Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 209/XXVII/2014 Rady Gminy Irządze

z dnia 22 stycznia 2014r.

w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Irządze

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 90f w zw. z art. 90d oraz art. 90e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Rada Gminy Irządze
uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się "Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Irządze" stanowiący Załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Irządze.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Irządze


Tomasz Rodacki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 209/XXVII/2014
Rady Gminy Irządze
z dnia 22 stycznia 2014 r.

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Irządze.

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. Regulamin określa formy i sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego, tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego oraz zasiłku szkolnego.

§ 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

1)               ustawie o systemie oświaty- należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);

2)               ustawie o świadczeniach rodzinnych- należy przez to rozumieć ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013r., poz. 1456 );

3) kryterium dochodowym– należy przez to rozumieć miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie , o której mowa w art.8 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2013r., poz.182 z późn. zm.)

4) kwocie zasiłku rodzinnego- należy przez to rozumieć kwotę , o której mowa w art. 6 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013r. , poz.1456)

§ 3. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje uczniom, słuchaczom i wychowankom szkół i placówek, o których mowa w art. 90b ust. 3 i ust. 4 ustawy o systemie oświaty.

§ 4. 1. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane:

1)               na wniosek rodziców, opiekunów prawnych albo pełnoletniego ucznia, słuchacza lub wychowanka

2)               na wniosek odpowiednio dyrektora szkoły lub placówki, o których mowa w art. 90b ust. 3 i ust. 4 ustawy o systemie oświaty;

3)               z urzędu.

2. Postępowanie w sprawie przyznania świadczenia pomocy materialnej podjęte na podstawie ust. 1 pkt. 2 i pkt. 3 uwarunkowane jest wyrażeniem zgody osoby wskazanej w ust. 1 pkt. 1 na wszczęcie tego postępowania.

§ 5. Wnioski o przyznanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym składa się w Urzędzie Gminy Irządze.

Rozdział 2.
Stypendia szkolne

§ 6. Wysokość stypendium szkolnego, o którym mowa w art.90 d ustawy o systemie oświaty , ustalana jest w zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin oraz występowania okoliczności o których mowa w art. 90d ust.1 ustawy o systemie oświaty i wynosi:

1. 100% kwoty zasiłku rodzinnego – jeżeli dochód na osobę w rodzinie wynosi do 30% kryterium dochodowego

2. 90% kwoty zasiłku rodzinnego – jeżeli dochód na osobę w rodzinie wynosi od 30% do 60% kryterium dochodowego

3. 80% kwoty zasiłku rodzinnego – jeżeli dochód na osobę w rodzinie wynosi powyżej 60% kryterium dochodowego

§ 7. Stypendium szkolne udzielane jest w formie:

1)               całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą w tym zajęć o charakterze informatycznym, technicznym, przedmiotowym, artystycznym, sportowym lub turystyczno-krajoznawczym, poszerzające wiedzę i umiejętności, organizowanym przez szkoły i placówki oświatowe oraz inne placówki ,które prowadzą statutową działalność w tym zakresie.

2)               pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników ,lektur szkolnych, książek rozwijających zainteresowania ucznia, pomocy naukowych, stroju sportowego, obuwia sportowego, przyborów szkolnych oraz innych przedmiotów ściśle związanych z procesem edukacyjnym w szkole do której uczęszcza uczeń.

3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza

miejscem zamieszkania w tym kosztów zakwaterowania w internacie, bursie lub stancji,

kosztów zakupu posiłków w stołówce szkolnej lub prowadzonej przez inny podmiot ,

kosztów dojazdu do szkół środkami komunikacji zbiorowej lub czesnego za naukę.

§ 8. 1. Stypendium szkolne będzie wypłacane jako częściowa lub całkowita refundacja kosztów udokumentowanych zakupów i opłat.

2. Dokumenty potwierdzające poniesione koszty do refundacji należy przedłożyć w terminie do dnia:

30 grudnia za okres wrzesień-grudzień

30 czerwca za okres styczeń-czerwiec

3. Stypendium szkolne może być także udzielane w formie świadczenia pieniężnego, na warunkach określonych w ustawie o systemie oświaty.

4. Wypłata środków przyznanych w ramach stypendium przekazywana będzie przelewem na podany we wniosku rachunek bankowy lub gotówką w kasie Urzędu Gminy.

5. Wysokość przyznanego stypendium , jego forma , okres na jaki jest przyznane określa się w decyzji administracyjnej.

§ 9. 1. Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy dołączyć zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów netto członków rodziny zamieszkujących wspólnie z uczniem, z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania.

2. W przypadku osób i rodzin, korzystających na terenie Gminy Irządze ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, składając wniosek o przyznanie stypendium szkolnego przedkłada się zaświadczenia o korzystaniu ze świadczeń.

Rozdział 3.
Zasiłek szkolny

§ 10. 1. O zasiłek szkolny można się ubiegać na wniosek złożony w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie zasiłku.

2. Do wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego winny zostać załączone dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego, na które powołuje się strona.

3. Przy ustalaniu wysokości zasiłku szkolnego bierze się pod uwagę ocenę skutków zdarzenia losowego i sytuację materialną rodziny, w której zamieszkuje uczeń.

4. Zasiłek szkolny jest przyznawany w formie:

1)               świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub

2)               pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym - maksymalnie trzy razy w roku szkolnym, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

5. Zasiłek szkolny udzielony w formie świadczenia pieniężnego wypłacany będzie przelewem na podany we wniosku rachunek bankowy lub gotówką w kasie Urzędu Gminy.

Rozdział 4.
Przepisy końcowe

§ 11. 1. Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa, w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę jego przyznania.

2. Rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne opiekunowie prawni, pełnoletni uczeń lub dyrektor szkoły albo ośrodka, do których uczęszcza uczeń, słuchacz lub wychowanek, są obowiązani w terminie 7 dni powiadomić Urząd, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

3. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

4. W przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeżeli zwrot wydatków na udzielone stypendium szkolne w całości lub w części stanowiłby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też niweczyłby skutki udzielanej pomocy, Wójt Gminy Irządze może odstąpić od żądania takiego zwrotu.

§ 12. W sprawach udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2013r. , poz.267)

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-01-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe