Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 43.339.2014 Rady Miejskiej w Krzepicach

z dnia 27 lutego 2014r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 24.180.2012 z dnia 20.09.2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem i zarządzającym jest Gmina Krzepice

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2, pkt 15 art. 40 ust.1 i art. 41ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zmianami.) oraz  art.15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U z 2011 r Nr 5, poz.13 z późn  zm.) Rada Miejska w Krzepicach uchwala :

§ 1. W uchwale Nr 24.180.2012 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 20 września 2012 r w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem i zarządzającym jest Gmina Krzepice (Dz. Urz. Województwa Ślaskiego z 2012 roku poz 4406) załącznik Nr 1 „Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Krzepice„ , otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  Województwa Śląskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Damian Pilarz


Załącznik do Uchwały Nr 43.339.2014
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 27 lutego 2014 r.

Wykaz przystanków komunikacyjnych udostępnionych przewoźnikom i operatorom

L.p.

Miejscowość

Miejsce
usytuowania

Nr
przystanku

Kierunek

1

Krzepice

ul. Częstochowska
(Osiedle)

01

Krzepice

2

Krzepice

ul. Częstochowska
(Osiedle)

04

Częstochowa

3

Krzepice

ul. Kościuszki

01

Kuźniczka

4

Krzepice

ul. Częstochowska

02

Częstochowa

5

Krzepice

ul. Dąbrowskiego
(Liceum)

02

Danków

6

Krzepice

ul. Dąbrowskiego
(Liceum)

01

Krzepice

7

Krzepice

ul. Dąbrowskiego
(skrzyżowanie z ul. Rolniczą)

04

Danków

8

Krzepice

ul. Dąbrowskiego
(skrzyżowanie z ul. Rolniczą)

03

Krzepice

9

Krzepice

ul. Kuków

01

Janiki

10

Krzepice

ul. Kuków

03

Janiki

11

Krzepice

ul. Kuków

02

Krzepice

12

Kuków

ul. Zwierzyniecka

01

Zwierzyniec Pierwszy

13

Krzepice

ul. Muznerowskiego

02

Kuków

14

Krzepice

ul. Muznerowskiego

01

Krzepice

15

Krzepice

ul. Nowokrzepice

02

Szarki

16

Krzepice

ul. Nowokrzepice
(skrzyżowanie z ul. Skłodowskiej)

01

Krzepice

17

Krzepice

ul. Kuźniczka (skrzyżowanie z ul. 17-go Stycznia)

04

Szarki

18

Krzepice

Kuźniczka (skrzyżowanie z ul.Towarową)

03

Krzepice

19

Krzepice

ul. Skłodowskiej (przy szkole)

01

Lutrowskie

20

Krzepice

ul. Skłodowskiej (przy szkole)

02

Kuźniczka

21

Lutrowskie

Lutrowskie

01

Starokrzepice

22

Lutrowskie

Lutrowskie

02

Kuźniczka

23

Starokrzepice

ul. Oleska
(przy młynie)

01

Wichrów

24

Starokrzepice

ul. Oleska
(przy młynie)

02

Lutrowskie

25

Starokrzepice

ul. Oleska
(przy remizie OSP)

03

Wichrów

26

Starokrzepice

ul. Oleska
(przy remizie OSP)

04

Lutrowskie

27

Starokrzepice

ul. Oleska (skrzyżowanie z ul. Polną)

05

Wichrów

28

Starokrzepice

ul. Oleska (skrzyżowanie z ul. Jaworową)

06

Wichrów

29

Zajączki Drugie

ul. Nowa Wieś

02

Zajączki Pierwsze

30

Zajączki Drugie

ul. Nowa Wieś

01

Kuźniczka

31

Zajączki Pierwsze

Przy Kościele

02

Zbrojewsko

32

Zajączki Pierwsze

Przy Kościele

01

Zajączki Drugie

33

Zajączki Pierwsze

Skrzyżowanie z drogą do Zimnowody

04

Zbrojewsko

34

Zajączki Pierwsze

Skrzyżowanie z drogą do Zimnowody

03

Zajączki Drugie

35

Zajączki Pierwsze

Zajączki Pierwsze (koniec miejscowości)

06

Zbrojewsko

36

Zajączki Pierwsze

Zajączki Pierwsze (koniec miejscowości)

05

Zajączki Drugie

37

Zajączki Pierwsze

Zajączki Pierwsze (leśniczówka)

08

Zimnowoda

38

Zajączki Pierwsze

Zajączki Pierwsze (leśniczówka)

07

Zajączki Pierwsze

39

Zajączki Drugie

ul. Wieluńska (przy szkole)

01

Kuźniczka

40

Zajączki Drugie

ul. Wieluńska (przy szkole)

02

Szarki

41

Szarki

Szarki

01

Julianpol

42

Szarki

Szarki

02

Zajączki Drugie

43

Dankowice-Piaski

w rejonie posesji 16A

01

Starokrzepice

44

Dankowice-Piaski

w rejonie posesji 16A

02

Kostrzyna

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-03-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe