Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 43.333.2014 Rady Miejskiej w Krzepicach

z dnia 27 lutego 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2014 roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i 9 lit.i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz.594; ze zmianami) oraz art.212, art.235, art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj.Dz.U. z 2013 roku poz.885; ze zmianami) Rada Miejska w Krzepicach uchwala:

§ 1. W Uchwale Nr 41.312.2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu gminy na 2014 rok (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 10, poz. 409 i poz. 410 ) dokonuje się następujących zmian:

PRZYCHODY

OGÓŁEM

W ZŁ

17.970,65

§

TREŚĆ

Zwiększ

Zmniejsz

950

Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy ofp

17.970,65

WYDATKI

OGÓŁEM

W ZŁ

17.970,65

Dz.

Rozdz.

TREŚĆ

Zwiększ

Zmniejsz

600

Transport i łączność

17.970,65

60014

Drogi publiczne powiatowe

17.970,65

- wydatki majątkowe w tym: dotacja celowa inwestycyjna + 17.970,65

17.970,65

§ 2. 1. Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej stanowiący przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru budżetowego otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej stanowiący dotacje na 2014 rok z budżetu gminy dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Damian Pilarz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 43.333.2014
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 27 lutego 2014 r.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru budżetowego w zł.

DZIAŁ

T R E Ś Ć

PRZYCHODY

ROZCHODY

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru budżetowego

4.591.983,10

3.471.802

903

Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

1.165.226,45

952

Przychody z zaciągniętych

2.676.917

- kredytów krajowych

2.676.917

950

Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp

749.839,65

962

Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

15.000

963

Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

1.288.302

992

Spłata otrzymanych kredytów i pożyczek krajowych

2.168.500


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 43.333.2014
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 27 lutego 2014 r.

Dotacje na 2014 rok z budżetu gminy dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych

Dz.

Rozdz.

Nazwa jednostki

Kwota dotacji podmiotowej

Kwota dotacji przedmiotowej

Kwota dotacji celowej inwestycyjnej

Kwota dotacji celowej na zadania bieżące

010

01010

Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej w Krzepicach - zakład budżetowy gminy

130.000

600

60014

Powiat Kłobucki

357.970,65

851

85154

Powiat Kłobucki

4.500

900

90001

Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej w Krzepicach - zakład budżetowy gminy

107.475

2.360.644

921

92109

Gminny Ośrodek Kultury - instytucja kultury

365.000

1.059.089

921

92116

Gminna Biblioteka Publiczna- instytucja kultury

139.000

OGÓŁEM

504.000

107.475

3.900.703,65

4.500

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-03-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe