Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLVI/1082/14 Rady Miasta Katowice

z dnia 26 lutego 2014r.

w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie miasta Katowice "Kochłowicka"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 w związku z art. 6 i 7 ust. 1 pkt 2, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 1 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz 260 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych w trybie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§ 1. 1. Nadać nazwę "Kochłowicka" ulicy stanowiącej dojazd do salonu samochodowego, równoległej w swym biegu do istniejącej ulicy Kochłowickiej.

2. Ulica, o której mowa w ust. 1, stanowi drogę wewnętrzną, położoną na działce nr 3/4 karta mapy 1 obręb Ligota, stanowiącej własność Skarbu Państwa. Usytuowanie ulicy ilustruje szkic sytuacyjny, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Katowice


Jerzy Forajter


Załącznik do Uchwały Nr XLVI/1082/14
Rady Miasta Katowice
z dnia 26 lutego 2014 r.

ul. KOCHŁOWICKA

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-03-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe