Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLI/514/14 Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 27 marca 2014r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/611/10 Rady Miejskiej w Pszczynie w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie i jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 59 ust. 1 – ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885, z późn. zm.)

Rada Miejska w Pszczynie uchwala, co następuje:

§ 1. W treści Uchwały Nr LIII/611/10 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 28 października 2010 roku w sprawie  określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie i jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 roku, poz. 6739), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 4 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

7. W razie niewpłacenia przez dłużnika należności w odroczonym terminie, albo nieuiszczenia w terminie lub w pełnej wysokości kwot ustalonych w porozumieniu (ugodzie), pozostała do spłaty należność staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami za opóźnienie należnymi od pierwotnego terminu wymagalności, z zastrzeżeniem ust. 8.

2) W § 4 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

8. W przypadku gdy niedopłata kwoty ustalonej w porozumieniu (ugodzie) nie przekracza kwoty 50,00 zł, niedopłata nie powoduje skutków, o których mowa w ust. 7, o ile dłużnik zapłaci powstałą niedopłatę do ostatniego dnia roboczego miesiąca, w którym winna być zapłacona kwota ustalona w porozumieniu (ugodzie).

3) W § 4 dodaje się ust. 9 w brzmieniu:

9. W przypadku braku wpłaty kwoty ustalonej w porozumieniu (ugodzie), kolejny wniosek o rozłożenie na raty może zostać złożony przez dłużnika nie wcześniej, niż po upływie 6 (sześciu) miesięcy licząc od miesiąca, w którym dłużnik nie wpłacił kwoty ustalonej w porozumieniu (ugodzie) wynikającej z uprzednio złożonego wniosku.

4) W § 4 dodaje się ust. 10 w brzmieniu:

10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek dłużnika, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, Burmistrz Pszczyny może wyrazić zgodę na zawarcie porozumienia (ugody) przed upływem 6 (sześciu) miesięcy licząc od miesiąca, w którym dłużnik nie wpłacił kwoty ustalonej w porozumieniu (ugodzie) wynikającej z uprzednio złożonego wniosku.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

Przewodniczący Rady


Leszek Szczotka


Uzasadnienie

Zgodnie z zapisami Uchwały Nr LIII/611/10 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie i jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych, każda niedopłata należności, której termin zapłaty został odroczony lub rozłożony na raty skutkuje natychmiastową wymagalnością należności wraz z odsetkami za opóźnienie należnymi od pierwotnego terminu wymagalności. Powyższe powoduje, że dłużnik, który nie dopłacił kilku lub kilkunastu złotych, po otrzymaniu pisma informującego o wygaśnięciu ugody, składa kolejny wniosek o rozłożenie na raty.

Proponowane zmiany mają na celu ograniczenie liczby wniosków o rozłożenie na raty składanych przez dłużników, którzy nie wykonali warunków uprzednio zawartych porozumień (ugód), a jednocześnie umożliwienie dłużnikom dalszej realizacji porozumień (ugód) w wypadku powstania niedopłaty w kwocie nie wyższej niż 50,00 zł, jak również uregulowania niedopłaty do ostatniego dnia roboczego miesiąca, w którym winna być zapłacona kwota ustalona w porozumieniu (ugodzie).

Projekt uchwały w okresie od 14 marca do 20 marca 2014 r., jako akt prawa miejscowego, objęty został konsultacjami społecznymi, zgodnie z treścią Uchwały Nr XXXV/439/13 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. We wskazanym okresie nie wpłynęły żadne opinie i uwagi dotyczące ww. projektu uchwały.

Przewodniczący  Rady


Leszek Szczotka

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-04-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe