Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 282/XXXII/14 Rady Gminy Poczesna

z dnia 27 lutego 2014r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla przedszkoli i szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Poczesna oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), w związku z art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),

Rada Gminy Poczesna uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała reguluje tryb udzielania, rozliczania i kontroli dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Poczesna dla prowadzonych na terenie Gminy Poczesna przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych:

1) niepublicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

2) niepublicznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych gimnazjów o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki,

3) niepublicznych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy.

2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Poczesna,

2) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Poczesna,

3) szkole lub placówce - należy przez to rozumieć także przedszkole, oddział przedszkolny w szkole podstawowej, oraz formę wychowania, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy o systemie oświaty,

4) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 z póz. zm.),

5) uczniu – należy przez to rozumieć także wychowanka przedszkola.

§ 2. Niepubliczne przedszkole i oddział przedszkolny działający w szkole podstawowej, o których mowa
w § 1 pkt 1 otrzymują z budżetu Gminy Poczesna dotację ustalaną według następujących zasad:

1) kwota dotacji na jednego ucznia będzie wyliczona na podstawie wzoru:

infoRgrafika

gdzie: D - to wysokość przekazywanej dotacji na jednego ucznia, Wb – to wydatki bieżące ustalone w budżecie Gminy ponoszone w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę, O – opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego stanowiące dochody budżetu Gminy, W – opłaty za wyżywienie uczniów, stanowiące dochody budżetu Gminy, Lu- liczba uczniów w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę.

2) na ucznia niepełnosprawnego kwota dotacji odpowiadać będzie 100% kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Poczesna.

§ 3. Niepubliczna szkoła, o której mowa w § 1 pkt 2 otrzymuje z budżetu Gminy Poczesna dotację ustalaną według zasady, że kwota dotacji na każdego ucznia odpowiadać będzie 100% kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Poczesna.

§ 4. Podmiot prowadzący wychowanie przedszkolne w formach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7, otrzymuje na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotację z budżetu Gminy według następujących zasad:

1) kwota dotacji na jednego ucznia będzie wyliczona na podstawie wzoru:

infoRgrafika

gdzie: D - to wysokość przekazywanej dotacji na jednego ucznia, Wb – to wydatki bieżące ustalone w budżecie Gminy ponoszone w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę, O – opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego stanowiące dochody budżetu Gminy, W – opłaty za wyżywienie uczniów, stanowiące dochody budżetu Gminy, Lu- liczba uczniów w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę.

2) na ucznia niepełnosprawnego kwota dotacji odpowiadać będzie 100% kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę.

§ 5. Niepubliczne  przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe które, zgodnie z art. 71b ust. 2a ustawy o systemie oświaty, prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują dotację z budżetu Gminy w wysokości kwoty przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

§ 6. 1. Podmiot prowadzący szkołę lub placówkę nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok otrzymywania dotacji przedkłada do Urzędu Gminy Poczesna wniosek zawierający informację o planowanej liczbie uczniów. Wzór wniosku, o którym mowa w pkt 1 określa załącznik nr 1 do uchwały.

2. Od przekazania pierwszej raty dotacji, co miesiąc do dnia 15-tego każdego miesiąca, podmiot dotowany będzie przedkładał Urzędowi Gminy Poczesna informację sprawozdawczą o liczbie uczniów wraz z oświadczeniem o aktualności uprawnienia do otrzymywania dotacji. Wzór informacji sprawozdawczej określa załącznik nr 2 do uchwały.

3. Podmiot prowadzący szkołę dokonuje rozliczenia udzielonych dotacji za dany rok, na druku rozliczenia dotacji, którego wzór określa załącznik nr 3 do uchwały, w terminie do 31 stycznia roku następnego zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

4. Podmiot prowadzący szkołę co miesiąc do dnia 15-tego każdego miesiąca, będzie przedkładał Urzędowi Gminy Poczesna wykaz uczniów, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

5. Kwota nadpłaconej dotacji potrącona będzie z bieżących dotacji.

6. W razie niedopłaty dotacji wyrównanie nastąpi w terminie do 15 marca roku następującego po roku w którym dotacja została wypłacona.

7. Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi do budżetu Gminy zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

8. W celu rozliczenia dotacji dotujący ma prawo żądać przedłożenia oryginałów: rachunków, faktur lub innych dokumentów księgowych stanowiących podstawę wydatkowania środków z otrzymanej dotacji.

9. W przypadku likwidacji szkoły lub przedszkola i wystąpienia nadpłaty dotacji podmiot prowadzący szkołę lub przedszkole zobowiązany jest do zwrotu kwoty nadpłaconej dotacji w terminie miesiąca od dnia likwidacji.

§ 7. 1. Gmina uprawniona jest do kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji. Kontrola może być przeprowadzona także w siedzibie szkoły lub placówki.

2. Kontrolę prawidłowości wykorzystania dotacji przeprowadza się na podstawie imiennego upoważnienia wydanego przez Wójta Gminy Poczesna.

3. O przeprowadzeniu kontroli powiadamia się organ prowadzący oraz dyrektora placówki co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem kontroli wraz z informacją o zakresie przedmiotowym i przewidywanym czasie kontroli oraz miejscu jej przeprowadzenia.

4. Wójt albo osoba przez niego upoważniona ma prawo żądać od podmiotu, któremu udzielono dotacji, informacji i danych dotyczących wykorzystania dotacji, a w szczególności rachunków, faktur i innych dokumentów. Kontrolujący ma prawo do sporządzenia niezbędnych do kontroli uwierzytelnionych kserokopii dokumentacji, odpisów lub wyciągów z dokumentów, jak również zestawień i obliczeń opartych na dokumentach źródłowych.

5. Podmiot, który otrzymał dotację zobowiązany jest udostępnić żądane dokumenty.

6. Wójt albo osoba przez niego upoważniona mogą żądać okazania w siedzibie szkoły lub placówki dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania.

7. Kontrolujący z przeprowadzonej kontroli w terminie do 14 dni od jej zakończenia sporządza protokół, który winien zawierać w szczególności: datę i zakres kontroli, czynności podjęte w toku kontroli,
a w szczególności zbadane dokumenty oraz podpisy osób uczestniczących. Protokół wraz z wystąpieniem pokontrolnym przedkłada się Wójtowi do akceptacji.

8. Zaakceptowany przez Wójta protokół wraz z wystąpieniem pokontrolnym przekazuje się placówce w terminie do 30 dni od dnia zakończenia kontroli.

9. Osobie prowadzącej placówkę przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole kontroli. Zastrzeżenia należy zgłosić pisemnie Wójtowi w terminie do 14 dni od dnia doręczenia protokołu kontroli.

10. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 9, kontrolujący jest zobowiązany dokonać ich analizy i w miarę potrzeb, podjąć dodatkowe czynności kontrolne, a w wypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń, zmienić lub uzupełnić protokół kontroli.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady


mgr inż. Lidia Kaźmierczak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 282/XXXII/14
Rady Gminy Poczesna
z dnia 27 lutego 2014 r.
Zalacznik1.pdf

załącznik

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 282/XXXII/14
Rady Gminy Poczesna
z dnia 27 lutego 2014 r.
Zalacznik2.pdf

załącznik

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 282/XXXII/14
Rady Gminy Poczesna
z dnia 27 lutego 2014 r.
Zalacznik3.pdf

załacznik

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 282/XXXII/14
Rady Gminy Poczesna
z dnia 27 lutego 2014 r.
Zalacznik4.pdf

załącznik

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-03-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe