w szczególności telewizji kablowej, instalacji alarmowych.

§ 22. Nakaz prowadzenia gospodarki odpadami w sposób zgodnym z przepisami: o odpadach, o ochronie środowiska oraz utrzymaniu czystości i porządku, obowiązującymi w gminie.

Rozdział 9.
Przepisy dotyczące sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów

§ 23. Dopuszcza się, w granicach terenów oznaczonych symbolami B23U, B13UP, B6KDP obiekty takie jak: namioty, wiaty handlowo – usługowe, wiaty gastronomiczne, związane z krótkoterminowymi wydarzeniami, wyłącznie na czas trwania, każdorazowo, krótkoterminowego wydarzenia.

Rozdział 10.
Przepisy dotyczące stawki procentowej, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4

§ 24. Dla terenów, w obszarach objętych planem, ustala się stawkę procentową, służącą do naliczania jednorazowych opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 30 %.

Rozdział 11.
Przepisy końcowe

§ 25. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i publikacji na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej.

§ 26. Uchwałę powierza się do wykonania Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 27. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej


mgr inż. Manfred Wrona


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/360/2013
RADY MIEJSKIEJ W KUŹNI RACIBORSKIEJ
z dnia 30.12.2013 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ W KUŹNI RACIBORSKIEJ O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG, WNIESIONYCH DO PLANU, W TRAKCIE WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU.

Do projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu, nie zgłoszono żadnych uwag, nie zachodziła więc potrzeba ich rozpatrywania i podejmowania stosownych rozstrzygnięć.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/360/2013
RADY MIEJSKIEJ W KUŹNI RACIBORSKIEJ
z dnia 30.12.2013 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ W KUŹNI RACIBORSKIEJ
O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY
ORAZ ZASAD ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH.

1. Ww. rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej dotyczy następujących, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy:

1) utrzymania istniejących przewodów i urządzeń wodociągowych, w tym ich przebudowy, budowy nowych przewodów i urządzeń;

2) budowy lokalnej oczyszczalni ścieków oraz przewodów i urządzeń kanalizacji sanitarnej;

3) utrzymania istniejącej drogi publicznej klasy D - dojazdowa, w tym jej przebudowy.

2. Sposób finansowania ww. zadań nastąpi sukcesywnie, w oparciu o obowiązujące przepisy i procedury prawne ze środków własnych gminy, z ewentualnym wsparciem, pozyskanym ze środków zewnętrznych, w tym ze środków z funduszy pomocowych Unii Europejskiej.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/360/2013
RADY MIEJSKIEJ W KUŹNI RACIBORSKIEJ
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/360/2013
RADY MIEJSKIEJ W KUŹNI RACIBORSKIEJ
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Uzasadnienie

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 roku poz. 647, z późniejszymi zmianami)  przedmiotem uchwalenia, przez Radę Miejską w Kuźni Raciborskiej, jest projekt zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (obejmującej obszary położone w sołectwie Rudy).

Podstawą sporządzenia projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, o których mowa powyżej, jest Uchwała Nr XXIX/311/2013 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 03 czerwca 2013 roku, w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Celem przepisów, przedłożonego do uchwalenia przez Radę Miejską w Kuźni Raciborskiej projektu zmiany miejscowych planów, jest ustalenie przeznaczenia terenów odpowiednio dla: infrastruktury technicznej – sieci i urządzeń kanalizacji – lokalnej oczyszczalni ścieków (w tym realizacji obiektów budowlanych, w tym kubaturowych); drogi publicznej wraz z miejscami postojowymi; usług, w szczególności: publicznych (utrwalenie funkcji Zabytkowej Stacji Kolejki Wąskotorowej w Rudach), a także handlu, gastronomii wspomagających funkcjonowanie Zabytkowej Stacji Kolejki Wąskotorowej oraz określenie sposobów zagospodarowania i zabudowy ww. terenów.

              Projekt zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zwanej planem, został wykonany zgodnie z procedurą sporządzania planu, ustaloną:

- przepisami art.17-20 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 roku, poz. 647, z późniejszymi zmianami);

- przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. 2013. poz. 1235).

Formą zapisu ustaleń projektu planu jest tekst planu, który stanowi treść niniejszej uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej oraz rysunek planu złożony z:

- załącznika nr 1 do uchwały, którego ustalenia graficzne zostały przedstawione na aktualnej mapie zasadniczej w skali 1 : 1000 oraz, który zawiera wyrys ze Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kuźnia Raciborska;

- załącznika nr 2 do uchwały, którego ustalenia graficzne zostały przedstawione na aktualnej mapie zasadniczej w skali 1 : 1000 oraz, który zawiera wyrys ze Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kuźnia Raciborska.

Do ww. uchwały dołącza się następujące załączniki, stanowiące jej integralne części:

- rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do planu w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu, zapisane w formie tekstowej, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

- rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, zapisane w formie tekstowej, stanowiące załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

Ww. projekt planu (zgodnie z wymogami ustawowymi), jest zgodny z ustaleniami Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kuźnia Raciborska (na zasadzie, że miejscowy plan nie narusza ustaleń Zmiany studium…) oraz respektuje powiązania z obszarami sąsiadującymi.

Na etapie składania wniosków do niniejszego projektu planu, w odpowiedzi na czynności sporządzającego projekt planu, zgodnie z art. 17 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nie wpłynęły żadne wnioski.

Na etapie wyłożenia niniejszego projektu planu do publicznego wglądu nie wniesiono żadnych uwag.

Dokumentacja prac planistycznych projektu planu, będąca podstawą do stwierdzenia przez Wojewodę Śląskiego jego zgodności z prawem, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (§ 12), zawiera:

1) uchwałę Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej, o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

2) ogłoszenie prasowe i obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania projektu planu wraz z dowodami ich ogłoszenia;

3) zawiadomienia instytucji i organów właściwych do uzgodnienia i opiniowania projektu planu o przystąpieniu do jego sporządzania, wraz z dowodami ich doręczenia;

4) informację Burmistrza Miasta Kuźnia o braku uwag i wniosków do projektu planu, zgodnie z art. 17 pkt.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

5) wykazy wniosków złożonych do projektu planu przez instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania projektu planu, zgodnie z art. 17 pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

6) wykaz materiałów planistycznych sporządzonych (wykorzystanych) na potrzeby projektu planu wraz z wnioskami wynikającymi z ich analizy;

7) wykaz materiałów planistycznych sporządzonych na podstawie przepisów odrębnych;

8) prognozę skutków finansowych uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (obejmujące obszary położone w sołectwie Rudy);

9) dowody przekazania projektu planu do opiniowania i uzgodnień;

10) wykaz opinii do projektu planu;

11) wykaz uzgodnień projektu planu;

12) informację Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska, dotyczącą braku potrzeby uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne;

13) prognozę oddziaływania na środowisko, dotyczącą zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Raciborskiej i ul. Szkolnej w sołectwie Rudy;

14) ogłoszenie prasowe i obwieszczenie o wyłożeniu projektu planu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, do publicznego wglądu, wraz z dowodami ich ogłoszenia;

15) protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie planu wraz z listą obecności;

16) informację Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska o braku uwag do projektu planu;

17) dokumenty z tytułu ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r., poz.1235), dokumentujące przeprowadzenie procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu planu;

18) uchwałę Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie uchwalenia miejscowego planu wraz z załącznikami i uzasadnieniem;

19) informację o składzie zespołu autorskiego opracowującego projekt planu wraz z aktualnym zaświadczeniem o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

Po uchwaleniu, jako akt prawa miejscowego, niniejszy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, stanowić będzie instrument do prowadzenia bieżącej polityki inwestycyjnej na obszarze objętym planem

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-01-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe