Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LXII/893/2013 Rady Miejskiej w Czeladzi

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat instrumentem płatniczym w formie Śląskiej Karty Usług Publicznych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8.marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zmianami ) oraz art. 61a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. 749 z późn. zmianami )

Rada Miejska w Czeladzi uchwala, co następuje:

§ 1. Dopuszcza się zapłatę podatków i opłat, stanowiących dochody budżetu Miasta Czeladź instrumentem płatniczym w formie Śląskiej Karty Usług Publicznych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Czeladzi


mgr Jolanta Moćko

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-01-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe