Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 464/2014 Rady Miasta Siemianowic Śląskich

z dnia 27 lutego 2014r.

w sprawie częściowej zmiany uchwały Rady Miasta Siemianowic Śląskich nr 346/2013 z dnia 5 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013r., poz. 2586) zmienionej uchwałą Rady Miasta Siemianowic Śląskich nr 354/2013 z dnia 26 marca 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013r., poz. 3133)

Tekst pierwotny

w sprawie częściowej zmiany uchwały Rady Miasta Siemianowic Śląskich nr 346/2013 z dnia 5 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013r., poz. 2586) zmienionej uchwałą Rady Miasta Siemianowic Śląskich nr 354/2013 z dnia 26 marca 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013r., poz. 3133)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (jt. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.)


Rada Miasta Siemianowic Śląskich
uchwala:

§ 1. W uchwale Rady Miasta Siemianowic Śląskich nr 346/2013 z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013r., poz. 2586) zmienionej uchwałą Rady Miasta Siemianowic Śląskich nr 354/2013 z dnia 26 marca 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013r., poz. 3133) wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmienia się § 1 ust. 2 pkt 1 tiret drugi, który otrzymuje brzmienie:

w okresie od marca do listopada w worki do selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji z terenu zieleni zgodnie z postanowieniami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Siemianowice Śląskie przyjętego odrębną uchwałą,".

2. Zmienia się § 1 ust. 2 pkt 2 tiret drugi, który otrzymuje brzmienie:

w okresie od marca do listopada w worki do selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji z terenu zieleni zgodnie z postanowieniami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Siemianowice Śląskie przyjętego odrębną uchwałą,".

3. Zmienia się § 1 ust. 2 pkt 3 tiret pierwszy, który otrzymuje brzmienie:

w okresie od marca do listopada w worki do selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji z terenu zieleni zgodnie z postanowieniami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Siemianowice Śląskie przyjętego odrębną uchwałą".

4. Zmienia się § 1 ust. 2 pkt 4 tiret pierwszy, który otrzymuje brzmienie:

w okresie od marca do listopada w worki do selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji z terenu zieleni zgodnie z postanowieniami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Siemianowice Śląskie przyjętego odrębną uchwałą,".

5. Zmienia się § 2 ust. 4, który otrzymuje brzmienie:

Selektywnie zbierane odpady ulegające biodegradacji z terenu zieleni są odbierane:

1) z nieruchomości zamieszkanych:

a) w zabudowie jednorodzinnej - raz na dwa tygodnie w okresie od marca do listopada,

b) w zabudowie wielorodzinnej - raz w miesiącu w okresie od marca do listopada,

2) z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne raz na dwa tygodnie w okresie od marca do listopada.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siemianowic Śląskich.

§ 3. W zakresie nie objętym zmianami uchwała Rady Miasta Siemianowic Śląskich nr 346/2013 z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi pozostaje w mocy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2014 r. jednak nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5. Podanie uchwały do publicznej wiadomości nastąpi przez umieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta oraz na stronie internetowej pod adresem http://www.um.siemianowice.pl.

Przewodniczący Rady Miasta Siemianowic Śląskich


Adam Cebula

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-03-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe