Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLV/439/2013 Rady Miejskiej Będzina

z dnia 18 grudnia 2013r.

w sprawie nadania nazwy dla placu przed filią Ośrodka Kultury w Będzinie - Grodźcu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz w związku z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U z 2011 r., Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)

Rada Miejska Będzina uchwala

§ 1.

Nadać nazwę dla placu przed filią Ośrodka Kultury w Będzinie - Grodźcu, przedstawionego na załączniku graficznym do niniejszej uchwały, w brzmieniu "Plac im. Skarbińskich".

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Będzina.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Będzina


Sławomir Brodziński


Uzasadnienie do Uchwały Nr XLV/439/2013
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 18 grudnia 2013 r.

Przedstawiciele rodu Skarbińskich - senior Stanisław Skarbiński, jego młodszy brat Jakub Marian i ich synowie - Stanisław Marian junior i Michał Adam byli przemysłowcami i społecznikami, zasłużonymi dla industrializacji Grodźca w XIX i XX wieku. Bracia Stanisław Marian (1856 - 1925) i Jakub Marian ukończyli I Cesarsko - Królewską Wyższą Szkołę Realną w Krakowie, następnie kształcili się na politechnice w Wiedniu na wydziale mechanicznym. Po skończeniu studiów i odbyciu praktyki w zawodzie w Krakowie i Warszawie, Stanisław Marian Skarbiński przeniósł się do Grodźca, gdzie 1 lipca 1880 roku został naczelnym dyrektorem pierwszej na ziemiach polskich, a piątej na świecie cementowni- Fabryki Portland Cementu (będącej własnością Stanisława Ciechanowskiego). Będąc dyrektorem cementowni objął kierownictwo kopalni "Maria" (przemianowanej później na kopalnię "Grodziec"),którą to funkcję pełnił do 1914 r. Dziełem seniora było zbudowanie nowoczesnej kopalni węgla kamiennego "Grodziec II" przy ul. Barlickiego 26. Pełna nazwa kopalni to "Grodzieckie Twarzystwo Kopalń i Zakładów Przemysłowych Spółka Ajkcyjna". Uruchomienie kopalni zapoczątkowało znaczne zmiany w wyglądzie wioski Grodziec - obok budowli fabrycznych powstały: domy dla pracowników kopalni, szkoła, szpital i ambulatorium, biblioteka, sala gimnastyczna, utworzono park. Niemały w tym udział miał Stanisław Skarbiński. Dbając o bezpieczeństwo kierowanej przez siebie kopalni, w roku 1093 założył Ochotniczą Straż Pożarną Kopalni Grodziec. Stanisław Skarbiński był aktywnym działaczem wielu stowarzyszeń i organizacji. Był współzałożycielem Akademii Górniczej (obecnie AGH) w Krakowie, a także inicjatorem i częściowo fundatorem bursy studenckiej w Krakowie. Nie ograniczał się jedynie do aktywności zawodowej i stowarzyszeniowej. Działał skutecznie na rzecz lokalnej społeczności. Zmarł w Grodźcu 2 maja 1925 roku. Pochowany został w rodzinnym grobowcu na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Jakub Marian Skarbiński (młodszy brat Stanisława), po skończeniu studiów w Wiedniu trafił do Grodźca. W latach 1900 - 1908, aż do swojej przedwczesnej śmierci, był dyrektorem fabryki Portland Cementu w Grodźcu. Z wykształcenia był inżynierem mechanikiem, a jego autentyczną pasją była chemia. Wiele czasu spędzał w laboratorium robiąc różne eksperymenty w większości dotyczące kierowanej przez siebie cementowni. Innym przedstawicielem tej rodziny był prof. Michał Adam Skarbiński, który urodził się 10 kwietnia 1903 r w Grodźcu. Po uzyskaniu dyplomu inżyniera mechanika o specjalności lotniczej, udał się na staż zawodowy do Francji. Po powrocie do kraju rozpoczął pracę w przemyśle lotniczym w Warszawie, następnie został dyrektorem technicznym Wytwórni Płatowców nr 2 Państwowych Zakładów Lotniczych w Mielcu, gdzie uruchomił montaż samolotów bombowych. Po II wojnie poświęcił się pracy naukowej. W 1946 r uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1957 r - profesora zwyczajnego. Był wybitnym specjalistą i uczonym w dziedzinie technologii wytwarzania maszyn, obróbki bezwiórowej oraz mechanizacji odlewnictwa, autorem wielu prac naukowych i monografii w zakresie konstrukcji odlewów. Profesor Michał Skarbiński jest doktorem honoris causa Politechniki Łódzkiej. Był wielokrotnie wyróżniany i nagradzany za swą pracę zawodową i działalność dydaktyczną. Zmarł w lutym 1997 roku w Warszawie. Z inicjatywą w sprawie podjęcia uchwały wystąpił Pan Dariusz Majchrzak, z poparciem dr inż. Doroty Starościak - prawnuczki Stanisława Skarbińskiego seniora. Nadanie patronatu temu miejscu będzie symbilocznym upamiętnieniem zasług rodziny Skarbińskich. Nadanie nazwy nie spowoduje żadnych komplikacji pod względem zmian adresowych, a będzie hołdem dla rodu, który tak wiele dokonał dla regionu i dla kraju. Przedmiotowy plac (skwer) stanowi część działki drogowej o numerze geodezyjnym 1896 stanowiącej zasób Gminy Będzin.


Załącznik do Uchwały Nr XLV/439/2013
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Skarbińskich Plac

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-01-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe